Witamy na stronie ARCHIWALNEJ

Biuletynu Informacji Publicznej

Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce

 

Od dnia 1 marca 2021 r. Biuletyn Informacji Publicznej prowadzony jest pod adresem: https://bip.malopolska.pl/ugimdobczyce

 

Przeznaczenie nieruchomości do dzierżawy

Nieruchomości: 

do dzierżawy

Data: 

śr., 2014-05-21

BURMISTRZ GMINY        i         MIASTA       DOBCZYCE

przeznacza do wydzierżawienia na cele uprawy rolnej, nieruchomość położoną w Dobczycach, oznaczoną jako działka nr 2729 o powierzchni 0.7152 ha, dla której Sąd Rejonowy w Myślenicach Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z/s w Dobczycach prowadzi księgę wieczystą  KR2Y/00017756/4.
Dzierżawa na czas oznaczony do dnia 31.05.2016 r.

Roczny czynsz dzierżawny gruntu ustala się w wysokości 143,00 (sto czterdzieści trzy) złotych plus VAT zgodnie ze stawką procentową obowiązującą w dniu powstania obowiązku podatkowego.

Pozostałe warunki dzierżawy zostaną określone w umowie dzierżawy.

Wydzierżawienie nieruchomości nastąpi w drodze bezprzetargowej.

 

B U R M I S T R Z   G M I N Y  i   M I A S T A    D O B C Z Y C E

przeznacza do wydzierżawienia na cele uprawy rolnej, nieruchomość położoną w Stadnikach, oznaczoną  dz.nr 374/15 o pow. 0.6911 ha, dz.nr 353/1 o pow. 0.3300 ha, dla  której  Sąd  Rejonowy w Myślenicach Zamiejsco--wy V Wydział Ksiąg Wieczystych z/s w Dobczycach prowadzi księgę wieczystą KR2Y/00018767/1.

Dzierżawa na czas oznaczony do dnia 31.12.2017 r.
Roczny czynsz dzierżawny gruntu ustala się w wysokości 204,00 (dwieście cztery) złotych plus VAT zgodnie ze stawką procentową obowiązującą w dniu powstania obowiązku podatkowego.  

Pozostałe  warunki  dzierżawy  nieruchomości  zostaną  określone  w  umowie dzierżawy.

Wydzierżawienie nieruchomości nastąpi w drodze bezprzetargowej.

 

Data opracowania: 

śr., 2014-05-21

Autor opracowania: 

Alicja Wąsacz