Witamy na stronie ARCHIWALNEJ

Biuletynu Informacji Publicznej

Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce

 

Od dnia 1 marca 2021 r. Biuletyn Informacji Publicznej prowadzony jest pod adresem: https://bip.malopolska.pl/ugimdobczyce

 

Opublikowane informacje podlegają retencji danych zgodnie z zarządzeniem nr 59/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie prowadzenia Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce

 

Ogłoszenie wyników otwrtego konkursu ofert na realizację w 2020 roku zadań publicznych z zakresu kultury i tradycji, turystyki oraz działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.

Data: 

2020-03-16

Zarządzenie Nr 56/2020
Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce

z dnia 16 marca 2020 r.

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 r.  zadań publicznych z zakresu  kultury i tradycji, turystyki oraz działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz.506) oraz art. 15 ust 2h i 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz.U. z 2019 r., poz. 688 z późn. zm) oraz Uchwały Nr XV/120/19 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia "Rocznego Programu Współpracy Gminy Dobczyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi wart. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2020 r.”, Burmistrz Gminy i Miasta Dobczyce zarządza, co następuje:

§ 1. W wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert  na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu kultury i tradycji, turystyki oraz działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym  w Gminie Dobczyce w roku 2020 udziela się oferentom dotacji w wysokości jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. 1. Warunkiem przekazania dotacji oferentowi  jest złożenie aktualizacji  harmonogramu, kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania z przewidywanymi źródłami finansowania zadania publicznego i/lub opisu poszczególnych działań (cz. V A i B oferty ) do wysokości przyznanej dotacji do dnia 20.03.2020 r. w systemie www.witkac.pl   oraz w Urzędzie Gminy i Miasta Dobczyce – Biuro Obsługi Klienta, a następnie podpisanie umowy.

2. W przypadku odstąpienia od zawarcia umowy, oferent jest zobowiązany do zawiadomienia Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce o swojej decyzji w tym samym terminie.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy oraz Inspektorowi w Referacie Organizacyjnym.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Autor opracowania: 

Joanna Braś

Data opracowania: 

2020-03-16

E-mail: 

ugim@dobczyce.pl