Witamy na stronie ARCHIWALNEJ

Biuletynu Informacji Publicznej

Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce

 

Od dnia 1 marca 2021 r. Biuletyn Informacji Publicznej prowadzony jest pod adresem: https://bip.malopolska.pl/ugimdobczyce

 

Opublikowane informacje podlegają retencji danych zgodnie z zarządzeniem nr 59/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie prowadzenia Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce

 

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym nieruchomości gruntowej zabudowanej zlokalizowanej w Dziekanowicach 66

Nieruchomości: 

do wynajmu

Data: 

czw., 2021-02-18

budynek szkoły podstawowej w DziekanowicachBurmistrz Gminy i Miasta Dobczyce ogłasza PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na wynajem na czas nieokreślony nieruchomość gruntową, o powierzchni 0.18 ha, zabudowaną trzechkondygnacyjnym budynkiem szkolnym o powierzchni całkowitej 359,78 m2, stanowiącą mienie komunalne, zlokalizowaną w Dziekanowicach 66,  oznaczonej jako działka nr 169, dla której Sąd Rejonowy w Myślenicach Zamiejscowy V Wydział Ksiąg Wieczystych z/s w Dobczycach prowadzi księgę wieczystą KR2Y/00031078/1, z przeznaczeniem na usługi publiczne oznaczone symbolem 1UP. Lokal wyposażony jest w instalację: elektryczną, wodno – kanalizacyjną (szambo), gazową, centralnego ogrzewania.

Otwarcie przetargu odbędzie się 12.03.2021 r. w Urzędzie Gminy i Miasta Dobczyce, Rynek 26 w sali konferencyjnej – parter, o godzinie 11 00.

Cena wywoławcza 2300 zł netto + 23 % VAT za miesiąc najmu.

Na przyszłym Najemcy będzie ciążył obowiązek płacenia podatku od nieruchomości zgodnie z ustawą z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2019. poz. 1170  ze zm.) , zawarcia umowy o dostawę energii elektrycznej, na dostawę wody, dostawę gazu oraz gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Czynsz najmu będzie płatny miesięcznie, do 15 – tego dnia każdego miesiąca z góry.

Wynajmujący zastrzega sobie możliwość aktualizacji czynszu określonego umową w okresach rocznych.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 250 zł na konto Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce ul. Rynek 26, Bank Spółdzielczy Dobczyce nr konta: 87 8602 0000 0000 0000 0752 0015 do dnia 11.03.2021 r.

Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia wynikiem negatywnym przetargu. Osobie, która przetarg wygrała, wpłacone wadium zalicza się na poczet czynszu najmu. Wadium przepada, jeżeli wygrywający uchyli się od zawarcia umowy najmu.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 50 zł za najem miesięczny nieruchomości. Przetarg będzie ważny jeżeli przynajmniej jeden uczestnik przetargu zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Bliższych informacji udziela: Piotr Żuk – Referat Gospodarki Komunalnej, tel. (12) 37-21-784, pok. 209.

Nieruchomość można oglądać od poniedziałku do piątku po wcześniejszym umówieniu się.

 

Data opracowania: 

czw., 2021-02-18

Autor opracowania: 

Piotr Żuk