Witamy na stronie ARCHIWALNEJ

Biuletynu Informacji Publicznej

Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce

 

Od dnia 1 marca 2021 r. Biuletyn Informacji Publicznej prowadzony jest pod adresem: https://bip.malopolska.pl/ugimdobczyce

 

Wyniki otwartego konkursu ofert w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych

Data: 

2015-04-07

ZARZĄDZENIE NR 54/2015
BURMISTRZA GMINY I MIASTA DOBCZYCE
z dnia 7 kwietnia 2015 r.

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację w 2015 roku zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz.594 z późn. zm.) art.15 ust 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2014 r., poz. 1118 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr II/7/14 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia "Rocznego Programu Współpracy na 2015 r. Gminy Dobczyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2015 r.” zarządzam co następuje:

§ 1. Przyznaje się dotację na realizację zadania z zakresu działalności na rzecz organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na zadanie „Działaj Lokalnie - Opracowanie i wdrożenie programu regrantingowego na rok 2015 w zakresie kultury i sztuki oraz kultury fizycznej i sportu” Fundacji Sztuki, Przygody i Przyjemności ARTS w wysokości 10 000,00 zł (słownie:  dziesięć tysięcy złotych).
§ 2. Informacja o wynikach konkursu zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej,
na stronie internetowej Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce oraz tablicy ogłoszeń.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy oraz Inspektorowi ds. przedsiębiorczości i sportu.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Autor opracowania: 

Iwona Kania

Data opracowania: 

2015-04-07

E-mail: 

ugim@dobczyce.pl