Witamy na stronie ARCHIWALNEJ

Biuletynu Informacji Publicznej

Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce

 

Od dnia 1 marca 2021 r. Biuletyn Informacji Publicznej prowadzony jest pod adresem: https://bip.malopolska.pl/ugimdobczyce

 

Wyniki otwartego konkursu ofert w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2016 r.

Data: 

2016-03-18

 

Logo konkursuZnamy już wyniki otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na wykonanie zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2016 r. na terenie Gminy Dobczyce. Do konkursu zgłoszonych zostało 18 ofert na łączną wnioskowaną kwotę 190 371,00 zł. Do rozdysponowania była kwota 85 000,00 zł

Wśród inicjatyw zawartych w ofertach znalazły się m.in  zajęcia z tenisa ziemnego, oyama karate, piłki siatkowej, zajęcia szachowe, III Bieg Dobczycki, Dobczycka Liga Biegowa, ogólne imprezy sportowo-rekreacyjny dla dzieci i młodzieży, zajęcia sportowe dla seniorów

W komisji oceniającej wnioski znaleźli się: radny Rady Miejskiej,  pracownicy UGiM Dobczyce oraz dyrektor placówki kulturalnej z gminy. Ze strony organizacji pozarządowej nie było przedstawiciela, ponieważ osoby wskazane przez organizacje, a nie będące z nimi związane nie zdecydowały się na udział w pracach komisji.

Propozycje komisji dotyczące przyznania dotacji poszczególnym organizacjom zostały przedstawione Burmistrzowi Gminy i Miasta Dobczyce - Pawłowi Machnickiemu, który podjął ostateczną decyzję o wysokości przyznanych dotacji.

Zapraszamy Państwa zatem do korzystania z bogatej oferty w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, którą przygotowały prężnie działające w naszej gminie organizacje.

Jednocześnie przypominam, o konieczności dostarczenia zaktualizowanego harmonogramu i kosztorysu do wysokości przyznanej dotacji i dostarczenie do pok. 210 w nieprzekraczalnym terminie  do 23.03.2016 r.

Treść zarządzenia:

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz.1515 z późn. zm.),art. 11 ust. 2 i art. 15 ust 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz.U.2016 r., poz. 239) oraz Uchwały Nr XV/89/15 Rady Miejskiej w Dobczycach  w sprawie przyjęcia "Rocznego Programu Współpracy na 2016 r. Gminy Dobczyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2016 r.” zarządzam co następuje:

§ 1. W wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert  na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Gminie Dobczyce w roku 2016 udziela się oferentom dotacji
w wysokościach, jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.  Warunkiem przekazania dotacji podmiotowi na realizację zadań publicznych w Gminie Dobczyce
w 2016 r.  jest złożenie uaktualnionego harmonogramu i kosztorysu dostosowanego do wysokości przyznanej dotacji  oraz podpisanie umowy.

§ 3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 44/2016
Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce
z dnia 17 marca 2016 r.                           

Lp.

Nazwa organizacji

Nazwa zadania

Wysokość przyznanej dotacji

1. 

Dobczycki Klub Tenisowy TOP SPIN

Organizacja zajęć z tenisa ziemnego oraz trzech turniejów tenisa, w tym turnieju międzynarodowego i dobczyckiej, amatorskiej ligi tenisowej

19 000,00 zł

2. 

Dobczycki Klub Biegacza

Dobczycka Liga Biegowa

2 600,00 zł

3. 

TKKF

III Bieg Dobczycki

18 200,00 zł

4. 

TKKF

Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych

3 000,00 zł

5. 

TKKF

Udział w zawodach sportowych dzieci, młodzieży i dorosłych

3 200,00 zł

6. 

Stowarzyszenie Łucznicze "Achilles"

Udział w zawodach sportowych zawodników Stowarzyszenia Łuczniczego "Achilles"

4 000,00 zł

7. 

Małopolski Klub Sportowy KOYAMA

Prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych OYAMA KARATE

5 250,00 zł

8. 

UKS ELEKTRON

Prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla młodzieży

3 000,00 zł

9. 

Stowarzyszenie Wspierania Kultury "Charstek"

Upowszechnianie Polskich Tańców Narodowych w formie towarzyskiej poprzez rywalizację sportową

7 000,00 zł

10. 

KS RABA Dobczyce

Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w zakresie piłki siatkowej

5 000,00 zł

11. 

Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej u. Bohaterów Tajnego Nauczania w Dziekanowicach

Obóz sportowy dla dzieci w wieku 7-15 lat

3 000,00 zł

12. 

LKS Dziecanovia

Poszerzenie oferty klubu poprzez organizację zajęć sportowych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży

4 000,00 zł

13. 

SIR Więź

Sekcja szachowa oraz organizacja turniejów szachowych

2 000,00 zł

14. 

SSK GOŚCINIEC

Ruszaj ciałem, ruszaj głową, ruszaj z nami na sportowo i ludowo

1 750,00 zł

15. 

SIL Kornatka Wespół

Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych dla osób starszych

2 000,00 zł

16. 

UTW Dobczyce

Idziemy po zdrowie

2 000,00 zł

17. 

MSP AQUARIUS

Wolna chwila na sportowo

0,00

18. 

KS „Kuźnia Tańca”

W Dobczycach odpoczywam aktywnie

0,00

                                                                                                                               Razem                  85 000,00 zł

Autor opracowania: 

Iwona Kania

Data opracowania: 

2016-03-18

E-mail: 

ugim@dobczyce.pl