Witamy na stronie ARCHIWALNEJ

Biuletynu Informacji Publicznej

Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce

 

Od dnia 1 marca 2021 r. Biuletyn Informacji Publicznej prowadzony jest pod adresem: https://bip.malopolska.pl/ugimdobczyce

 

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowrzechniania kultury fizycznej w 2020 roku.

Data: 

2020-03-16

Zarządzenie Nr 55/2020
Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce

z dnia 16 marca 2020 r.

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2020 roku.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz.506) oraz art. 15 ust 2h i 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm) oraz Uchwały Nr XV/120/19 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia "Rocznego Programu Współpracy Gminy Dobczyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi wart. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2020 r.”, Burmistrz Gminy i Miasta Dobczyce zarządza, co następuje:

§ 1. W wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert  na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej  w Gminie Dobczyce w roku 2020 udziela się oferentom dotacji w wysokości jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. . 1. Warunkiem przekazania dotacji podmiotowi na realizację zadań publicznych w Gminie Dobczyce w 2020 r  jest złożenie aktualizacji  harmonogramu, kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania z przewidywanymi źródłami finansowania zadania publicznego i/lub opisu poszczególnych działań (cz. V A i B oferty ) do wysokości przyznanej dotacji do dnia 20.03.2020 r. w systemie www.witkac.pl  oraz w Urzędzie Gminy i Miasta Dobczyce – Biuro Obsługi Klienta, a następnie podpisanie umowy.

2. W przypadku odstąpienia od zawarcia umowy, oferent jest zobowiązany do zawiadomienia Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce o swojej decyzji w tym samym terminie.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy oraz Inspektorowi w Referacie Organizacyjnym.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wyniki oceny merytorycznej                                          Załącznik nr 1 do

                                                                                                                                                             Zarządzenia nr 55/2020

                                                                                                                                                             z 16.03.2020

 

Lp.

Tytuł oferty / Oferent

Kwota dofinansowania

1

Organizacja zajęć i turniejów szachowych
Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej w Dobczycach

5 500,00 zł

2

Czas na kije, czas na zdrowie – to Twój czas
Małopolskie Stowarzyszenie Nordic Walking

2 500,00 zł

3

Rozwój Łucznictwa w Dobczycach
Stowarzyszenie Łucznicze Achilles

6 500,00 zł

4

obóz piłkarski
 Klub Sportowy Futbol Brzączowice

2 000,00 zł

5

"Ruch to zdrowie"
Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku

4 000,00 zł

6

Speed-ball Dobczyce. Przygotowanie i start w Klubowych Mistrzostwach Świata.
Stowarzyszenie Sportownia

3 500,00 zł

7

DOBCZYCE TENISOWO
Klub Sportowy TENIS PRO DOBCZYCE

7 500,00 zł

8

I Dobczyckie Mistrzostwa w Marszach na Orientacje - Dob-InO
 POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO - KRAJOZNAWCZE ODDZIAŁ "LUBOMIR" W MYŚLENICACH

3 000,00 zł

9

V Dobczycka Olimpiada Gimnastyczna
Stowarzyszenie Piramida Działań

5 000,00 zł

10

Akademia Koszykówki - Dobczyce Goats
Klub Sportowy "Towarzystwo Sportowe Dobczyce Goats"

3 000,00 zł

11

Piłkarskie wakacje dla najmłodszych
LUDOWY KLUB SPORTOWY ROKITA KORNATKA

3 500,00 zł

12

Poszerzenie oferty LKS Dziecanovia poprzez organizację zajęć sportowych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży w 2020 r.
Ludowy Klub Sportowy Dziecanovia

5 000,00 zł

13

Prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych oyama karate
Małopolski Klub Sportowy Koyama

3 500,00 zł

14

Upowszechnianie Polskich Tańców Narodowych w formie towarzyskiej poprzez rywalizacje sportową.
STOWARZYSZENIE WSPIERANIA KULTURY "CHARSTEK”

11 500,00 zł

15

PROWADZENIE ZAJĘĆ SPORTOWO - REKREACYJNYCH DLA MŁODZIEŻY
Uczniowski Klub Sportowy Elektron

3 000,00 zł

16

IV Rodzinny Mini Festiwal Biegowy „O złotą kózkę”
Stowarzyszenie ROZBIEGANE DOBCZYCE

13 000,00 zł

Łącznie:

82 000,00 zł

Autor opracowania: 

Joanna Braś

Data opracowania: 

2020-03-16

E-mail: 

ugim@dobczyce.pl