Witamy na stronie ARCHIWALNEJ

Biuletynu Informacji Publicznej

Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce

 

Od dnia 1 marca 2021 r. Biuletyn Informacji Publicznej prowadzony jest pod adresem: https://bip.malopolska.pl/ugimdobczyce

 

Nabór kandydatów na członków Komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych na rok 2020.

Data: 

2020-02-13

Burmistrz Gminy i Miasta Dobczyce ogłasza nabór do komisji konkursowej oraz zaprasza osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do udziału w pracach komisji konkursowej powoływanej do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w ramach otwartego konkursu ofert w 2020 r.

Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny.

Prace w komisji odbywają się w godzinach pracy Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce

Szczegóły w ogłoszeniu.

Autor opracowania: 

Joanna Braś

Data opracowania: 

2020-02-13

E-mail: 

ugim@dobczyce.pl