Witamy na stronie ARCHIWALNEJ

Biuletynu Informacji Publicznej

Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce

 

Od dnia 1 marca 2021 r. Biuletyn Informacji Publicznej prowadzony jest pod adresem: https://bip.malopolska.pl/ugimdobczyce

 

Przeznaczenie nieruchomości do dzierżawy

Nieruchomości: 

do dzierżawy

Data: 

czw., 2013-04-04

B U R M I S T R Z   G M I N Y  i   M I A S T A    D O B C Z Y C E
 

przeznacza do wydzierżawienia część nieruchomości gminnej położonej
w Dobczycach, oznaczonej jako działka nr 882 o powierzchni 0,0104 ha,
na której znajdują się urządzenia stacji paliw nr 420, na cele prowadzenia działalności gospodarczej przez Polski Koncern Naftowy ORLEN Spółka Akcyjna z/s w Płocku.

Działka nr 882 stanowi własność Gminy Dobczyce i ma prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Myślenicach Zamiejscowy V Wydział Ksiąg Wieczystych z/s w Dobczycach księgę wieczystą KR2Y/00015570/2.

Dzierżawę ustala się na czas oznaczony do dnia 31 grudnia 2013 roku             z możliwością jej przedłużenia do dnia 30 czerwca 2014 roku.

Czynsz dzierżawny ustala się w wysokości 4.250,00 zł /słownie: cztery tysiące dwieście pięćdziesiąt złotych/ w stosunku miesięcznym + podatek VAT.

Czynsz dzierżawny będzie uiszczany z góry, do 15-go dnia każdego miesiąca.

Warunki dzierżawy nieruchomości określone zostaną w umowie, zawartej pomiędzy Gminą Dobczyce a Polskim Koncern Naftowy ORLEN Spółka Akcyjna z/s w Płocku.

 

Data opracowania: 

czw., 2013-04-04

Autor opracowania: 

Alicja Wąsacz