Wynik otwartego konkursu ofert - dowóz dzieci niepełnosprawnych do OREWu

Data: 

2018-08-24

Burmistrz Gminy i Miasta Dobczyce przyznaje dotację na realizację zadania z zakresu edukacji, oświaty i wychowania- dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Dobczyce z miejsca zamieszkania dziecka do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Myślenicach i z powrotem do miejsca zamieszkania Polskiemu Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Myślenicach w wysokości 18 187,26 (słownie: osiemnaście tysięcy sto osiemdziesiąt siedem złotych, 26/100),

na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2018 r. , poz. 994 z późn. zm.) oraz w związku z art. 11 i 15 ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.).

Autor opracowania: 

Iwona Kania

Data opracowania: 

2018-08-24

E-mail: 

ugim@dobczyce.pl