Witamy na stronie ARCHIWALNEJ

Biuletynu Informacji Publicznej

Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce

 

Od dnia 1 marca 2021 r. Biuletyn Informacji Publicznej prowadzony jest pod adresem: https://bip.malopolska.pl/ugimdobczyce

 

Opublikowane informacje podlegają retencji danych zgodnie z zarządzeniem nr 59/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie prowadzenia Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce

 

Nabór na wolne stanowisko pracy na stanowisko ds. bezpieczeństwa informacji, zintegrowanego systemu zarządzania i logistyki

Data: 

2018-09-04

Urząd Gminy i Miasta Dobczyce ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: Stanowisko urzędnicze ds. bezpieczeństwa informacji, zintegrowanego systemu zarządzania i logistyki

Informacja wynikająca z art. 13 ust. 2 Ustawy o pracownikach samorządowych - w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy i Miasta Dobczyce w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wyniósł powyżej 6%.

1. Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe;
 • doświadczenie zawodowe w jednostkach samorządu terytorialnego minimum 1 rok (zatrudnienie, staż lub praktyka);
 • znajomość i umiejętność interpretacji przepisów Ustawy o ochronie danych osobowych, RODO, Ustawy o samorządzie gminnym, Ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego,
 • umiejętność obsługi komputera,
 • umiejętność doradzania, dzielenia się wiedzą i współdziałania z innymi,
 • rzetelność i terminowość oraz dbałość o własny rozwój zawodowy,
 • otwartość na kontakt i budowanie relacji,
 • obywatelstwo polskie,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia

 2. Wymagania dodatkowe:

 • wykształcenie wyższe, preferowane kierunki: ekonomia, administracja, systemy zarządzania jakością,
 • znajomość normy z serii PN EN ISO 9001 oraz PN EN ISO 27001,
 • preferowane doświadczenie zawodowe w samorządzie gminnym w zakresie objętym konkursem.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • Współpraca z Inspektorem Ochrony Danych, a w szczególności: prowadzenie dokumentacji związanej z ochroną informacji i danych osobowych w tym opracowywanie projektów polityk i instrukcji.
 • Przygotowywanie projektów upoważnień do przetwarzania danych osobowych i prowadzenie ich ewidencji oraz nadzorowanie ich aktualności,
 • Prowadzenie, aktualizowaniei nadzorowanie rejestru czynności przetwarzania.
 • Przygotowywanie i we współpracy z Inspektorem Ochrony Danych prowadzenie szkoleń dla pracowników Urzędu w zakresie bezpieczeństwa i ochrony danych, w tym danych osobowych.
 • Realizacja obowiązków informacyjnych ciążących na administratorze danych.
 • Prowadzenie wewnętrznych audytów jakości w zakresie wdrożonych systemów zarządzania, ze szczególnym uwzględnieniem systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji orazprzepisów prawych, a także kontrolowanie stosowania przez pracowników Urzędu wdrożonych rozwiązań organizacyjnych i technicznych w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych. Przygotowywanie dla Inspektora Ochrony Danych raportów w tym zakresie.
 • Nadzorowanie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 • Współpraca z Pełnomocnikiem ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania w zakresie doskonalenia wdrożonych systemów, w tym przygotowywanie projektów dokumentów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania zintegrowanych systemów, nadzorowanie realizacji działań i projektów doskonalących, wdrażania działań korekcyjnych i korygujących.
 • Prowadzenie, przy współpracy z Inspektorem Ochrony Danych oraz zespołem ds. oceny ryzyka, analizy ryzyka wiążącego się z przetwarzaniem danych osobowych oraz oceny skutków dla ochrony.
 • Nadzorowanie stosowania przez pracowników Urzędu przyjętych zasad ochrony danych, w tym sporządzanie sprawozdań dla Pełnomocnika ds. ZSZ oraz dla Burmistrza.
 • Prowadzenie elektronicznej ewidencji mienia gminnego, w tym przygotowanie wyposażenia i sprzętu do przeprowadzenia inwentaryzacji.
 • Prowadzenie ewidencji kluczy w systemie jednego klucza oraz realizowanie spraw z zakresu zabezpieczenia fizycznego budynku Urzędu.
 • Zaopatrywanie Urzędu w niezbędny sprzęt, meble i wyposażenie w tym zakupy i dostawy materiałów biurowych i kancelaryjnych, druków i formularzy oraz środków czystości.
 • Obsługa usługi pocztowej.
 • Prenumerata czasopism i książek na potrzeby Urzędu.
 • Zastępstwo pracownika w zakresie kadr i biura obsługi klienta.

4. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

a) praca biurowa na pełny etat  w podstawowym systemie czasu pracy,

            b) praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,

            c) Urząd nie jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych

(dwupiętrowy budynek Urzędu nie posiada windy).

5. Wymagane dokumenty:

            a) list motywacyjny,

            b) życiorys (CV),

            c) kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy, zaświadczenia),

            d) kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie (dyplom),

            e) ewentualne kserokopie zaświadczeń o odbytych kursach i szkoleniach,

            f) oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

            g) oświadczenie kandydata, że ma pełną zdolność do czynności prawnych

oraz korzysta z pełni praw publicznych,

 • oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

6. Wymagane dokumenty konkursowe należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Nabór na stanowisko urzędnicze ds. bezpieczeństwa informacji, zintegrowanego systemu zarządzania i logistyki:

- osobiście w  Biurze Obsługi Klienta – parter budynku Urzędu lub

- przesłać pocztą (decyduje data wpływu do Urzędu) do Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce, Rynek 26, 32-410 Dobczyce,

w terminie do dnia 14 września  2018 roku, do godz. 15:00.

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.dobczyce.pl – w zakładce BIP) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce, Rynek 26.

Ogłaszający nabór zastrzega możliwość nie rozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.

Dokumenty aplikacyjne kandydatów, którzy nie zostaną zatrudnieni na w/w stanowisku, zostaną zniszczone po upływie 3 miesięcy od dnia zatrudnienia wybranego kandydata.

W przypadku nie rozstrzygnięcia konkursu dokumenty aplikacyjne wszystkich kandydatów zostaną zniszczone po zakończeniu procedury naboru.

 

Wymagane dokumenty konkursowe: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2016r., poz. 922 ze zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych t.j. (Dz.U. z 2018r., poz. 1260)”.