Witamy na stronie ARCHIWALNEJ

Biuletynu Informacji Publicznej

Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce

 

Od dnia 1 marca 2021 r. Biuletyn Informacji Publicznej prowadzony jest pod adresem: https://bip.malopolska.pl/ugimdobczyce

 

Opublikowane informacje podlegają retencji danych zgodnie z zarządzeniem nr 59/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie prowadzenia Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce

 

Wynajem na czas nieokreślony gabinetu o pow. 35,88m2, zlokalizowanego w budynku przychodni w Dobczycach przy ul. Rynek 16 A z przeznaczeniem na prowadzenie usług medycznych

Nieruchomości: 

do wynajmu

Data: 

pt., 2019-03-08

Burmistrz Gminy i Miasta Dobczyce ogłasza TRZECI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na wynajem na czas nieokreślony lokalu użytkowego o pow. 35,88m2, zlokalizowanego w Dobczycach w budynku przy ul. Rynek 16 A, na nieruchomości oznaczonej jako działka Nr 1008/11, dla której Sąd Rejonowy w Myślenicach V Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Dobczycach prowadzi księgę wieczystą  Nr KR2Y/00000199/9; z przeznaczeniem na prowadzenie usług medycznych.

Lokal wyposażony jest w instalacje elektryczną, wodno-kanalizacyjną oraz centralnego ogrzewania.

Otwarcie przetargu odbędzie się 10.04.2019 r. w Urzędzie Gminy i Miasta Dobczyce, Rynek 26 w sali konferencyjnej - parter, o godzinie 1000.

Cena wywoławcza 30,00 zł/m2 + 23% VAT za miesiąc najmu.

W cenę wliczone są koszty centralnego ogrzewania.

Na przyszłym najemcy ciąży obowiązek płacenia podatku od nieruchomości zgodnie z ustawą z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych
/ Dz.U. z 2018 r. poz. 1445 z późn. zm./.

Czynsz najmu będzie płatny miesięcznie, do 15 dnia każdego miesiąca z góry.

Wynajmujący zastrzega sobie możliwość aktualizacji czynszu określonego umową w okresach rocznych.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 300,00 zł na konto Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce ul. Rynek 26, BS Dobczyce 87 8602 0000 0000 0000 0752 0015 do dnia 05.04.2019 r.

Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia wynikiem negatywnym przetargu. Osobie, która przetarg wygrała, wpłacone wadium zalicza się na poczet czynszu najmu. Wadium przepada, jeżeli wygrywający uchyli się od zawarcia umowy najmu.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 0,50 zł za 1 m2. Przetarg będzie ważny jeżeli przynajmniej jeden uczestnik przetargu zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Burmistrz Gminy i Miasta Dobczyce może  unieważnić przetarg bez podania przyczyny.

Bliższych informacji udziela – Referat Gospodarki Komunalnej, tel. 012 37 21 761, pok. 201.

Lokal można oglądać od dnia 18 marca 2019 roku w dniach od poniedziałku do piątku w godz. od 1000 do 1300.

Data opracowania: 

pt., 2019-03-08

Autor opracowania: 

Kazimiera Polonek