Witamy na stronie ARCHIWALNEJ

Biuletynu Informacji Publicznej

Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce

 

Od dnia 1 marca 2021 r. Biuletyn Informacji Publicznej prowadzony jest pod adresem: https://bip.malopolska.pl/ugimdobczyce

 

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert - regranting w 2016 r.

Data: 

2016-03-17

Na podstawie art. 11 ust. 2, art. 13, art. 16a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r., poz. 239), Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. z 2011 r., Nr 6, poz. 25) oraz Uchwały Nr XV/89/15 Rady Miejskiej Dobczyce  w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy i Miasta Dobczyce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami

Burmistrz Gminy i Miasta Dobczyce ogłasza otwarty konkurs na wybór operatora konkursu na mikrodotacje w ramach regrantingu na realizację w 2016 roku zadania publicznego w zakresie kultury i sztuki oraz kultury fizycznej i sportu.

1. Celem otwartego konkursu ofert jest wyłonienie podmiotu zwanego dalej operatorem, który przeprowadzi konkurs na mikrodotacje, od momentu ogłoszenia konkursu do momentu rozliczenia przyznanych w jego ramach dotacji.

2. Obszary zadań do wsparcia mikrodotacjami to kultura i sztuka oraz kultura fizyczna i sport poprzez udzielenie wsparcia finansowego, o którym mowa w art. 11 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r., poz. 239) zwanej dalej „ustawą".

3. Mikrodotacje to dotacje w rozumieniu art. 127 ust. 1 pkt. 1 lit. e oraz art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.) przeznaczonymi na realizację zadań publicznych wskazanych w pkt.2.

4. Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty na operatora są organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy.

  5. Środki przeznaczone na realizację zadania w całości muszą zostać przeznaczone przez operatora na dotacje. Koszty obsługi oraz ewentualne koszty promocji lub wyposażenia są wkładem własnym operatora.

  6. Oferowane zadanie realizowane będzie przez operatora w terminie 25 kwiecień 2016 do 31 grudnia 2016 r.

  7. Do zadań operatora, wybranego w ramach otwartego konkursu ofert, będzie należało:

a) opracowanie dokumentacji konkursowej, w tym:

- Regulamin konkursu na mikrodotacje wraz z procedurą monitoringu

- Regulamin wyboru członków i prac komisji konkursowej oceniającej złożone oferty na mikrodotacje,
z zastrzeżeniem, że w pracach komisji ma brać udział co najmniej jeden przedstawiciel Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce;

- wzorów dokumentów wykorzystywanych przy realizacji konkursu na mikrodotacje, w tym oferty, umowy oraz sprawozdania z realizacji mikrodotacji (możliwe jest zastosowanie wzorów z rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. z 2011, Nr 6, poz. 25)).

b) przeprowadzenie konkursu na mikrodotacje dla podmiotów uprawnionych, zgodnie z ustawą, w sposób zapewniający jawność i uczciwą konkurencję:

- ogłoszenie konkursu;

- zebranie ofert w konkursie, ocena i wybór realizatorów projektów;

- podpisanie umów na realizację projektów;

- wypłata dotacji na realizację projektów;

- monitoring merytoryczno - finansowy realizacji projektów;

- rozliczenie realizacji projektów;

c) rozliczenie realizacji całości zadania;

d) prowadzenie punktu informacyjno-doradczego dla organizacji w zakresie przygotowania ofert w okresie składania ofert oraz dla realizatorów projektów w okresie ich realizacji,

8. Maksymalna wysokość mikrodotacji dla realizatorów projektu nie może być wyższa niż 6000,00 zł (słowie: sześć tysięcy złotych). Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku realizator projektu może przyjąć zmniejszenie kosztorysu zadania lub wycofać swoją ofertę.

9. W ramach mikrodotacji dopuszczalny jest każdy rodzaj wkładu własnego (finansowy oraz niefinansowy w postaci wkładu osobowego, w tym pracy społecznej członków i świadczeń wolontariuszy).

10. Realizatorami projektów w ramach konkursu na mikrodotacje mogą być organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy, których działalność statutowa mieści się w obszarze zadań publicznych takich jak: kultura i sztuka, kultura fizyczna i sport.

11. Projekty wyłonione przez operatora w konkursie na mikrodotacje mogą być realizowane najpóźniej do dnia 31 grudnia 2016 r.

12. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadania zostaną określone
w umowie zawartej pomiędzy Gminą Dobczyce a operatorem.

13. Operator oraz realizatorzy projektów zobowiązani są do stosowania ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych, w sytuacji gromadzenia danych osobowych związanych z konkursem.

14. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na wsparcie realizacji zadania wynosi 12 000 zł (słownie: dwanaście tysięcy złotych). W roku 2015 na realizację zadania publicznego tego samego rodzaju przekazano kwotę 10 000 zł

15. Termin składania ofert na operatora upływa 08 kwietnia 2016 r.

16. Rozpatrzenie ofert i wybór operatora  nastąpi w terminie do 15 kwietnia 2016 r.

17. Do oferty zgodnej ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U.
z 2011 r. Nr 6, poz.25) należy dołączyć: aktualny odpis z rejestru oraz statut. Oferta wraz z załącznikami powinna być kompletna, podpisana przez osobę /osoby/ statutowo upoważnioną/ne przez organizację do składania oświadczeń woli w jej imieniu ze skutkami o charakterze finansowym tych oświadczeń oraz opatrzona pieczęcią firmową organizacji. Dokumenty przedłożone jako kserokopie należy poświadczyć za zgodność z oryginałem. Dodatkowo oferta musi zawierać zasady i tryb przeprowadzania konkursu na realizatorów projektów, w tym warunki i kryteria ich wyboru, oraz zasady i sposób monitorowania i oceny realizowanych przez nich projektów. W celu otrzymania dodatkowym punków przy ocenie merytorycznej oferty, operator powinien dołączyć dokumentację potwierdzającą dotychczasowe doświadczenie oferenta w realizacji regrantingu

18. Oferty opiniuje Komisja Konkursowa powołana przez Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce, w oparciu o następujące kryteria:

1) Ocena formalna polegać będzie na sprawdzeniu czy:

a) oferta została złożona przez podmiot uprawniony,

b) oferent złożył ofertę w terminie określonym w ogłoszeniu o konkursie

c) zadanie mieści się w działalności statutowej oferenta i jest zgodne z rodzajem zadania określonym w ogłoszeniu o konkursie

d) termin realizacji zadania wpisany do oferty jest zgodny z terminem określonym w ogłoszeniu o konkursie

e) oferta została złożona na obowiązującym wzorze oferty

f) oferta jest podpisane przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli zgodnie z odpisem
z właściwego rejestru lub statutu

g) oferta zawiera wymagane załączniki

h) w ofercie przedstawiono szczegółowy plan finansowy (kosztorys) zadania, spójny z rzeczowym harmonogramem) kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania jest poprawna pod względem formalno-rachunkowym

i) oferent wskazał jako jedno ze źródeł finansowania wkładu własnego - opłaty od adresatów zadania, pomimo, że organizacja (wg statutu, odpisu z KRS-u, innego równoważnego dokumentu) nie prowadzi działalności odpłatnej

W sytuacji niespełnienia wymogów określonych w pkt. 1 podpunkt a, b, c, d oferta zostanie odrzucona ze względów formalnych. W przypadku stwierdzenia pozostałych braków formalnych (usuwalnych) oferent zostanie wezwany, na adres e-mail lub telefon podany w ofercie, do ich usunięcia w terminie 3 dni. Wyniki wstępnej oceny formalnej wszystkich złożonych na konkurs ofert zostaną przekazane Komisji Konkursowej.

2) Kryteria merytoryczne stosowane przy wyborze ofert

a) kalkulacja kosztów realizacji zadania, jej zgodność z harmonogramem oraz zakładane rezultaty

b) rzetelność i terminowość rozliczenia otrzymanych w ubiegłych latach dotacji

c) praca społeczna członków/zaangażowanie wolontariuszy

d) udział własnych środków finansowych

e) dotychczasowe doświadczenie oferenta w realizacji regrantingu

f) korzyści jakie realizacja zadania przyniesie mieszkańcom Gminy

g) akość wykonania zadania i kwalifikacje osób przy udziale których zadanie będzie realizowane

Kryteria merytoryczne oceniane są w skali 1-5. Wymagana minimalna liczba punktów uprawniająca oferentów do otrzymania dotacji wynosi 50% maksymalnej sumy punktów możliwych do uzyskania.

19. Decyzję o udzieleniu dotacji podejmuje Burmistrz Gminy i Miasta Dobczyce po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej.

20. Decyzja o przyznaniu dofinansowania jest ostateczna.

21. Wyniki konkursu podaje się do publicznej wiadomości.

Autor opracowania: 

Iwona Kania

Data opracowania: 

2016-03-17

E-mail: 

ugim@dobczyce.pl