Witamy na stronie ARCHIWALNEJ

Biuletynu Informacji Publicznej

Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce

 

Od dnia 1 marca 2021 r. Biuletyn Informacji Publicznej prowadzony jest pod adresem: https://bip.malopolska.pl/ugimdobczyce

 

Opublikowane informacje podlegają retencji danych zgodnie z zarządzeniem nr 59/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie prowadzenia Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce

 

Przeznaczenie do wydzierżawienia części działek 716/14, 716/15, 716/16 i 1732/5 położonych w Dobczycach

Nieruchomości: 

do dzierżawy

Data: 

śr., 2020-09-23

B U R M I S T R Z   G M I N Y  i   M I A S T A    D O B C Z Y C E
przeznacza  do  wydzierżawienia  na  czas  oznaczony do  dnia  31.12.2020  roku, z przeznaczeniem na starty balonem, część nieruchomości położonej w Dobczycach, oznaczonej działkami nr 716/14, 716/15, 716/16 o łącznej powierzchni 0.0500 ha, dla  której Sąd Rejonowy w Myślenicach Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z/s w Dobczycach prowadzi księgę wieczystą KR2Y/00024582/5. Czynsz dzierżawny ustala się w wysokości 150,00 złotych + VAT zgodnie ze stawką procentową obowiązującą w dniu powstania obowiązku podatkowego.

przeznacza  do  wydzierżawienia  na  czas  oznaczony do  dnia  31.10.2023  roku, część nieruchomości położonej w Dobczycach, oznaczonej działką nr 1732/5 o powierzchni 0.0100 ha, dla której Sąd Rejonowy w Myślenicach Zamiejscowy V Wydział Ksiąg Wieczystych z/s w Dobczycach prowadzi księgę wieczystą KR2Y/000015490/7, z przeznaczeniem na wolnostojący garaż samochodowy. Roczny czynsz dzierżawny ustala się w wysokości 500,00 złotych + VAT zgodnie ze stawką procentową obowiązującą w dniu powstania obowiązku podatkowego.

Pozostałe  warunki  dzierżawy  nieruchomości  zostaną  określone  w  umowie dzierżawy. Wydzierżawienie nieruchomości nastąpi w drodze bezprzetargowej.

 

Data opracowania: 

śr., 2020-09-23

Autor opracowania: 

Elżbieta Mika