Witamy na stronie ARCHIWALNEJ

Biuletynu Informacji Publicznej

Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce

 

Od dnia 1 marca 2021 r. Biuletyn Informacji Publicznej prowadzony jest pod adresem: https://bip.malopolska.pl/ugimdobczyce

 

Przeznaczenie nieruchomości do dzierżawy

Nieruchomości: 

do dzierżawy

Data: 

pt., 2015-03-06

B U R M I S T R Z   G M I N Y  i   M I A S T A    D O B C Z Y C E
 

przeznacza do wydzierżawienia na cele uprawy rolnej, nieruchomość położoną w Dobczycach, oznaczoną działkami nr : 795, 792/2, 791, 789, 779, 778, 777, 776, 775, 774, 773, 772, 771, 800, 799, 798, 797 o łącznej powierzchni 8.9138 ha, dla której Sąd Rejonowy w Myślenicach Zamiejscowy V Wydział Ksiąg Wieczystych z/s w Dobczycach prowadzi księgę wieczystą KR2Y/00017756/4.

Dzierżawa na czas oznaczony do dnia 31.12.2016 r.
Roczny czynsz dzierżawny gruntu ustala się w wysokości 1783,00 (jeden tysiąc siedemset osiemdziesiąt trzy) złotych.  

Pozostałe  warunki  dzierżawy  nieruchomości  zostaną  określone  w  umowie dzierżawy.

Wydzierżawienie nieruchomości nastąpi w drodze bezprzetargowej.

Data opracowania: 

pt., 2015-03-06

Autor opracowania: 

Alicja Wąsacz