Witamy na stronie ARCHIWALNEJ

Biuletynu Informacji Publicznej

Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce

 

Od dnia 1 marca 2021 r. Biuletyn Informacji Publicznej prowadzony jest pod adresem: https://bip.malopolska.pl/ugimdobczyce

 

Przeznaczenie nieruchomości do dzierżawy

Nieruchomości: 

do dzierżawy

Data: 

pt., 2016-03-11

B U R M I S T R Z   G M I N Y  i  M I A S T A   D O B C Z Y C E
przeznacza do wydzierżawienia pod uprawy warzyw, część nieruchomości położonych w Dobczycach, oznaczonych działkami nr : 1358/1, 1358/2, 1359/2, 1359/3 o łącznej powierzchni 0.5598 ha, dla których Sąd Rejonowy w Myślenicach Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z/s w Dobczycach prowadzi księgi wieczyste nr : KR2Y/00015490/7, KR2Y/00023121/9, KR2Y/00017456/1, KR2Y/00017756/4.

Dzierżawę ustala się na czas oznaczony do dnia 31 grudnia 2021 roku.

Czynsz dzierżawny ustala się w wysokości 0,12 zł za 1 m2 gruntu, w stosunku rocznym.

Czynsz dzierżawny będzie uiszczany z góry do dnia 31 marca każdego roku.

Warunki dzierżawy nieruchomości zostaną szczegółowo określone w umowach dzierżawy.

Wydzierżawienie nieruchomości nastąpi w drodze bezprzetargowej.

Data opracowania: 

pt., 2016-03-11

Autor opracowania: 

Alicja Wąsacz