Wyniki przetargów

Nazwa przetargusortuj malejąco Data zamówienia
„ Roboty budowlane i wykończeniowe w budynku Remizy OSP w Nowej Wsi” 2018-05-18
„ Roboty budowlane i wykończeniowe w budynku Remizy OSP w Nowej Wsi” 2018-05-18
„Remont drogi gminnej Skrzynka Dolna na działce nr 442/4; na długości 230 m” 2018-05-18
"Budowa i przebudowa sieci wodociągowej wraz z infrastrukturą w miejscowościach Dziekanowice, Rudnik, Sieraków” . 2018-08-24
"Budowa i przebudowa sieci wodociągowej wraz z infrastrukturą w miejscowościach Dziekanowice, Rudnik, Sieraków”. 2018-10-05
"Dzierżawa obiektu kortów tenisowych". 2020-06-22
"Odbiór ustabilizowanych osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków w Dobczycach". 2018-01-12
"Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej przeniesienia infrastruktury drogowej na długości 690m w zamian za stabilizację osuwiska wraz z odbudową drogi gminnej Dobczycach, działka nr 805 i nr 801/2.............." 2018-04-06
"Opracowanie dokumentacji wymaganej do wystąpienia o dofinasowanie przedsięwzięcia rewitalizacyjnego pod nazwą „Stworzenie parku sensorycznego na terenie Charstka wraz z ogrodem doświadczeń”. 2017-12-04
"Opracowanie dokumentacji wymaganej do wystąpienia o dofinasowanie przedsięwzięcia rewitalizacyjnego pod nazwą „Stworzenie parku sensorycznego na terenie Charstka wraz z ogrodem doświadczeń”. 2017-12-04
"Przebudowa drogi wojewódzkiej w zakresie budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej DW 967 na odcinku referencyjnym 070 km w Dobczycach ul. Myślenicka –Etap 1” 2017-05-25
"Przebudowa drogi wojewódzkiej w zakresie budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej DW 967 na odcinku referencyjnym 070 km w Dobczycach ul. Myślenicka –Etap 1” 2017-10-13
"Przebudowa drogi wojewódzkiej w zakresie budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej DW 967 na odcinku referencyjnym 070 km w Dobczycach ul. Myślenicka –Etap 1” 2017-10-27
"Przebudowa drogi wojewódzkiej w zakresie budowy chodnika w ciągu DW 967 na odcinku referencyjnym 080 km 0+040,81 – km 0+ 238,09 w Dobczycach ul. Zarabie”. 2018-06-15
"Przebudowa pobocza na chodnik wzdłuż drogi gminnej nr 540015K – ulica Lubomirskich w Dobczycach”. 2018-06-29
"Udzielnie kredytu długoterminowego w wysokości 3 000 000,00 PLN ( słownie: trzy miliony złotych) dla Gminy Dobczyce” 2018-12-07
"Wykonanie stropu nad salą widowiskową oraz wymiana pokrycia dachowego na budynku Domu Ludowego w Stadnikach” 2017-07-19
"Wykonanie stropu nad salą widowiskową oraz wymiana pokrycia dachowego na budynku Domu Ludowego w Stadnikach” 2017-08-22
"Zakup materiałów budowlanych na pokrycie dachu domu Ludowego w Stadnikach”. 2017-09-29
.: „Remont cząstkowy nawierzchni asfaltowych na drogach gminnych Gminy Dobczyce w 2019r. przy zastosowaniu emulsji asfaltowej i grysów , w ilości około 180 ton”. 2019-03-15

Strony