Witamy na stronie ARCHIWALNEJ

Biuletynu Informacji Publicznej

Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce

 

Od dnia 1 marca 2021 r. Biuletyn Informacji Publicznej prowadzony jest pod adresem: https://bip.malopolska.pl/ugimdobczyce

 

Opublikowane informacje podlegają retencji danych zgodnie z zarządzeniem nr 59/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie prowadzenia Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce

 

Stanowisko urzędnicze w zespole ds. wodociągów i kanalizacji

Data: 

2018-05-07

Urząd Gminy i Miasta Dobczyce ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze w zespole ds. wodociągów i kanalizacji. Informacja wynikająca z art. 13 ust. 2 Ustawy o pracownikach samorządowych - w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy i Miasta Dobczyce w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wyniósł 6%.

1. Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe;
 • co najmniej 2 letnie doświadczenie zawodowe;
 • obywatelstwo polskie;
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • nieposzlakowana opinia.      

2. Wymagania dodatkowe:

 • preferowane doświadczenie zawodowe w jednostkach samorządu terytorialnego w zakresie objętym konkursem;
 • prawo jazdy kat. B;

- wiedza z zakresu administracji publicznej w szczególności administracji samorządowej,

- procedur postępowania administracyjnego, Kodeksu Postępowania Administracyjnego oraz Instrukcji Kancelaryjnej,

- ustawy „o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków”,

- ustawy „o ochronie zwierząt”.

 

- obsługi komputera (programów MS Office, Intradok, Legislator) i innych urządzeń biurowych,

- sprawnej organizacji pracy,

- pracy w zespole,

- samodzielnego rozwiązywania problemów,

- obsługi klientów.

 

3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

Do głównych zadań wykonywanych na stanowisku pracy należy w szczególności:

 1. Odczyty wodomierzy u odbiorców indywidualnych w odpowiednich okresach rozliczeniowych /miesięcznych, kwartalnych, półrocznych/.
 2. Wystawianie faktur za sprzedaną wodę i odprowadzone ścieki dla odbiorców indywidualnych.
 3. Kontrola poprawności oraz zgodności wystawianych faktur ze stanem ewidencyjnym w książkach wodociągowych.
 4. Prowadzenie ewidencji zakupu i sprzedaży wody oraz odbioru ścieków.
 5. Przygotowanie listy kontrahentów do odczytów.
 6. Zgłaszanie nieprawidłowości w działaniu wodomierzy.
 7. Zgłaszanie nielegalnych przyłączeń do sieci kanalizacyjnych i wodociągowej.
 8. Aktualizacja zapisów w księgach wodociągowych i programie komputerowym.
 9. Obsługa programu komputerowego do fakturowania.
 10. Dokonywanie zmiany w klasyfikacji cen wody i ścieków na podstawie odpowiedniej dokumentacji.
 11. Prowadzenie teczek merytorycznych obejmujących dokumentację poszczególnych zadań
 12. Prowadzenie zakupów oraz udzielanie zamówień publicznych w ramach pro
 13. Prowadzenie ewidencji zużycia gazu i energii elektrycznej na obiektach Gminy Dobczyce.
 14. Realizacja programu edukacyjnego dotyczącego infrastruktury fotowoltaicznej na oczyszczalni ścieków tj:
 • prowadzenie prezentacji dla grup odwiedzających oczyszczalnię,
 • przekazywanie informacji o funkcjonowaniu instalacji fotowoltaicznej,
 • przygotowanie oferty edukacyjnej dla szkół
 • ustalanie harmonogramu prezentacji dla wycieczek
 • przygotowanie oraz publikacja artykułów w lokalnych mediach
 • zapewnienie opieki nad praktykantami i osobami prowadzącymi prace studialne instalacji fotowoltaicznej
 1. Sporządzanie sprawozdań dla instytucji nadrzędnych i państwowych.
 2. Bieżące śledzenie przepisów prawnych z zakresu prowadzonych i nadzorowanych przez siebie zadań.
 3. Obsługa programu komputerowego legislator.
 4. Wykonywanie uchwał Rady Miejskiej w Dobczycach oraz w porozumieniu z Burmistrzem udzielanie odpowiedzi na interpelacje i wnioski Radnych.
 5.  
 6. Przygotowanie odpowiedzi na korespondencję skierowaną do rozpatrzenia przez Kierownika Referatu
 7. Wykonywanie innych zadań na polecenie lub z upoważnienia Kierownictwa Urzędu.
 8. Nadzór nad sprawami dotyczącymi ochrony zwierząt.
 9. Dokonywanie zgłoszeń schronisku o zabraniu bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Dobczyce.

Pracownik będzie wykonywał pracę wynikającą z powyższego zakresu w budynku Urzędu Gminy i Miasta w Dobczycach oraz na terenie Gminy Dobczyce.

 

4. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

 • praca biurowa na pełen etat w podstawowym systemie czasu pracy,
 • praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,
 • Urząd nie jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych

(dwupiętrowy budynek Urzędu nie posiada windy).

 

5. Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny;
 • życiorys (CV);
 • kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy;
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
 • ewentualne kserokopie zaświadczeń o odbytych kursach i szkoleniach,
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • oświadczenie kandydata, że ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

6. Wymagane dokumenty konkursowe należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Nabór na stanowisko urzędnicze w zespole ds. wodociągów i kanalizacji”:

- osobiście w  Biurze Obsługi Klienta – parter budynku Urzędu lub

- przesłać pocztą (decyduje data wpływu do Urzędu) do Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce, Rynek 26, 32-410 Dobczyce,

w terminie do dnia 18 maja  2018 roku, do godz. 15:00.

 

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.dobczyce.pl – w zakładce BIP) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce, Rynek 26.

Ogłaszający nabór zastrzega możliwość nie rozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.

Dokumenty aplikacyjne kandydatów, którzy nie zostaną zatrudnieni na w/w stanowisku, zostaną zniszczone po upływie 3 miesięcy od dnia zatrudnienia wybranego kandydata.

W przypadku nie rozstrzygnięcia konkursu dokumenty aplikacyjne wszystkich kandydatów zostaną zniszczone po zakończeniu procedury naboru.

 

Wymagane dokumenty konkursowe: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2016r., poz. 922 ze zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2016r., poz.902 ze zm.)”.