Witamy na stronie ARCHIWALNEJ

Biuletynu Informacji Publicznej

Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce

 

Od dnia 1 marca 2021 r. Biuletyn Informacji Publicznej prowadzony jest pod adresem: https://bip.malopolska.pl/ugimdobczyce

 

Przeznaczenie nieruchomości do dzierżawy

Nieruchomości: 

do dzierżawy

Data: 

wt., 2017-01-31

 

B U R M I S T R Z   G M I N Y  i   M I A S T A    D O B C Z Y C E
 

przeznacza do wydzierżawienia na cele uprawy rolnej, nieruchomość położoną w Dobczycach, oznaczoną działkami nr : 795, 792/2, 791, 789, 779, 778, 777, 776, 775, 774, 773, 772, 771, 800, 799, 798, 797 o łącznej powierzchni 8.9138 ha, dla której Sąd Rejonowy w Myślenicach Zamiejscowy V Wydział Ksiąg Wieczystych z/s w Dobczycach prowadzi księgę wieczystą KR2Y/00017756/4.

Dzierżawa na czas oznaczony do dnia 31.12.2018 r.

Roczny czynsz dzierżawny gruntu ustala się w wysokości :

- 1578,09 zł (w tym 23% VAT)  słownie: jeden tysiąc pięćset siedemdziesiąt osiem złotych 09/100  -  za dz.nr:  795, 792/2, 791, 789,797, 798, 799, 800, 779, 778, 777 o łącznej powierzchni 6.4127 ha

- 500,00 zł  słownie: pięćset złotych - za dz.nr: 776, 775, 774, 773, 772, 771
o łącznej powierzchni 2.5011 ha .

Pozostałe  warunki  dzierżawy  nieruchomości  zostaną  określone  w  umowie dzierżawy.

Wydzierżawienie nieruchomości nastąpi w drodze bezprzetargowej.

 

Data opracowania: 

wt., 2017-01-31

Autor opracowania: 

Alicja Wąsacz