Wynik otwartego konkursu ofert na wybór operatora - regranting 2018

Data: 

2018-04-30

wyniki ptwartego konkursu ofert na wybór operatora - regranting, grafika przykładowaNa podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz.1875 z późn.zm ) art. 15 ust. 2h i 16a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz.U.2018 r., poz. 450 z późn.zm) oraz Uchwały Nr XLV/306/17 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia "Rocznego Programu Współpracy Gminy Dobczyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2018 r.” Burmistrz Gminy i Miasta Dobczyce przyznaje dotację w wysokości 12 000,00 zł dla Fundacji Sztuki, Przygody i Przyjemności ARTS, która będzie operatorem konkursu na mikrodotację w ramach regrantingu na realizację w 2018 r. zadania publicznego w zakresie kultury i sztuki oraz kultury fizycznej i sportu pn. „Działaj Lokalnie 2018”.

Autor opracowania: 

Iwona Kania

Data opracowania: 

2018-04-30

E-mail: 

ugim@dobczyce.pl