Witamy na stronie ARCHIWALNEJ

Biuletynu Informacji Publicznej

Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce

 

Od dnia 1 marca 2021 r. Biuletyn Informacji Publicznej prowadzony jest pod adresem: https://bip.malopolska.pl/ugimdobczyce

 

Przeznaczenie nieruchomości do dzierżawy

Nieruchomości: 

do dzierżawy

Data: 

śr., 2016-05-25

B U R M I S T R Z   G M I N Y  i   M I A S T A    D O B C Z Y C E
 

przeznacza  do  wydzierżawienia  na  czas  oznaczony do  dnia  31.12.2016  roku, część niezabudowanej nieruchomości położonej w Dobczycach, oznaczonej jako działka nr 716/15 o powierzchni 0.0200 ha, dla  której Sąd Rejonowy w Myślenicach Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z/s w Dobczycach prowadzi księgę wieczystą KR2Y/00024582/5, celem zorganizowania punktu wypożyczalni rowerów.

Czynsz dzierżawny ustala się w wysokości 100,00 zł + 23 % VAT tj. 123,00 zł (słownie: sto dwadzieścia trzy złote 00/100) w stosunku miesięcznym.

Pozostałe  warunki  dzierżawy  nieruchomości  zostaną  określone  w  umowie dzierżawy.

Wydzierżawienie nieruchomości nastąpi w drodze bezprzetargowej.

Data opracowania: 

śr., 2016-05-25

Autor opracowania: 

Alicja Wąsacz