Otwarty konkurs ofert na wybór operatora w ramach regrantingu w 2018 r.

Data: 

2018-04-05

regranting - grafika przykładowaBurmistrz Gminy i Miasta Dobczyce ogłasza  otwarty konkurs ofert na wybór operatora konkursu na mikrodotacje w ramach regrantingu na realizację w 2018 roku zadania publicznego w zakresie kultury i sztuki oraz kultury fizycznej i sportu.

Celem otwartego konkursu ofert jest wyłonienie podmiotu zwanego dalej operatorem, który przeprowadzi konkurs na mikrodotacje dla organizacji pozarządowych w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 r., poz. 450) zwanej dalej „ustawą" oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy, których działalność statutowa mieści się w obszarze zadań publicznych, o których mowa w pkt.2, od momentu ogłoszenia konkursu do momentu rozliczenia przyznanych w jego ramach dotacji.

Termin składania ofert na operatora upływa z dniem 27 kwietnia 2018 r.

 

Pełna treść zarządzenia wraz z ogłoszeniem znajduje się w załączniku.

Autor opracowania: 

Iwona Kania

Data opracowania: 

2018-04-05

E-mail: 

ugim@dobczyce.pl