Witamy na stronie ARCHIWALNEJ

Biuletynu Informacji Publicznej

Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce

 

Od dnia 1 marca 2021 r. Biuletyn Informacji Publicznej prowadzony jest pod adresem: https://bip.malopolska.pl/ugimdobczyce

 

Przeznaczenie nieruchomości do dzierżawy

Nieruchomości: 

do dzierżawy

Data: 

czw., 2017-04-13

B U R M I S T R Z   G M I N Y  i   M I A S T A    D O B C Z Y C E
przeznacza do wydzierżawienia na cele prowadzenia przez Stowarzyszenie Zwykłe Związek Hodowców Gołębi Pocztowych Oddział Myślenice działalności statutowej, część nieruchomości położonej w Dobczycach, oznaczonej działką nr 1585/3 o powierzchni 0.05 ha, dla której Sąd Rejonowy w Myślenicach Zamiejscowy V Wydział Ksiąg Wieczystych z/s w Dobczycach prowadzi księgę wieczystą KR2Y/00017756/4.

Dzierżawę ustalam na czas oznaczony do dnia 31 grudnia 2026 roku.

Roczny czynsz dzierżawny gruntu ustala się w wysokości 100,00 zł + VAT ( słownie: sto złotych plus VAT). 

Pozostałe  warunki  dzierżawy  nieruchomości  zostaną  określone  w  umowie dzierżawy.

Wydzierżawienie nieruchomości nastąpi w drodze bezprzetargowej.

Data opracowania: 

czw., 2017-04-13

Autor opracowania: 

Alicja Wąsacz