Witamy na stronie ARCHIWALNEJ

Biuletynu Informacji Publicznej

Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce

 

Od dnia 1 marca 2021 r. Biuletyn Informacji Publicznej prowadzony jest pod adresem: https://bip.malopolska.pl/ugimdobczyce

 

Opublikowane informacje podlegają retencji danych zgodnie z zarządzeniem nr 59/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie prowadzenia Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce

 

Przeznaczenie do wynajmnu nieruchomości gruntowej zabudowanej zlokalizowanej w Sierakowie 138

Nieruchomości: 

do wynajmu

Data: 

czw., 2021-01-28

Burmistrz Gminy i Miasta Dobczyce do wynajmu w trybie przetargowym na czas nieokreślony nieruchomość gruntową o powierzchni 0.1059 ha, zabudowaną dwukondygnacyjnym budynkiem szkolnym o powierzchni całkowitej  168,56 m2, stanowiącą mienie komunalne, zlokalizowaną w Sierakowie 138,

na nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 456/2, dla której Sąd Rejonowy w Myślenicach Zamiejscowy V Wydział Ksiąg Wieczystych z/s w Dobczycach prowadzi  księgę wieczystą KR2Y/00019230/5, z przeznaczeniem na usługi publiczne oznaczone symbolem 1UP.

Lokal wyposażony jest w instalację: elektryczną, wodno-kanalizacyjną (szambo), gazową, centralnego ogrzewania. Na przyszłym Najemcy będzie ciążył obowiązek zawarcia umowy o dostawę energii elektrycznej, na dostawę wody, dostawę gazu oraz gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Stawka za najem nieruchomości gruntowej, wraz z budynkiem szkolnym wynosi 1 100 zł netto + 23% VAT za miesiąc (cena wywoławcza)      

Czynsz najmu za lokal płatny będzie miesięcznie do 15– tego dnia każdego miesiąca z góry. Aktualizacja czynszu następować będzie w okresach rocznych wg wysokości średniorocznego wskaźnika cen dóbr i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni publikowanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Data opracowania: 

czw., 2021-01-28

Autor opracowania: 

Piotr Żuk