Aktualności

Data publikacji: 2021-01-08

Burmistrz Gminy i Miasta Dobczyce ogłasza nabór do komisji konkursowej oraz zaprasza osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do udziału w pracach komisji konkursowej

Data publikacji: 2021-01-07
Ulga w opłacie za odbiór odpadów dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady w kompostowniku przydomowym. Od 1 stycznia 2021 roku właściciele budynków mieszkalnych jednorodzinnych będą mogli otrzymać ulgę w opłacie za gospodarowanie
Data publikacji: 2021-01-07

Uprzejmie informujemy, że dnia 31 grudnia 2020 r. wygasła umowa z firmą Małopolskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie na  odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy i Miasta Dobczyce oraz obsługę Punktu

Data publikacji: 2021-01-05

Starosta Myślenicki zawiadamia o wyłożeniu projektu modernizacji operatu ewidencyjnego dla obrębów: Brzączowice, Brzezowa, Kornatka, Stojowice. Dokumentacja tego projektu składa się z: rejestru gruntów, rejestru budynków, rejestru lokali, kartotek budynków, kartotek lokali, mapy ewidencyjnej.

Data publikacji: 2021-01-05
Burmistrz Tomasz Suś przyznał dotacje na 2021 rok dla klubów sportowych na realizację działań z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu. W sumie na ten cel przeznaczono 308 tys. zł, a beneficjentami zostało siedem klubów z gminy Dobczyce.
Data publikacji: 2021-01-04

Od stycznia 2021 r. PSZOK, z wyjątkowiem świąt i dni wolnych od pracy, czynny jest we wtorki w godzinach 10:00 - 18:00. Transport odpadów komunalnych do PSZOK mieszkańcy zapewniają we własnym zakresie i na własny koszt. Osoby, które pod pretekstem tzw. „nieodpłatnej pomocy sąsiedzkiej” notorycznie będą odwiedzać PSZOK

Data publikacji: 2021-01-04

Od stycznia 2021 roku Gminę Dobczyce czekają duże zmiany w systemie odbioru odpadów komunalnych. Nowe zasady związane są z nowelizacją przepisów dotyczących odpadów, głównie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  i ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

Data publikacji: 2021-01-04

W załączonych dokumentach rozpisany został harmonogram dla gminnych sołectw, osiedli i ulic w Dobczycach. Osiedla – miasto Dobczyce – harmonogram wywozu odpadów na 2021 r. Miasto Dobczyce – ulice - harmonogram wywozu odpadów na 2021 r. Gmina Dobczyce – sołectwa - harmonogram wywozu odpadów na 2021 r.

Data publikacji: 2021-01-04

Burmistrz Gminy i Miasta Dobczyce przyznaje dotację na realizację zadania z zakresu edukacji, oświaty i wychowania - dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Dobczyce z miejsca zamieszkania dziecka do ośrodka Rehabilitycyjno – Edukacyjno - Wychowawczego w Myślenicach i z powrotem do miejsca zamieszkania  w 2021

Data publikacji: 2021-01-04

Uprzejmie informujemy, że przetarg nieograniczony na usługę „Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych powstałych na nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy, nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe i innych nieruchomościach wykorzystywanych

Strony