Kodeks Etyczny Pracowników

Kodeks Etyczny

 

Pracowników Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce

Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Zakładu Obsługi Budżetowej Jednostek Organizacyjnych

 

Kodeks etyczny jest zbiorem norm i zasad opartych na fundamentalnych wartościach, którymi kieruje się pracownik samorządowy wykonując powierzone mu obowiązki.

 

Kompetencja pracownik samorządowy postępuje zgodnie z obowiązującym prawem i przepisami wewnętrznymi, biorąc odpowiedzialność za swoje słowa
i decyzje. Stale podnosi swoje kwalifikacje oraz doskonali umiejętności.

 

Uprzejmość – pracownika samorządowego cechuje wysoka kultura osobista, schludny wygląd oraz odpowiedni strój. Jest otwarty na sprawy mieszkańców, które winien zawsze załatwiać w miły i uprzejmy sposób, bez zbędnej zwłoki. Udzielane mieszkańcom odpowiedzi formułuje w sposób zrozumiały, wyczerpująco i dokładnie, ze wskazaniem miejsca załatwienia sprawy interesanta.

 

Sumienność – pracownik samorządowy wykazuje się zaangażowaniem
w wykonywaniu powierzonych mu obowiązków, jest staranny i pracowity.

 

Uczciwość – pracownik samorządowy dba o wizerunek swój i całego Urzędu. Nie może podejmować jakichkolwiek działań zarówno podczas wykonywania obowiązków, jak i poza Urzędem, które mogłyby wywoływać podejrzenia
o działania stronnicze lub postępowanie skierowane na uzyskanie korzyści dla siebie lub innych osób, kosztem dobra i interesu wspólnego.

 

Bezstronność – pracownik samorządowy podejmuje decyzje równo traktując strony znajdujące się w takiej samej sytuacji prawnej i faktycznej, zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa.

 

Współdziałanie – pracownik samorządowy potrafi działać w zespole, jest lojalny wobec przełożonych oraz koleżanek i kolegów. Współpracuje z poszczególnymi jednostkami organizacyjnymi Urzędu, pozytywnie oddziałując na skuteczność wykonywanych działań.

 

Lojalność – pracownik samorządowy jest lojalny wobec Urzędu, zwierzchników oraz koleżanek i kolegów z pracy oraz gotów jest do wykonywania służbowych poleceń.

 

Powściągliwość – pracownik samorządowy wykazuje powściągliwość w publicznym wypowiadaniu poglądów na temat pracy Urzędu oraz organów państwa.