Witamy na stronie ARCHIWALNEJ

Biuletynu Informacji Publicznej

Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce

 

Od dnia 1 marca 2021 r. Biuletyn Informacji Publicznej prowadzony jest pod adresem: https://bip.malopolska.pl/ugimdobczyce

 

Opublikowane informacje podlegają retencji danych zgodnie z zarządzeniem nr 59/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie prowadzenia Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce

 

Nabór na stanowisko urzędnicze ds. planowania przestrzennego

Data: 

2019-02-04

Urząd Gminy i Miasta Dobczyce ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy - Stanowisko urzędnicze ds. planowania przestrzennego w Referacie Gospodarowania Przestrzenią i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce.

Informacja wynikająca z art. 13 ust. 2 Ustawy o pracownikach samorządowych - w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy i Miasta Dobczyce w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wyniósł  6%.

 

1. Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe z zakresu gospodarki przestrzennej, urbanistyki, architektury, budownictwa, geodezji,
 • co najmniej 2 – letnie doświadczenie zawodowe związane z powyższym wykształceniem,
 • wiedza z zakresu administracji publicznej, w szczególności administracji samorządowej oraz spraw wykonywanych na zajmowanym stanowisku,
  a zwłaszcza: ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy
  o gospodarce nieruchomościami,
 • znajomość zakresu dokumentacji planistycznych, wymaganej zawartości planu miejscowego, oznaczeń i nazewnictwa stosowanych w MPZP, umiejętność czytania materiałów kartograficznych i rysunków planów miejscowych,
 • umiejętność obsługi komputera w zakresie pakietów biurowych,
 • umiejętność korzystania z map wielko – i małoskalowych,
 • umiejętność dokonywania obliczeń statystycznych, finansowych oraz analiza otrzymanych wyników,
 • doświadczenie w zakresie obsługi klientów,
 • umiejętność doradzania, dzielenia się wiedzą i współdziałania z innymi,
 • umiejętność planowania, sprawnej organizacji pracy i podejmowania decyzji,
 • rzetelność, terminowość, dokładność, dyspozycyjność oraz dbałość o własny rozwój zawodowy,
 • odporność na stres,
 • samodzielność w pracy oraz własna inicjatywa,
 • obywatelstwo polskie,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia.

 

2. Wymagania pożądane:

 • doświadczenie w pracy związanej z systemem planowania przestrzennego na szczeblu gminnym,
 • podstawowa znajomość programów do edycji i obsługi grafiki rastrowej i wektorowej,
 • dokumenty potwierdzające podnoszenie kwalifikacji zawodowych w tematyce związanej z zadaniami stanowiska pracy.

 

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • prowadzenie dokumentacji związanej z opracowywaniem i zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Dobczyce,
 • prowadzenie dokumentacji związanej z opracowywaniem i zmianą miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Dobczyce,
 • ocena zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy i Miasta Dobczyce
  i przygotowywanie wyników tej oceny oraz analiza wniosków, w sprawach sporządzania lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
 • prowadzenie dokumentacji dotyczącej ustalenia wzrostu (obniżenia) wartości nieruchomości w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego Gminy
  i Miasta Dobczyce,
 • prowadzenie ewidencji aktów notarialnych,
 • sporządzanie wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 • wydawanie zaświadczeń dotyczących przeznaczenia gruntów w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego,
 • przyjmowanie wniosków do zmian w planie i przygotowywanie projektów odpowiedzi,
 • gromadzenie, analizowanie i archiwizowanie danych dotyczących monitoringu zmian w zagospodarowaniu przestrzennym,
 • udzielanie informacji klientom,
 • przygotowywanie zleceń w zakresie działalności referatu,
 • przygotowywanie umów związanych ze sporządzaniem studium i zmian/planów miejscowych Gminy i Miasta Dobczyce,
 • przygotowywanie przedmiotu zamówienia w zakresie spraw załatwianych na danym stanowisku, a wymagających zastosowania procedury zamówień publicznych,
 • przygotowywanie materiałów i projektów odpowiedzi dotyczących udzielania informacji publicznej w ramach powierzonego zakresu czynności,
 • terminowe sprawdzanie i opisywanie faktur w zakresie działalności referatu,
 • bieżące śledzenie przepisów prawnych z zakresu prowadzonych przez siebie zadań,
 • wykonywanie budżetu zadaniowego realizowanych przez referat zadań,
  a w szczególności dbanie o przestrzeganie racjonalnego gospodarowania publicznymi środkami finansowymi oraz przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych,
 • sporządzanie sprawozdań z realizowanych zadań,
 • wykonywanie uchwał Rady Miejskiej w Dobczycach oraz w porozumieniu
  z Burmistrzem udzielanie odpowiedzi na interpelacje i wnioski Radnych,
 • przygotowywanie projektów uchwał Rady Gminy z zakresu swoich obowiązków,
 • wykonywanie innych zadań na polecenie lub z upoważnienia Kierownictwa Urzędu,
 • w przypadku usprawiedliwionej nieobecności w pracy pracownika zatrudnionego na stanowisku ds. planowania przestrzennego w Referacie Gospodarowania Przestrzenią i Ochrony Środowiska w Urzędzie Gminy i Miasta Dobczyce- pełnienie zastępstwa na ww. stanowisku pracy.

4. Ponadto, pracownik jest odpowiedzialny za:

 • należyte i sumienne wykonywanie powierzonych obowiązków oraz prawidłowe przechowywanie prowadzonych przez siebie akt i dokumentów,
 • prawidłowe gromadzenie materiałów potrzebnych do załatwienia sprawy, wyczerpujące ustalenie stanu faktycznego,
 • znajomość i ścisłe stosowanie obowiązujących przepisów,
 • przestrzeganie terminów przy załatwianiu spraw,
 • przestrzeganie dyscypliny pracy, tajemnicy państwowej i służbowej,
 • przestrzeganie instrukcji kancelaryjnej wraz z rzeczowym wykazem akt oraz instrukcji dotyczącej postępowania z materiałami archiwalnymi,
 • uzupełnianie kwalifikacji zawodowych w zakresie wykonywanych zadań na stanowisku pracy,
 • przestrzeganie przepisów bhp i ppoż.,
 • posługiwanie się powierzonym sprzętem i materiałami zgodnie z ich przeznaczeniem.

5. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

 • praca biurowa na pełny etat,
 • praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,
 • Urząd nie jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych (dwupiętrowy budynek Urzędu nie posiada windy).

6. Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny,
 • życiorys (CV),
 • kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy, zaświadczenia),
 • kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie (dyplom),
 • ewentualne kserokopie zaświadczeń o odbytych kursach i szkoleniach,
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • oświadczenie kandydata, że ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta
  z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

7. Wymagane dokumenty konkursowe należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Nabór na stanowisko urzędnicze ds. planowania przestrzennego w Referacie Gospodarowania Przestrzenią i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce”:

- osobiście w  Biurze Obsługi Klienta – parter budynku Urzędu lub

- przesłać pocztą (decyduje data wpływu do Urzędu) do Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce, Rynek 26, 32-410 Dobczyce,

w terminie do dnia 15 lutego  2019 roku, do godz. 15:00.

 

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.dobczyce.pl – w zakładce BIP) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce, Rynek 26.

Ogłaszający nabór zastrzega możliwość nie rozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.

Dokumenty aplikacyjne kandydatów, którzy nie zostaną zatrudnieni na w/w stanowisku, zostaną zniszczone po upływie 3 miesięcy od dnia zatrudnienia wybranego kandydata.

W przypadku nie rozstrzygnięcia konkursu dokumenty aplikacyjne wszystkich kandydatów zostaną zniszczone po zakończeniu procedury naboru.

 

Wymagane dokumenty konkursowe: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych t. j. (Dz. U. z 2018r., poz. 1260 ze zm.)”.

 

Informacja o wynikach przeprowadzonego naboru kandydatów w Urzędzie Gminy i Miasta Dobczyce Rynek 26, 32-410 Dobczyce na stanowisko urzędnicze ds. planowania przestrzennego

Konkurs został rozstrzygnięty.

Uzasadnienie: