Witamy na stronie ARCHIWALNEJ

Biuletynu Informacji Publicznej

Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce

 

Od dnia 1 marca 2021 r. Biuletyn Informacji Publicznej prowadzony jest pod adresem: https://bip.malopolska.pl/ugimdobczyce

 

Przeznaczenie do dzierżawy nieruchomości położonych w Dobczycach

Nieruchomości: 

do dzierżawy

Data: 

pon., 2019-01-07

B U R M I S T R Z   G M I N Y  i   M I A S T A    D O B C Z Y C E

  1. przeznacza do wydzierżawienia na czas oznaczony do dnia 31.12.2023 roku, z przeznaczeniem na cele drobnej uprawy warzyw i kwiatów, część nieruchomości położonej w Dobczycach, oznaczonej działką nr 1731/1 o powierzchni 0.0208 ha, dla której Sąd Rejonowy w Myślenicach Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z/s w Dobczycach prowadzi księgę wieczystą KR2Y/00015490/7. Roczny czynsz dzierżawny ustala się w wysokości 50,00 złotych + VAT zgodnie ze stawką procentową obowiązującą w dniu powstania obowiązku podatkowego.
  2. przeznacza do wydzierżawienia na czas oznaczony do dnia 31.12.2023 roku, nieruchomość położoną w Dobczycach, oznaczoną działkami nr 789, 791, 792/2 o łącznej powierzchni 1.6985 ha, dla której Sąd Rejonowy w Myślenicach Zamiejscowy V Wydział Ksiąg Wieczystych z/s w Dobczycach prowadzi księgę wieczystą KR2Y/00017756/4, na cele uprawy rolnej. Roczny czynsz dzierżawny ustala się w wysokości 348,00 złotych + VAT zgodnie ze stawką procentową obowiązującą w dniu powstania obowiązku podatkowego.
  3. przeznacza do wydzierżawienia na czas oznaczony do dnia 31.12.2020 roku, nieruchomość położoną w Dobczycach, oznaczoną działkami nr 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 795, 797, 798, 799, 800 o łącznej powierzchni 7.2153 ha, dla której Sąd Rejonowy w Myślenicach Zamiejscowy V Wydział Ksiąg Wieczystych z/s w Dobczycach prowadzi księgę wieczystą KR2Y/00017756/4, na cele uprawy rolnej. Roczny czynsz dzierżawny ustala się w wysokości 1480,00 złotych + VAT zgodnie ze stawką procentową obowiązującą w dniu powstania obowiązku podatkowego.

Pozostałe  warunki  dzierżawy  nieruchomości  zostaną  określone  w  umowie dzierżawy.

Wydzierżawienie nieruchomości nastąpi w drodze bezprzetargowej.

Data opracowania: 

pon., 2019-01-07

Autor opracowania: 

Elżbieta Mika