GMINNY PROGRAM REWITALIZACJI

10 października 2018r.

Centrum Usług Społecznych - spotkanie

spotkanie w starej szkole w sprawie Centrum Usług Społecznych

W poniedziałek (8.10.2018 r.) spotkaliśmy się wspólnie z przedstawicielami różnych środowisk i organizacji pozarządowych, aby wspólnie rozpocząć wprowadzanie w życie idei Centrum Usług Społecznych, czyli przestrzeni dla rozwoju aktywności, która mieścić będzie się w starej szkole przy ul. Jagiellońskiej.

Już teraz działa tam biuro Fundacji „Okno Nadziei”, siedzibę ma Stowarzyszenie Konstruktorzy Marzeń oraz od lat z tego budynku korzystają rodzimi harcerze. Przestrzeni do wykorzystania jest jednak wciąż wiele. Od września przyszłego roku uruchomiona zostanie również świetlica, na której funkcjonowanie Gmina Dobczyce pozyskała dofinansowanie. Miejsce to ma realnie żyć i służyć mieszkańcom naszej gminy.

Jak wspomniał na spotkaniu burmistrz Paweł Machnicki, gmina poczyniła już pierwsze kroki, które umożliwią rozpoczęcie funkcjonowania takiego Centrum. Do administrowania i animowania tym miejscem oddelegowany został pracownik. Jest nim Pani Justyna Koczwara, której pierwszym zadaniem jest stworzenie regulaminu funkcjonowania i korzystania z przestrzeni Centrum oraz znalezienie stałych partnerów do współtworzenia tego miejsca.

Kolejnym etapem jest uzgodnienie przeznaczenia i wyposażenia pomieszczeń w niezbędne meble i akcesoria, tak by były one możliwie wielofunkcyjne i przydatne zarówno młodszym, jak i starszym użytkownikom Centrum. Gmina Dobczyce będzie również wspierać finansowo rozwój inicjatyw w Centrum, jednym z pomysłów jest wydzielenie puli środków finansowych w budżecie gminy na realizację działań w tym miejscu.

Centrum Usług Społecznych ma być miejscem integracji i współpracy organizacji pozarządowych, a także otwartą przestrzenią do realizacji projektów. Tam znajdować się będą również niezbędne narzędzia do pracy nad wnioskami oraz wsparcie i pomoc. Z drugiej strony, w tym miejscu mile czas mają spędzać wszyscy mieszkańcy. Dzieci już wkrótce zaprosimy do świetlicy, seniorów do Klubu Seniora. Wiele inicjatyw i aktywności z całą pewnością wniosą nasi partnerzy. Zainteresowanych współpracą zachęcamy do kontaktu, wszelkich informacji udzieli Pani Justyna, mail: jkoczwara@dobczyce.pl lub tel. 12 37 21 763.

1 października 2018r.

Zapraszamy na spotkanie!

plakat spotkanie CUS

Masz pomysł na działania społeczne w starej szkole przy ul. Jagiellońskiej? Chciałbyś prowadzić świetlicę? Zaciekawił Cię pomysł Centrum Usług Społecznych? Zapraszamy na spotkanie 8 października o 17:00 do starej szkoły przy ul. Jagiellońskiej.

 

 

 

 

25 lipca 2018r.

Park sensoryczny z ogrodem doświadczeń pozytywnie oceniony

wizualizacja park 8 zmysłów

Wniosek Gminy Dobczyce o dofinansowanie projektu „Stworzenie parku sensorycznego na terenie Charstka wraz z ogrodem doświadczeń etap I” znalazł się wśród 20 pozytywnie ocenionych pod względem formalnym projektów. Już na tym etapie oceny odpadła ponad 1/3 wniosków. Projekt Gminy Dobczyce czeka jeszcze ocena finansowa i merytoryczna. Obecnie łączna kwota wnioskowanego dofinansowania pozytywnie ocenionych projektów wynosi 125 508 448,41 zł, natomiast w ramach konkursu przeznaczono na dofinansowanie projektów 71 136 005,17 zł.

Projekt parku sensorycznego wraz z ogrodem doświadczeń powstał w oparciu o wygraną propozycję, zgłoszoną przez mieszkańców podczas konsultacji społecznych nad Gminnym Programem Rewitalizacji, a złożenie wniosku o jego dofinansowanie jest jednym z działań wdrażających Program. Projekt wpisuje się również w koncepcję przeznaczenia obszaru Charstka dla celów turystyczno-rekreacyjnych.

Mamy nadzieję, że projekt zakwalifikuje się do dofinansowania i dołączy do innych zadań rewitalizacyjnych, na których realizację Gmina Dobczyce pozyskała dofinansowanie, a wśród których znajdują się: powstanie świetlicy w budynku starej szkoły przy ul. Jagiellońskiej oraz budowa i modernizacja Przedszkola Samorządowego nr 3 w Dobczycach.

Dalsze losy projektu RPMP.11.04.00-12-0121/18 „Stworzenie parku sensorycznego na terenie Charstka wraz z ogrodem doświadczeń etap I” można śledzić na stronie: http://www.rpo.malopolska.pl/…/dzialanie-11-4--rewitalizacj….

Wniosek o dofinansowanie projektu złożony został w ramach konkursu nr RPMP.11.04.00-IZ.00-12-115/17 w ramach Działania 11.4 Rewitalizacja terenów poprzemysłowych.

Wartość całkowita projektu: 2 758 600,38 zł
Kwota wnioskowanego dofinasowania: 2 068 950,27 zł

Opis koncepcji Parku 8 Zmysłów znaleźć można w załączniku na dole strony.

Ilustracja: z projektu wykonanego przez zespół autorski w składzie: dr inż. arch. Miłosz Zieliński, mgr inż. arch. krajobrazu Jan Kocieniewski, mgr inż. arch. krajobrazu Adriana Baryżewska

20 lipca 2018r.

Jak wspierać przedsiębiorczość społeczną i rozwijać współpracę z organizacjami pozarządowymi w celu tworzenia nowych miejsc pracy?

- Gmina Dobczyce w projekcie "MOWES - Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej"

wsparcie - grafika przykładowa

Gmina Dobczyce zakwalifikowała się do udziału w projekcie RPMP.09.03.00-12-0048/16 „MOWES - Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Krakowski Obszar Metropolitalny” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach 9 Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działanie 9.3 Wsparcie ekonomii społecznej, Typ projektu: A. działania wspierające rozwój ekonomii społecznej, obejmujące usługi: animacji lokalnej, rozwoju ekonomii społecznej oraz wsparcia istniejących podmiotów ekonomii społecznej. Celem projektu jest zwiększenie potencjału, w szczególności zatrudnieniowego, sektora ekonomii społecznej.

W dniu 24.05.2018 roku został podpisana umowa z Fundacją Biuro Inicjatyw Społecznych, która udzieli Gminie wsparcia w ramach „usług animacji lokalnej” skierowanej do samorządów, które chcą wspierać przedsiębiorczość społeczną, rozwijać współpracę z organizacjami pozarządowymi i  tworzyć miejsca pracy.

Wstępnie jako rezultat  udziału w projekcie wskazano:

1. Stworzenie lepszych warunków do rozwoju i wykorzystania potencjału istniejących Podmiotów Ekonomii Społecznej (PES), przez:

a) opracowanie procedury korzystania z lokalów lub mienia samorządu przez PES;

b) wypracowanie założeń do powołania inkubatora Ekonomii Społecznej lub innych form zorganizowanego wparcia informacyjnego, edukacyjnego lub organizacyjnego udzielanego PES.

 

2. Zwiększenie skali realizacji zadań i usług we współpracy z Podmiotami Ekonomii Społecznej (PES), przez:

a) zlecenie nowych zadań  publicznych organizacjom pozarządowym w odpowiedzi na potrzeby mieszkańców samorządu;

b) zlecenie PES  zadań dotychczas realizowanych przez samorząd w inny sposób;

c) wypracowanie zasad wspólnej realizacji projektów partnerskich z udziałem  samorządu i PES.

Obecnie przygotowywany jest indywidualny  Plan Działania, który określi priorytetowe obszary do współpracy, oczekiwane cele i efekty oraz zakres i harmonogram działań.

Po pierwszych spotkaniach z animatorem Panią Ewą Chromniak ustalono, że w pierwszej kolejności zostaną podjęte działania służące wdrożeniu Planu funkcjonowania i rozwoju placówki „Centrum Usług Społecznych i Wspierania Aktywności Obywatelskiej”. Dokument ten stanowi podsumowanie procesu konsultacji społecznych prowadzonych w trakcie prac nad Gminnym Programem Rewitalizacji oraz podczas przygotowania przedsięwzięć rewitalizacyjnych dotyczących obiektu po szkole podstawowej tzw. Chirany.

Możliwe są również inne działania odpowiadające lokalnym potrzebom i służące osiągnięciu rezultatów projektu. Z inicjatywą działania mogą wystąpić wspólnie przynajmniej dwie organizacje, gdyż w ramach projektu przewidziano wsparcie finansowe do kwoty 1000 zł dla jednego przedsięwzięcia.

Podmiot ekonomii społecznej (PES) to:

1) przedsiębiorstwo społeczne (PS), w tym spółdzielnia socjalna, o której mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (Dz. U. Nr 94, poz. 651, z późn. zm.);

2) podmiot reintegracyjny, realizujący usługi reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym:

a. Centrum Integracji Społecznej (CIS) i Klub Integracji Społecznej (KIS), o których mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 225, z późn. zm.)

b. Zakład Aktywności Zawodowej (ZAZ) i Warsztat Terapii Zajęciowej (WTZ), o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;

3) organizacja pozarządowa lub podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239, z późn. zm.);

4) podmiot sfery gospodarczej utworzony w związku z realizacją celu społecznego bądź dla którego leżący we wspólnym interesie cel społeczny jest racją bytu działalności komercyjnej. Grupę tę można podzielić na następujące podgrupy:

a. organizacje pozarządowe, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność gospodarczą, z której zyski wspierają realizację celów statutowych;

b. spółdzielnie, których celem jest zatrudnienie tj. spółdzielnie pracy, inwalidów i niewidomych, działające w oparciu o ustawę z dnia 16 września 1982 r. - Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2016 r. poz. 21, z późn. zm.);

c. spółki non-profit, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, o ile udział sektora publicznego w spółce wynosi nie więcej niż 50%.

 

W załączniku na dole strony znaleźć można w wersji pdf Plan fukncjonowania i rozwoju placówki "Centrum Usług Społecznych i Wspierania Aktywności Obywatelskiej".

Raport z konsultacji społecznych o Charstku

Znamy wyniki raportu z konsultacji społecznych dotyczących przyszłego zagospodarowania terenu pod zaporą w Dobczycach (Charstek), wykonany na zlecenie burmistrza Gminy Miejskiej Dobczyce. Celem naczelnym opracowania jest zbudowanie ogólnego obrazu terenu zlokalizowanego pod zaporą w Dobczycach (Charstek) w kontekście uwarunkowań przestrzennych i funkcjonalnych całego miasta i okolicy. Obraz ten, widziany oczyma mieszkańców jest istotnym źródłem wiedzy na temat stosunku mieszkańców i użytkowników do przedmiotowej przestrzeni, sposobu jego aktualnego funkcjonowania oraz zdefiniowania pozytywnych i negatywnych cech, wartości i mankamentów oraz dysfunkcji tego terenu. Kolejna wiedza wynikająca z analizy zarysowuje potrzeby społeczności lokalnej w zakresie kierunków rozwoju tego terenu a także możliwości jego adaptacji zgodnej z uwarunkowaniami społecznymi, potrzebami mieszkańców itd.

Zastosowano metodę ankiety internetowej zbudowanej w oparciu o pytania otwarte z reguły dające odpowiedzi o charakterze jakościowym oraz pytania zamknięte z odpowiedziami o charakterze ilościowym ale z możliwością dodania komentarzy (charakter jakościowy).
Pytania w części merytorycznej zostały ułożone w bloki tematyczne związane z:
a. Wiedzą o Dobczycach i okolicy.
b. Wiedzą o sposobach spędzania wolnego czasu w Dobczycach.
c. Wiedzą o przedmiotowym terenie „Charstku”.

Badanie trwało od 5 do 18 stycznia 2018. W tym czasie zebrano 68 kompletnych ankiet wypełnionych przez unikalnych respondentów.

Raport dostępny jest w formie pdf w załączniku w stopce strony.

Modernizacja przedszkola i budowa żłobka - kolejny projekt rewitalizacyjny z dofinansowaniem

wizaulizacja przedszkola po modernizacji

Gmina Dobczyce zdobyła ponad 4 miliony złotych na rozbudowę i modernizację Przedszkola Samorządowego nr 3 w Dobczycach.

Budynek przedszkola wkrótce czeka generalny remont. Zmiana wyglądu przedszkola, jego rozbudowa i poszerzenie funkcji o żłobek, to odpowiedź gminy Dobczyce na zapotrzebowanie mieszkańców na opiekę nad dziećmi poniżej 3 roku życia. 

Przedszkole zostanie częściowo przebudowane, w taki sposób, że w części pomieszczeń na parterze powstanie żłobek. Pozostałe pomieszczenia zostaną zmodernizowane i dostosowane do przyjęcia większej liczby dzieci, które będą mogły bawić się i uczyć w nowoczesnych salach z odpowiednim wyposażeniem.

Łącznie  przedszkole dostosowane będzie do prowadzenia siedmiu oddziałów. Jeden z nich przystosowany zostanie dla osób niepełnosprawnych i wraz z oddziałem żłobkowym zlokalizowany będzie na parterze. Pozostałe oddziały będą na piętrze budynku.

Dzięki dofinansowaniu, dobudowane zostanie skrzydło pełniące funkcję komunikacyjną. Obecny blok żywieniowy zostanie przeniesiony do części gospodarczej. Wydzielone zostaną dodatkowo dwie sale edukacyjne, sala wielofunkcyjna (sala gimnastyczna), jadalnia oraz miejsca występów dla dzieci z pomieszczeniami pomocniczymi. Na zewnątrz budynku zmodernizowana zostanie część rekreacyjna dla dzieci, a furtka wejściowa przeniesiona zostanie do osi głównego wejścia.

„Powstanie żłobka już od dawna było jednym z priorytetów samorządu dobczyckiego, który zapisany został w Strategii Gminy Dobczyce na lata 2016 - 2022 oraz wynikał z prac nad Gminnym Programem Rewitalizacji, które rozpoczęto już w roku 2016” – powiedział burmistrz Paweł Machnicki.

Projekt „Rozbudowa, modernizacja przedszkola nr 3 i utworzenie oddziału żłobka” jest realizowany przez Gminę Dobczyce w ramach: Oś priorytetowa 11. Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, Działanie 11.1 Rewitalizacja miast, Poddziałanie 11.1.2 Rewitalizacja miast średnich i małych, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014 – 2020.

Koszty całkowite projektu: 5 679 833,52 zł
Przyznane dofinansowanie: 4 246 037,59 zł
Wkład własny gminy: 1 433 795 zł

Umowa na dofinansowanie świetlicy podpisana

świetlica dla dzieci i młodzieży - grafika przykładowa

Burmistrz Paweł Machnicki podpisał 5 lutego 2018r. umowę z Zarządem Województwa Małopolskiego na dofinansowanie projektu rewitalizacyjnego o nazwie Centrum Usług Społecznych – Nasza Świetlica.  Przypomnijmy, że oceniony pozytywnie wniosek Gminy Dobczyce uzyskał kwotę dofinansowania o wartości 919 115, 00 zł, co stanowi niemal 93% wartości zadania (całkowity koszt to 991 525, 00 zł).

W budynku starej szkoły przy ul. Jagiellońskiej powstanie świetlica, która rozpocznie działalność we wrześniu 2019 roku. Data planowanego rozpoczęcia wiąże się z koniecznością dostosowania obiektu do nowych potrzeb. W ocenie Urzędu Marszałkowskiego znajduje się bowiem drugi wniosek rewitalizacyjny złożony przez naszą gminę mający na celu pozyskanie dofinansowania na modernizację obiektu „Chirany”.

Świetlica, na której realizację środki są już zapewnione wypełni trzy pomieszczenia w przestrzeni przyszłego Centrum Usług Społecznych.  Placówka zapewni opiekę nad dziećmi i młodzieżą z terenu naszej gminy w wieku 6 – 18 lat. Świetlica zostanie odpowiednio zaaranżowana i wyposażona, a prowadzone w niej działania opiekuńczo-wychowawcze świadczone będą na najwyższym poziomie przez wykwalifikowaną kadrę.

Projekt dofinansowany został w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 w ramach 9. Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działania 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałania 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, Typ projektu: C - wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzież.

O szczegółach projektu przeczytać można na: https://www.dobczyce.pl/dla-przedsiebiorcow/rpo-wm-dzialanie-92-uslugi-spoleczne-i-zdrowotne/centrum-uslug-spolecznych-nasza

Charstek wypełniony pomysłami

koncepcja zagospodarowania Charstka - szkic

W styczniu w starej szkole przy ulicy Jagiellońskiej odbyło się spotkanie wokół rewitalizacji Charstka. Miejsce nieprzypadkowe, budynek „Chirany” również objęty jest planami rewitalizacyjnymi, a jednym z pierwszych projektów, które otrzymały dofinansowanie jest utworzenie świetlicy środowiskowej w tym właśnie obiekcie.

Teraz w centrum zainteresowania znajduje się obszar położony poniżej zapory, zwyczajowo nazywany „Charstkiem”. W toku wcześniejszych konsultacji przeważały opinie za przeznaczeniem tego obszaru na cele turystyczno-rekreacyjne. Przeprowadzona został również ankieta, której wnioski jednoznacznie pokazują, że mieszkańcy widzieliby tam miejsce dla sportu, rekreacji i odpoczynku.

Zebrane wcześniej pomysły i koncepcje omówione zostały podczas otwartego spotkania z burmistrzem Pawłem Machnickim, architektami – absolwentami Politechniki Krakowskiej oraz mieszkańcami. Na spotkaniu zaprezentowano koncepcję spójną z przyjętą strategią gminy, która zawierała wyniki konsultacji społecznych i wspomnianej ankiety. W koncepcji zawarty został m.in. pomysł utworzenia parku sensorycznego wraz z ogrodem doświadczeń – wygrane przedsięwzięcia zgłoszone przez mieszkańców w trakcie konsultacji społecznych.

Koncepcja podzielona została na kilka etapów realizacji, w których wyróżnić można następujące projekty:

Koncepcja etap I:

- Ścieżka pieszo-rowerowa okalająca całość terenu z nanizanymi urządzeniami sensorycznymi

- Adaptacja wiaty na klubokawiarnię

- Strefa „plaży”

Koncepcja etap II:

- kładka pieszo-rowerowa łącząca przeciwstawne brzegi Raby

- druga pętla wewnętrzna

- zaplecze bazy kajakowej

Koncepcja etap III:

- wkomponowanie zabudowy usługowej zajmującej nie więcej niż 1/8 terenu

- wkomponowanie wielorodzinnej zabudowy z parterami usługowymi

Koncepcja stan docelowy:

- uzupełnienie ścieżek parkowych

- uzupełnienie zabudowy

- komunikacja piesza z osiedlem na „Górze Jałowcowej”

W załączniku na dole strony pobrać można prezentację zawierającą wspomniane koncepcje w wersji pdf.

Charstek - spokanie konsultacyjne, plakatCo z Charstkiem? - spotkanie konsultacyjne

 

Zebrane zostały pomysły i projekty na rozwój Charstka. Jesteś ciekawy efektów? Zapraszamy na spotkanie z autorami koncepcji rozwoju terenu pod zaporą!

Weź rodzinę, przyjaciół, zainteresowanych i wspólnie oceńcie te efekty. Zapraszamy w sobotę 20 stycznia o 10:00 do budynku Starej Szkoły przy ul. Jagiellońskiej.

Na temat tego terenu możesz wypowiedzieć się również w ankiecie dostępnej na: http://ankieterka.pl/2957,co-z-charstkiem-(terenem-ponizej-…

15 stycznia 2018

Co z Charstkiem?

teren Charstka - rysunek poglądowy

Ruszył kolejny etap prac nad projektem rewitalizacyjnym na obszarze Charstka. Nazwą tą zwyczajowo określany jest teren położony pod zaporą i choć historyczny Charstek znajduje się pod wodą to nazwa ta na dobre zadomowiła się już u stóp tamy. To co wyróżnia ten obszar to nieprzeciętna powierzchnia, która wynosi ok 23 ha, jednocześnie zlokalizowana blisko centrum i w sąsiedztwie atrakcyjnych terenów: rzeki Raby, Wzgórza Zamkowego, szlaku na koronę zapory. Niegdyś było to zaplecze budowy zapory i to właśnie przemysłowa działalność przyczyniła się do degradacji tego obszaru. Od kilku lat teren jest własnością Gminy Dobczyce, która systematycznie prowadzi na nim prace o charakterze porządkowym. Potencjał tego obszaru jest jednak znacznie większy, a jego degradacja uzasadnia zdefiniowanie go jako obszaru rewitalizacji, dla którego rozwiązań szukaliśmy podczas opracowywania Gminnego Programu Rewitalizacji.

Rozpoczęliśmy właśnie prace nad realizacją przedsięwzięcia rewitalizacyjnego pod nazwą „Stworzenie parku sensorycznego na terenie Charstka wraz z ogrodem doświadczeń”. Przedsięwzięcie to zgłoszone zostało przez mieszkańców właśnie podczas konsultacji prowadzonych w ramach prac nad GPR i cieszyło się dużą popularnością zdobywając najwięcej głosów spośród zgłoszonych pomysłów. Zadanie to zyskało tym samym miejsce na liście podstawowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych, a co za tym idzie – mamy możliwość wystąpienia o dofinansowanie projektu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego. Celem realizacji tego zadania poza zwiększeniem możliwości aktywnego spędzania czasu wolnego oraz poprawieniem atrakcyjności obszaru Charstka jest również zainicjowanie trwałego rozwoju tego terenu.

Przystąpiliśmy również do opracowania koncepcji programowo-przestrzennej dla obszaru pod zaporą będącej ogólną wizją tego terenu i pozwalającą określić ramowy program wymaganych inwestycji. Koncepcja ta powinna zdefiniować kierunek rozwoju tego obszaru, być poparta wnikliwymi analizami i konsultacjami z mieszkańcami w celu omówienia dotychczasowych koncepcji i pomysłów, a ponadto wpisywać się w założenia obowiązujących dokumentów planistycznych. Przygotowana koncepcja powinna wytyczać ścieżkę rozwoju Charstka z wyznaczeniem obszarów z przydzielonymi funkcjami  i koniecznym zagospodarowaniem.

W toku wcześniejszych konsultacji przeważały opinie za przeznaczeniem tego obszaru na cele turystyczno-rekreacyjne, co  podniosłoby atrakcyjność turystyczną nie tylko Charstka, ale również Dobczyc. Podejmowane działania miałyby wpisywać się w ideę ekoturystyki – rodzaju turystyki preferowanego dla naszej gminy. Rozwój turystyczno-rekreacyjny Charstka mają też na celu zaplanowane w GPR, obok budowy parku sensorycznego, działania, takie jak: współpraca z przedsiębiorcami na rzecz zwiększenia inwestycji w turystykę (lista podstawowa), czy rekreacyjne zagospodarowanie Charstka z koncepcją utworzenia klastra organizatorów rekreacji (lista uzupełniająca). Ponadto działania na terenie Charstka zostały przewidziane również w innych dokumentach planistycznych.

7 grudnia 2017

Podsumowanie spotkań konsultacyjnych prowadzonych podczas "Festiwalu Możliwości"

konsultacje na temat zagospodarowania Charstka

Podczas „Festiwalu Możliwości”  (18 listopada  2017 r.) w starej szkole odbyły się  wstępne konsultacje zagospodarowania terenu pod zaporą (tzw. Charstka).  W jednym  z pomieszczeń znalazła swoje miejsce ekspozycja wizualizacji zagospodarowania tego terenu. Prezentowane koncepcje zawierały szeroki katalog pomysłów na zagospodarowanie Charstka pod kątem funkcji  rekreacyjnej i aktywnego wypoczynku.  Prezentowano również koncepcję stworzenia tam strefy aktywności gospodarczej i wykorzystanie tego terenu w celach przemysłowych. 

Mieszkańcy uczestniczący w Festiwalu mieli możliwość zapoznania się z wizualizacją projektów, a swoje uwagi i preferencje mogli zapisać w dostępnej na sali ankiecie.   Wnioski z ankiety zostały podsumowane (plik w załączniku w stopce strony).

 W ramach konsultacji odbyły się również dwa spotkania dyskusyjne. W pierwszym uczestniczyli:  Burmistrz Gminy, przedstawiciele instytucji, organizacji pozarządowych, lokalni przedsiębiorcy oraz  projektanci i urbaniści. Drugie spotkanie miało charakter otwarty, wzięli w nim udział mieszkańcy - uczestnicy Festiwalu.  Oba spotkania przeprowadził Pan Arkadiusz Koliński inżynier architekt,  mieszkaniec Dobczyc.  W pierwszej części obu spotkań zostały  pokrótce omówione poszczególne koncepcje. Koncepcję parku sensorycznego przedstawiła  jej autorka – Pani Magdalena Sułkowska. Następnie rozpoczęła się dyskusja – uczestnicy spotkania rozmawiali o  potencjalnych funkcjach tego terenu i wskazywali pomysły, które w ich ocenie są najbardziej interesujące. Wśród nich znalazły się:

Pierwsze spotkanie:

 • rekreacja – ścieżki, szlaki sensoryczne, urządzenia do ćwiczeń, sporty motorowe (gokarty)
 • usługi społeczno-kulturalne – muzeum, amfiteatr,nowy budynek urzędu miasta
 • mała gastronomia
 • wieża widokowa
 • park rozrywki
 • przemysł

Uczestnicy pierwszego spotkania  zwrócili uwagę na konieczność komunikacyjnego i urbanistycznego zintegrowania  tej przestrzeni z  okolicznymi terenami i  zabudową Dobczyc.  Wyróżniono także  grupy potencjalnych użytkowników, wśród nich znalazły się: młodzież, osoby dorosłe, turyści (goście) -rodziny z dziećmi.  Podsumowując dyskusję o  kierunku zagospodarowaniu tego terenu,  wskazano na rekreację jako dominującą funkcję (szacunkowo 70%), Została dopuszczona zabudowa przemysłowa jako funkcja uzupełniająca (szacunkowo 30%) , pod warunkiem zachowania dbałości o ochronę środowiska, estetykę  i ład architektoniczny.

Pomysły  wskazane podczas drugiego spotkania:

 • park- ścieżki sensoryczne, park doświadczeń, zielony labirynt
 • rekreacja – kąpielisko,park linowy, kręgielnia, wypożyczalnia rowerów, sporty wodne
 • kładka pieszo rowerowa
 • muzeum, muszla koncertowa
 • baza turystyczna, baza wypadowa
 • usługi dla mieszkańców (nowy budynek urzędu miasta, centrum obsługi klienta)
 • usługi gastronomiczne
 • handel bezpośredni, giełda kwiatowa

Uczestnicy drugiego spotkania podkreślali potencjał turystyczny tkwiący w tej przestrzeni i  jej zagospodarowaniu, jako potencjalnego źródła dochodów dla gminy i jej mieszkańców.  Turyści  mogą i powinni  stanowić kluczową grupą docelową planowanego zagospodarowania (powinni stanowić szacunkowo 80% użytkowników terenu). Uwzględnienie potrzeb mieszkańców jest równie istotne jednak dominującą funkcję powinny odgrywać funkcja turystyczna.

7 grudnia 2017

II posiedzenie Komitetu Rewitalizacji

Głównym tematem II posiedzenia Komitetu było opiniowanie projektu Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Dobczyce na 2018 r.  oraz  projekt Uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy i Miasta Dobczyce wraz z załącznikami. Oba dokumenty zostały zaopiniowane pozytywnie.

27 listopada 2017

II posiedzenie Komitetu Rewitalizacji

II posiedzenie Komitetu Rewitalizacji

Przewodniczący Komitetu - Grzegorz Zając zaprasza na II posiedzenie Komitetu Rewitalizacji, które odbędzie się 7 grudnia 2017r. (czwartek) o 17:30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce.

18 listopada 2017

MOC ATRAKCJI - MORZE MOŻLIWOŚCI

festiwal możliwości

Stara Szkoła – Nowe Oblicze to hasło przewodnie Festiwalu Możliwości, który odbył się 18 listopada w murach byłej szkoły przy ul. Jagiellońskiej. Wspólnie z licznymi organizacjami, stowarzyszeniami, grupami nieformalnymi i mieszkańcami odmienialiśmy oblicze wysłużonej Chirany. W tym dniu wypełniliśmy jej przestrzenie rozmaitymi aktywnościami, prezentując tym samym możliwości tego miejsca i jego potencjał. Pole naszych działań i idea były nieprzypadkowe, bowiem ten właśnie budynek dedykowany będzie w przyszłości m.in. rozwojowi aktywności społecznej.

W sobotnie popołudnie mury starej szkoły wprost tętniły życiem. Nie było chyba innego miejsca na świecie, gdzie w tym dniu można byłoby w jednym czasie zaśpiewać wspólnie karaoke, zobaczyć imponujące roboty i nowinki techniczne, sterować pociągiem za pomocą telefonu, lepić z masy porcelanowej, składać origami, czy bawić się wspólnie z harcerzami. A to wciąż nie wszystkie atrakcje, które tego dnia czekały na uczestników Festiwalu Możliwości.

W tym roku, wraz z ostatnim dzwonkiem, budynek przy ul. Jagiellońskiej przestał pełnić funkcję szkoły. Choć długo jeszcze w naszej świadomości pozostanie „starą szkołą”, to biorąc pod uwagę przeprowadzoną reformę edukacji, czasy funkcjonowania w nim szkoły minęły bezpowrotnie. Już w trakcie przeprowadzanych konsultacji społecznych, które towarzyszyły opracowywaniu Gminnego Programu Rewitalizacji wspólnie z mieszkańcami rozmawialiśmy o przyszłym przeznaczeniu tego budynku. Zrodził się wówczas pomysł utworzenia w nim Centrum Usług Społecznych.

Miejsce to, jak podkreślał burmistrz Paweł Machnicki, ma wychodzić naprzeciw oczekiwaniom społecznym, wypełnić lukę w tzw. usługach społecznych m.in. w opiece nad seniorami. W budynku starej szkoły funkcjonować będzie świetlica środowiskowa, na której utworzenie Gmina Dobczyce pozyskała dofinansowanie w wysokości prawie miliona złotych. Obecnie w Urzędzie Marszałkowskim po ocenie formalnej jest również wniosek o dotację na remont i rozbudowę budynku byłej szkoły. Wciąż jeszcze czekamy na ocenę finansową i merytoryczną. Choć zasady funkcjonowania CUS będą dopiero wypracowywane, to w tym miejscu powstać ma także: Klub Seniora, Klub Dzieci i Rodziców, czy Centrum Wspierania Aktywności Obywatelskiej.

Tętniące życiem podczas Festiwalu Możliwości mury byłej szkoły potwierdziły, że nasze organizacje i stowarzyszenia mają olbrzymią siłę i chęć działania. Tak samo jak inicjatywa zorganizowania festiwalu zrodziła się między członkami organizacji, tak samo w przyszłości kluczowym założeniem funkcjonowania Centrum Usług Społecznych jest stworzenie przestrzeni do oddolnej aktywności jego użytkowników. Ma to być miejsce spotkań, wydarzeń, które będzie alternatywą, nie konkurencją dla Regionalnego Centrum Oświatowo-Sportowego.

Podczas festiwalu żywo dyskutowano również o kolejnym z obszarów objętych rewitalizacją – Charstku, czyli terenie pod koroną dobczyckiej zapory. W dyskusję po raz kolejny włączyli się mieszkańcy i specjaliści. Atutem tego obszaru, którego znaczenie podkreślił burmistrz Paweł Machnicki, jest wielkość i możliwość zagospodarowania od podstaw. Wypracowanie racjonalnych rozwiązań dla tego terenu jest kolejnym z czekających nas zadań.

6 listopada 2017

STARA SZKOŁA - NOWE OBLICZE
- Zapraszamy na Festiwal Możliwości

Stara Szkoła - Nowe Oblicze to hasło przewodnie Festiwalu Możliwości, na który serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców i sympatyków naszej gminy! Chcielibyśmy wspólnie z lokalnymi organizacjami zagwarantować Wam atrakcyjne popołudnie i równocześnie pokazać możliwości, które daje nam miejsce, jakim jest budynek starej szkoły przy ul. Jagiellońskiej . Podczas wydarzenia MOC niecodziennych atrakcji! Zapraszamy w sobotę, 18 listopada 2017r. od godz. 16:00 do 19:00.

 

12 października 2017

Spotkanie wokół Centrum Usług Społecznych

spotkanie wokół centrum usług społecznych

Istna burza mózgów odbyła się na spotkaniu dotyczącym Centrum Usług Społecznych w budynku byłej szkoły podstawowej przy ul. Jagiellońskiej. Wspólnie z przedstawicielami stowarzyszeń, grup nieformalnych oraz mieszkańcami myśleliśmy o tym, w jaki sposób zaprezentować możliwości tego miejsca i pokazać, jak wiele działalności może ono skupić. O efektach tych prac już niedługo. Zdradzimy tylko, że czeka już kilka ciekawych pomysłów na to wydarzenie.

Tymczasem już dziś, każdego kto chciałby jeszcze włączyć się do wspólnej organizacji wydarzenia w budynku starej szkoły, chciałby użytkować jego przestrzeń lub dowiedzieć się więcej, zapraszamy na kolejne spotkanie. Widzimy się 20 października o 16:00 ponownie w byłej szkole.

9 października 2017

Pierwsze z zadań rewitalizacyjnych z dofinansowaniem!

dofinansowanie na świetlicę w CUS

Długotrwała praca, przygotowanie wniosku, konsultacje i starania zakończyły się sukcesem - Gminie Dobczyce przyznane zostało pierwsze dofinansowanie na projekt rewitalizacyjny o nazwie Centrum Usług Społecznych - Nasza Świetlica.

Projekt dofinansowany został w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 w ramach 9. Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działania 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałania 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, Typ projektu: C - wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzież.

Projekt o nazwie Centrum Usług Społecznych – Nasza Świetlica uzyskał pozytywną ocenę i kwotę dofinansowania opiewającą na 919 115, 00 zł, co stanowi prawie 93% wartości zadania (całkowity koszt zadania to 991 525, 00 zł). Celem projektu jest zapewnienie opieki i wyrównanie szans dzieci i młodzieży zamieszkujących i/lub uczących się w Gminie Dobczyce w wieku 6 – 18 lat. Projekt obejmie dzieci i młodzież wychowujące się w niekorzystnych warunkach środowiskowych lub przeżywające trudności rozwojowe, ich rodziny i kadrę merytoryczną placówki.

Świetlica powstanie w budynku byłej szkoły podstawowej przy ulicy Jagiellońskiej w ramach funkcjonowania Centrum Usług Społecznych. Placówka zostanie odpowiednio zaaranżowana i wyposażona (m.in. w materiały edukacyjne, komputery oraz kącik kuchenny), będą w niej prowadzone działania opiekuńczo-wychowawcze oraz świadczone wsparcie specjalistyczne. Planowane rozpoczęcie działania świetlicy to wrzesień 2019 roku, bowiem wcześniej należy dostosować budynek do nowych potrzeb. Wniosek o dofinasowanie modernizacji obiektu jest obecnie oceniany przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. 

Projekt przewiduje wyposażenie i utworzenie nowej placówki wsparcia dziennego oraz prowadzenie jej przez 36 miesięcy w dwóch formach: opiekuńczej oraz specjalistycznej. Praca z podopiecznymi i ich rodzinami prowadzona będzie w oparciu o Indywidualne Plany Wsparcia oraz współpracę w zespołach interdyscyplinarnych. W ramach codziennych działań przewidziano (min 4 godziny w dni robocze, w wakacje min. 6) pomoc w nauce, zapewnienie posiłku, zajęcia grupowe z elementami psychoedukacji i profilaktyki, zajęcia służące rozwojowi zainteresowań i kompetencji kluczowych, działania samorządu, wsparcie specjalistyczne (indywidualne i grupa socjoterapeutyczna).

29 września 2017

Centrum Usług Społecznych - porozmawiajmy o szczegółach!

CUS

Serdecznie zapraszamy organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne działającą na rzecz mieszkańców Gminy Dobczyce do udziału w spotkaniu roboczym dotyczącym pierwszego etapu uruchamiania działań Centrum Usług Społecznych.

Spotkanie odbędzie się w budynku dawnej Szkoły Podstawowej, tzw. CHIRANIE, 11 października 2017 r., w godzinach 17.00 – 20.00.

W załączniku dostępny jest szczegółowy program spotkania oraz krótka informacja na temat Centrum Usług Społecznych.

Zapraszamy!

14 września 2017

Spotkanie informacyjne - Centrum Usług Społecznych

Spotkanie - Centrum Usług Społecznych

Wczoraj, 14 wrzęśnia, w murach byłej szkoły podstawowej przy ul. Jagiellońskiej odbyło się spotkanie przedstawicieli organizacji pozarządowych, społeczników, członków Komitetu Rewitalizacji oraz zainteresowanych koncepcją utworzenia Centrum Usług Społecznych. Miejsce – dawna szkoła podstawowa było nieprzypadkowe, to tam bowiem takie centrum miałoby powstać. Burmistrz Paweł Machnicki witając zgromadzonych podkreślił jak ważne jest aby wypełnić tę przestrzeń byłej szkoły z pożytkiem dla całej społeczności. Przebudowa budynku tzw. Chirany na potrzeby Centrum Usług Społecznych znajduje się na liście podstawowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych zawartych w Gminnym Programie Rewitalizacji Gminy Dobczyce.

Od omówienia przedsięwzięć rewitalizacyjnych, które zostały już zrealizowane, a także tych dla których wnioski zostały złożone i czekają na ocenę, rozpoczął Marek Mitko – Główny Specjalista ds. Pozyskiwania Funduszy UGiM Dobczyce. Pierwszym z zadań, które zostało zrealizowane jest budowa parkingu przy ul. Szkolnej, dla kolejnych, takich jak m.in. budowa parkingu przy ul. Podgórskiej, rozbudowa/modernizacja Przedszkola Samorządowego nr 3, Wychowanie Przyjazne Dzieciom, CUS – Nasza Świetlica, czy przebudowa budynku Chirany na potrzeby CUS złożone zostały odpowiednie wnioski i czekają na ocenę. Opracowany w ubiegłym roku Gminny Program Rewitalizacji to dokument bez którego wiele z tych projektów nie udałoby się zrealizować.

Głównym tematem spotkania było jednak przedstawienie koncepcji funkcjonowania Centrum Usług Społecznych, które przedstawiła Joannna Czarnik specjalistka z Biura Inicjatyw Społecznych. Centrum Usług Społecznych będzie miejscem integracji i rozwoju mieszkańców miasta i gminy Dobczyce. Będzie to przyjazna przestrzeń do spotkań ludzi w różnym wieku i z różnych środowisk. Zaproponowane zostało kilka obszarów aktywności, takich jak: Klub Mieszkańców z wspólną przestrzenią, Klub Seniora, Klub Dzieci i Rodziców, Nasza Świetlica – placówka wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży, Centrum Wspierania Aktywności Obywatelskiej gdzie pomoc otrzymać mogłyby organizacje i „raczkujące” grupy nieformalne, a także coworking – przestrzeń biurowa do zarówno wspólnej jak i indywidualnej pracy.

Miejsce to ma na celu rozbudzenie aktywności obywatelskiej, przekazanie stowarzyszeniom i organizacjom przestrzeni, którą mogą wypełnić z pożytkiem dla lokalnej społeczności i gdzie sami mogą realizować swoje cele i pomysły. Realizatorem Centrum Usług Społecznych ma być partnerstwo organizacji pozarządowych, a podstawowy zakres funkcjonowania CUS byłby finansowany przez Gminę Dobczyce. Ważne jest aby tacy partnerzy wspólnie integrowali stowarzyszenia i organizacje w celu pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania, a tym samym poszerzenie oferty CUS.

W budynku tzw. Chirany poza przestrzenią dla stowarzyszeń funkcjonowałyby miejsca, na których utworzenie aplikuje o środki zewnętrzne Gmina Dobczyce. Byłaby to m.in. wspomniana świetlica, czy zatrudnienie dziennego opiekuna. Dodatkowo Centrum Usług Społecznych mogłoby korzystać z mechanizmów samofinansowania poprzez np. prowadzenie kawiarni społecznej.

Wczorajsze spotkanie przyciągnęło wielu przedstawicieli organizacji pozarządowych, którzy reprezentowali różne grupy społeczne i różne obszary działań. Podczas wspólnego spaceru po pomieszczeniach budynku byłej szkoły podstawowej w ożywionych rozmowach padło wiele wizji i pomysłów na zagospodarowanie wolnych przestrzeni. W budynku już działa Stowarzyszenie Konstruktorzy Marzeń, a swoje spotkania organizują również harcerze.

W załączniku znajduje się prezentacja na temat Centrum Usług Społecznych.

14 września 2017

Pierwsze posiedzenie Komitetu Rewitalizacji

Pierwsze posiedzenie Komitetu Rewitalizacji

W czwartek, 14 września, odbyło się pierwsze spotkanie członków Komitetu Rewitalizacji. W spotkaniu wzięło udział 13 z 15 powołanych członków, których powitał burmistrz Paweł Machnicki wraz z zastępcą Haliną Adamską-Jędrzejczyk. Zebrani mieli okazję poznać się nawzajem, a także przybliżyć pozostałym, dlaczego zdecydowali się wstąpić do Komitetu. Wielu z nich dało się poznać już wcześniej podczas prac nad opracowaniem Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Dobczyce. Wielu przyznało, że to właśnie spotkania w kawiarence rewitalizacyjnej, czy inne inicjatywy organizowane w ubiegłym roku zachęciły ich do kontynuowania działań i śledzenia procesu rewitalizacji. Przedstawiciele Komitetu to również osoby reprezentujące różne grupy interesariuszy, które od lat zaangażowane są w życie naszej społeczności oraz takie, które z zaciekawieniem śledzą kierunek rozwoju naszego miasta.

Podczas spotkania omówiono zadania i strukturę Komitetu. W drodze głosowania wybrano również przewodniczącego, którym został pan Grzegorz Zając, a także zastępcę przewodniczącego – panią Natalię Maj.

Zadaniem Komitetu jest dostarczanie w procesie rewitalizacji opinii i stanowisk, które mają pomóc gminie w prawidłowym ukształtowaniu jego przebiegu. Na forum Komitetu możliwe jest również prowadzenie dyskusji (dialogu) na temat planowanych rozwiązań, sposobu ich realizacji oraz ewaluacji rewitalizacji. Komitet stanowi organizacyjny łącznik między organami gminy a pozostałymi interesariuszami rewitalizacji, stanowiąc jeden ze środków zapewnienia partycypacyjnego charakteru rewitalizacji.
 

14 września 2017

Spotkanie Komietetu Rewitalizacji

spotkanie komitetu rewitalizacji

Burmistrz Gminy i Miasta Dobczyce zaprasza członków Komitetu Rewitalizacji na pierwsze spotkanie, które odbędzie się 14 września o 16:30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce.

14 września 2017

Spotkanie w sprawie Centrum Usług Społecznych

Serdecznie zapraszamy organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne działającą na rzecz mieszkańców Gminy Dobczyce do udziału w spotkaniu informacyjnym dotyczącym Centrum Usług Społecznych. Spotkanie odbędzie się w budynku dawnej Szkoły Podstawowej tzw. CHIRANIE, 14 września 2017 r., w godzinach 17.00 – 20.00.

Centrum jest odpowiedzią na potrzeby mieszkańców gminy wyrażane między innymi podczas tworzenia Gminnego Programu Rewitalizacji.

Dla ułatwienia organizacji spotkania prosimy o potwierdzenie udziału w nim do 12.09.2017 r na adres mailowy jkoczwara@dobczyce.pl

7 lipca 2017

Znamy skład Komitetu Rewitalizacji

Burmistrz Gminy i Miasta Dobczyce 7 lipca br. powołał Komitet Rewitalizacji, którego zadaniem będzie opiniowanie oraz pełnienie funkcji doradczych odnośnie realizowanego na terenie Dobczyc Programu Rewitalizacji. Nabór do Komitetu trwał od dnia 26 kwietnia do dnia 27 czerwca bieżącego roku na podstawie pisemnej deklaracji. Ogłoszenie o naborze zostało opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce. W przepisowym terminie do Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce wpłynęło 15 deklaracji. W dniu 6 lipca br. zebrała się Komisja powołana do oceny zgłoszeń kandydatów na członków Komitetu Rewitalizacji.

Na podstawie decyzji Komisji Burmistrz Gminy i Miasta Dobczyce stosownym zarządzeniem powołał Komitet Rewitalizacji w składzie:

1) Magdalena Piwowarczyk - przedstawiciel mieszkańców obszaru rewitalizacji,
2) Anna Stożek - przedstawiciel podmiotu prowadzącego działalność społeczną na obszarze gminy, przedstawiciel mieszkańców gminy spoza obszaru wybranego do rewitalizacji,
3) Małgorzata Molendys - przedstawiciel mieszkańców obszaru rewitalizacji,
4) Paweł Piwowarczyk - przedstawiciel mieszkańców obszaru rewitalizacji, przedstawiciel podmiotu prowadzącego działalność społeczną na obszarze gminy, przedstawiciel jednostki organizacyjnej Gminy Dobczyce - Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dobczycach,
5) Natalia Maj - przedstawiciel mieszkańców obszaru rewitalizacji, przedstawiciel podmiotu prowadzącego działalność społeczną,
6) Marek Mitko - przedstawiciel mieszkańców gminy spoza obszaru wybranego do rewitalizacji, przedstawiciel podmiotu prowadzącego działalność społeczną, przedstawiciel jednostki samorządu terytorialnego - Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce,
7) Tomasz Ciętak - przedstawiciel mieszkańców gminy spoza obszaru wybranego do rewitalizacji, przedstawiciel jednostki organizacyjnej Gminy Dobczyce - Centrum Usług Wspólnych Gminy Dobczyce,
8) Grzegorz Zając - przedstawiciel mieszkańców gminy spoza obszaru wybranego do rewitalizacji,
9) Małgorzata Bartnik - przedstawiciel jednostki organizacyjnej Gminy Dobczyce - Przedszkola Samorządowego nr 3 w Dobczycach,
10) Jadwiga Daniek - Salawa - przedstawiciel mieszkańców gminy spoza obszaru wybranego do rewitalizacji, przedstawiciel jednostki organizacyjnej Gminy Dobczyce - Przedszkola Samorządowe nr 3 w Dobczycach,
11) Justyna Dudzik - przedstawiciel mieszkańców gminy spoza obszaru wybranego do rewitalizacji, przedstawiciel podmiotu prowadzącego działalność społeczną na obszarze gminy,
12) Jacek Bassara - przedstawiciel mieszkańców gminy spoza obszaru wybranego do rewitalizacji, przedstawiciel podmiotu prowadzącego działalność społeczną na obszarze gminy,
13) Izabela Janczak - Bizoń - przedstawiciel podmiotu prowadzącego działalność społeczną na obszarze gminy,
14) Paweł Stożek - przedstawiciel mieszkańców gminy spoza obszaru wybranego do rewitalizacji, przedstawiciel jednostki samorządu terytorialnego - Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce,
15) Jan Hartabus - przedstawiciel podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą na obszarze gminy, przedstawiciel Rady Miejskiej w Dobczycach.

Ustawa o rewitalizacji wprowadza obowiązek powołania Komitetu Rewitalizacji. Komitet nie ma żadnych kompetencji władczych. Może jednak wydawać opinie i doradzać w sprawach związanych z procesem rewitalizacji.

Zadaniem Komitetu jest dostarczanie w procesie rewitalizacji opinii i stanowisk, które mają pomóc gminie w prawidłowym ukształtowaniu jego przebiegu. Na forum Komitetu możliwe jest również prowadzenie dyskusji (dialogu) na temat planowanych rozwiązań, sposobu ich realizacji oraz ewaluacji rewitalizacji. Komitet stanowi organizacyjny łącznik między organami gminy a pozostałymi interesariuszami rewitalizacji, stanowiąc jeden ze środków zapewnienia partycypacyjnego charakteru rewitalizacji.
W skład Komitetu powinni wchodzić przedstawiciele różnych grup interesariuszy, w tym mieszkańców obszaru rewitalizacji i pozostałych mieszkańców gminy.

KOMITET REWITALIZACJI:
- jest jednym ze sposobów zapewnienia udziału interesariuszy,
- stanowi forum współpracy i dialogu interesariuszy z organami gminy w sprawach,
- pełni funkcję opiniodawczo-doradczą dla Burmistrza.

Zarządzenie nr 125/2017

6 czerwca 2017

Zgłoś uwagi do opracowanej koncepcji Centrum Usług Społecznych

 

rewitalizacja konsultacje CUS

 

Dziękujemy za pomoc  w opracowaniu koncepcji funkcjonowania Centrum Usług Społecznych. Na bazie konsultacji i zebranych pomysłów powstała opracowana przez ekspertów z Fundacji Biura Inicjatyw Społecznych koncepcja Centrum Usług Społecznych (https://www.dobczyce.pl/sites/default/files/pliki_basic_page/170601_konc...). Liczymy, że zapoznają się Państwo z przestawioną koncepcją i wyrażą swoje uwagi, które wysyłać można do 19 czerwca 2017 roku na adres jkoczwara@dobczyce.pl. Szczególnie liczmy na uwagi w zakresie planowanego wyposażenia obiektu (https://www.dobczyce.pl/sites/default/files/pliki_basic_page/cus_zal.2_s...), czy uwzględnia on wszytskie oczekiwania.

Poniżej w załącznikach znaleźć można koncepcję CUS, inspiracje oraz spis wyposażenia.

26 maja 2017

Informacja o przedłużeniu naboru na członków do Komitetu Rewitalizacji

Burmistrz Gminy i Miasta Dobczyce, zgodnie z przyjętą Uchwałą Nr XXXV/230/17 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji, przedłuża nabór członków do niniejszego Komitetu Rewitalizacji.

TERMIN, SPOSÓB I MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI NA CZŁONKA KOMITETU REWITALIZACJI

Zgłoszenie chęci członkostwa w Komitecie następuje na podstawie pisemnej deklaracji, której wzór stanowi  załącznik nr 1  do Regulaminu Komitetu Rewitalizacji (pliki w załącznikach na dole strony).

Nabór członków do Komitetu prowadzony będzie do dnia 27.06.2017 r., za pomocą w/w deklaracji, której wzór dostępny jest w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce, na stronie internetowej Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. Wypełnioną deklarację należy dostarczyć:

a.            Drogą korespondencyjną na adres: Urząd Gminy i Miasta Dobczyce, ul. Rynek 26, 32-410 Dobczyce;

b.            Bezpośrednio do Biura Obsługi Klienta Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce, ul. Rynek 26,  32-410 Dobczyce, w godzinach pracy tj. w poniedziałki 7.30 – 16.30, wtorki – piątki 7.30. – 15.15.

Informacja o wynikach naboru członków do Komitetu zostanie umieszczona po zakończeniu całej procedury naboru na stronie internetowej Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy i Miasta Dobczyce, a wybrani członkowie zostaną powiadomieni pisemnie.

18 maja 2017

ZOSTAŃ CZŁONKIEM KOMITETU REWITALIZACJI - DECYDUJ O SWOIM MIEŚCIE
- Zapraszamy na spotkanie 24 maja o 16:30 w Kawiarence Rewitalizacyjnej

zostań członkiem komitetu rewitalizacji - zaproszenie na spotkanie informacyjne

Jak już wspominaliśmy Gminny Program Rewitalizacji Gminy Dobczyce został wpisany do Wykazu programów rewitalizacji gmin województwa małopolskiego. Oznacza to, że stworzony przy dużym zaangażowaniu mieszkańców program został dobrze przygotowany. Również zgłaszane podczas licznych spotkań potrzeby mieszkańców, wspólnie konsultowane pomysły, znalazły odzwierciedlenie w umieszczonych w programie zadaniach rewitalizacyjnych. Teraz, dzięki uzyskanemu wpisowi mamy możliwość złożenia wniosków o dofinansowanie tych przedsięwzięć z środków Unii Europejskiej.

Tym mocniej zachęcamy do dalszej współpracy mieszkańców, poprzez dołączenie do Komitetu Rewitalizacji. Komitet taki reprezentuje interesy mieszkańców, wyraża opinie w związku z prowadzonymi działaniami rewitalizacyjnymi. Członkowie komitetu wspólnie mogą dyskutować na temat planowanych rozwiązań i sposobu realizacji projektów. Są oni niezbędnym łącznikiem między organami gminy, a mieszkańcami i gwarantem sukcesu prowadzonych działań.

Zostań członkiem Komitetu Rewitalizacji – decyduj o swoim mieście! Bardzo serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych na spotkanie w Kawiarence Rewitalizacyjnej (świetlica RCOS) 24 maja o 16:30.

O szczegółach naboru na członków do Komietu Rewitalizacji poniżej.

 

17 maja 2017

Gminny Program Rewitalizacji Gminy Dobczyce pozytywnie zweryfikowany!

Uchwałą Nr 735/17 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 16 maja 2017 r. Gminny Program Rewitalizacji Gminy Dobczyce został wpisany do Wykazu programów rewitalizacji gmin województwa małopolskiego. Nasza Gmina znalazła się wśród 47 gmin Małopolski, które otrzymały taki wpis.

Projekt Gminnego Programy Rewitalizacji Gminy Dobczyce pozytywnie przeszedł weryfikację, spełniając wszystkie kryteria i wymogi. Na proces weryfikacji złożyła się ocena formalna wniosku o wpis programu rewitalizacji do Wykazu, a następnie ekspercka ocena merytoryczna programu rewitalizacji w zakresie jego poprawności oraz zgodności z kryteriami.

Wpis do Wykazu programów rewitalizacji gmin województwa małopolskiego daje nam możliwości aplikowania o środki z funduszów unijnych w zakresie zadań rewitalizacyjnych, zwiększając również szansę na ich pozyskanie.

26 kwietnia 2017

Informacja o naborze na członków do Komitetu Rewitalizacji

komitet rewitalizacji

 

Burmistrz Gminy i Miasta Dobczyce zgodnie z przyjętą Uchwałą Nr XXXV/230/17 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji, ogłasza nabór członków do niniejszego Komitetu Rewitalizacji.

Komitet Rewitalizacji, zwany dalej Komitetem, stanowi forum współpracy i dialogu interesariuszy z organami Gminy Dobczyce w sprawach dotyczących przygotowania, przeprowadzenia i oceny rewitalizacji oraz pełni funkcję opiniodawczo-doradczą Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce, w sprawach dotyczących wdrażania Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Dobczyce oraz oceny przebiegu  procesu rewitalizacji.

ZASADY WYZNACZANIA SKŁADU KOMITETU REWITALIZACJI

Komitet liczy od 7 do 21 osób. W skład Komitetu wchodzą wyłącznie osoby będące przedstawicielami interesariuszy (określonych  w art. 2 ustawy z dnia 9 października 2015 r.
o rewitalizacji ( Dz. U. z 2015 r. poz. 1777 z  późn. zm.). Uczestnictwo w Komitecie ma charakter społeczny. Złożone deklaracje zostaną poddane ocenie przez Komisję, powołaną przez Burmistrza,  zgodnie z formularzem oceny, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu Komitetu Rewitalizacji. W przypadku gdy liczba deklaracji złożonych w terminie
i spełniających wymogi formalne będzie większa od limitu określonego powyżej   o powołaniu na członka Komitetu zadecyduje liczba punktów uzyskana w kryterium merytorycznym z uwzględnieniem  równomiernego reprezentowania przedstawicieli poszczególnych kategorii interesariuszy.

TERMIN, SPOSÓB I MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI NA CZŁONKA KOMITETU REWITALIZACJI

Zgłoszenie chęci członkostwa w Komitecie następuje na podstawie pisemnej deklaracji, której wzór stanowi  załącznik nr 1  do Regulaminu Komitetu Rewitalizacji (deklaracja oraz Regulamin Komitetu Rewitalizacji w załącznikach poniżej).

Nabór członków do Komitetu prowadzony będzie od dnia 26.04.2017 r. do dnia 26.05.2017 r., za pomocą w/w deklaracji, której wzór dostępny jest w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce, na stronie internetowej Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. Wypełnioną deklarację należy dostarczyć:

 1. Drogą korespondencyjną na adres: Urząd Gminy i Miasta Dobczyce, ul. Rynek 26,  
  32-410 Dobczyce;
 2. Bezpośrednio do Biura Obsługi Klienta Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce,  ul. Rynek 26,  32-410 Dobczyce, w godzinach pracy tj. w poniedziałki 7.30 – 16.30, wtorki – piątki 7.30. – 15.15.

Informacja o wynikach naboru członków do Komitetu zostanie umieszczona po zakończeniu całej procedury naboru na stronie internetowej Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy i Miasta Dobczyce,a wybrani członkowie zostaną powiadomieni pisemnie.

19 kwietnia 2017

Spotkanie projektowe wokół Centrum Usług Społecznych

spotkanie projektowe

W środę 19 kwietnia 2019 r. w Kawiarence Rewitalizacyjnej odbyło się spotkanie, na które zaproszeni zostali potencjalni partnerzy do wspólnej z gminą realizacji projektu pn. „Przebudowa budynku „Chirany” na potrzeby Centrum Usług Społecznych i Centrum Wspierania Aktywności Obywatelskiej”. Projekt zakłada modernizację budynku z wykorzystaniem dotacji w ramach rewitalizacji, ale kluczowym tematem jest to, na jakie cele społeczne budynek zostanie przeznaczony w przyszłości.

Jak we wstępie zaznaczył burmistrz Paweł Machnicki, celem działalności centrum będzie wypełnienie luk, co do zakresu dostępnych usług społecznych, które między innymi zdefiniowane zostały w Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych. Jedną z nich jest kwestia pomocy osobom opiekującym się seniorami i bezpośredniego ich wsparcia, a także kwestia opieki nad małymi dziećmi do lat 3. Projekt utworzenia Centrum Usług Społecznych i Centrum Wspierania Aktywności Obywatelskiej w budynku przy ul. Jagiellońskiej pozwoli także na zagospodarowanie tego zabytkowego obiektu po opuszczeniu go przez uczniów, co związane jest ze skutkami wprowadzanej właśnie reformy systemu oświaty.

Jak podkreślił burmistrz, parafrazując komentarze w mediach, nie chodzi o zatrudnienie „kolejnych urzędników od szczęśliwości”, ale o znalezienie partnerów w organizacjach pozarządowych, którzy swoją wiedzą, umiejętnościami i pasją pomogą stworzyć i prowadzić ważne społecznie działania, a z drugiej strony odnosić z tej działalności korzyści. Celem jest utworzenie obiektu wypełnionego społecznymi usługami i inicjatywami, który żyłby autentycznym życiem, opierając się na zasadzie coś od siebie daję, coś otrzymuję.

Pan Marek Mitko, specjalista od poszukiwania dotacji na realizacje projektów wskazał, że będzie możliwe uzyskanie dotacji na działalność centrów. Pierwszym krokiem jest wspólne opracowanie wizji takiego centrum, zakresu i sposobu jego funkcjonowania. Koncepcja ta będzie podstawą do przygotowania wniosków o dotacje na utworzenie i wyposażenie a następnie działalność. Partnerzy mieliby być również odpowiedzialni za prowadzenie tego centrum, pełnienie roli inicjatorów i koordynatorów działań tam prowadzonych.

Dyskusja była niezwykle ożywiona i owocna, padły też deklaracje uczestnictwa w projekcie. Burmistrz poprosił o sformułowanie na piśmie w jaki sposób i w jakim zakresie poszczególne osoby, organizacje lub ich grupy mogą się włączyć w partnerstwo. Wszystkich zainteresowanych informujemy również, iż ruszył otwarty nabór na partnera projektu. Poniżej znaleźć można informacje na temat koncepcji Centrum Usług Społecznych i Centrum Wsparcia Aktywności Obywatelskiej.

19 kwietnia 2017

Ogłoszenie o otwartym naborze partnera spoza sektora finansów publicznych do wspólnej realizacji projektu pn. „Przebudowa budynku Chirany na potrzeby Centrum Usług Społecznych i Centrum Wspierania Aktywności Obywatelskiej” oraz do prowadzenia działalności tych centrów.

Gmina Dobczyce informuje, że dnia 19 kwietnia 2017 r., działając na mocy art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 217 z póżn.zm.), ogłasza otwarty nabór na partnera pochodzącego spoza sektora finansów publicznych do wspólnej realizacji projektu pn. „Przebudowa budynku Chirany na potrzeby Centrum Usług Społecznych i Centrum Wspierania Aktywności Obywatelskiej” oraz do prowadzenia działalności tych centrów. Projekt realizowany będzie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, oś Priorytetowa 11 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej; Działanie 11.1 Rewitalizacja miast, Poddziałanie 11.1.2 Rewitalizacja miast średnich i małych.

 1. Podstawowe informacje o projekcie.

Projekt pn. „Przebudowa budynku Chirany na potrzeby Centrum Usług Społecznych i Centrum Wspierania Aktywności Obywatelskiej” realizowany będzie po złożeniu i pozytywnym rozpatrzeniu wniosku w konkursie nr RPMP.11.01.02-IZ.00-12-033/17 o dofinansowywanie projektów z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, oś Priorytetowa 11 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej; Działanie 11.1 Rewitalizacja miast Poddziałanie 11.1.2 Rewitalizacja miast średnich i małych.

Projekt znajduje się na liście podstawowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych w latach 2017-2023 Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Dobczyce, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 10 marca 2017 r nr XXXV/229/17 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Dobczyce, a następnie przekazany do wpisania do wykazu programów rewitalizacji województwa małopolskiego prowadzonego przez Instytucję Zarządzającą RPO WM.

Przewidywany czas realizacji projektu: od 2018 r. do 2019 r.

W ramach projektu wstępnie zakłada się realizację następujących zadań:

 1. Prace modernizacyjne w budynku
 2. Wyposażenie Centrum Usług Społecznych (CUS)
 3. Wyposażenie Centrum Wspierania Aktywności Obywatelskiej (CWAO)

Zakładanym rezultatem projektu jest funkcjonowanie w ramach CUS i CWAO co najmniej:

- dziennego domu opieki nad seniorami,

- świetlicy dla dzieci i młodzieży,

- centrum wolontariatu.

Utworzenie partnerstwa w celu realizacji projektu możliwe jest z potencjalnymi beneficjentami pomocy i zgodnie z regulaminem konkursu mogą to być:

1) jednostki samorządu terytorialnego (JST), ich związki i stowarzyszenia,

2) jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną,

3) przedsiębiorstwa,

4) partnerzy społeczni i gospodarczy, w tym organizacje pozarządowe.

 

2.    Cele partnerstwa.

Działania w partnerstwie będą służyć osiągnieciu celu strategicznego określonego w Gminnym Programie Rewitalizacji Gminy Dobczyce tj. „Wykorzystaniu istniejących zasobów i  potencjału w procesie generowania pozytywnych zjawisk sfery społecznej i gospodarczej”.

Celem partnerstwa jest pozyskanie dodatkowych źródeł wiedzy i wykorzystanie doświadczeń partnerów pozwalające na lepszą realizację projektu pn. „Przebudowa budynku Chirany na potrzeby Centrum Usług Społecznych i Centrum Wspierania Aktywności Obywatelskiej” oraz utrzymanie jego rezultatów w postaci prowadzenia centrów. Partnerstwo ma pozwolić na wykorzystanie unikalnej wiedzy partnerów w obszarze świadczenia usług społecznych dla lepszego dopasowania oferty centrów do potrzeb grup docelowych.

Celem partnerstwa jest wspólne przygotowanie wniosków o dofinansowanie.

Celem partnerstwa jest realizacja projektu inwestycyjnego oraz osiągnięcie i utrzymywanie jego rezultatów przez prowadzenie działalności centrów co najmniej w okresie trwałości projektu.

Partner będzie uczestniczyć w realizacji zadań służących osiągnięciu celów działania określonego jako „Ograniczenie problemów społecznych w miastach”, przy czym może uczestniczyć także tylko w niektórych z tych zadań.

 

Projekt będzie realizowany na podstawie umowy o partnerstwie zawartej pomiędzy Gminą Dobczyce (partnerem wiodącym - Liderem), a partnerem/partnerami spoza sektora finansów publicznych wyłonionym/wyłonionymi w drodze niniejszego naboru.

3.    Wymagania wobec Partnera i jego zadania.

Wymagania wobec partnera obejmują:

1) zgodność profilu działania partnera z obszarami interwencji projektu (są one określone w Gminnym Programie Rewitalizacji) oraz celami partnerstwa,

2) przedstawienie na potrzeby niniejszego naboru opisu koncepcji udziału partnera w projekcie oraz propozycji udziału partnera w programie wykorzystania rezultatów projektu (działaniu centrów),

3) wykazanie doświadczenia personelu partnera w opracowywaniu i realizacji zadań o podobnym charakterze,

4) zobowiązaniu do uczestnictwa w realizacji projektu na każdym jego etapie, co oznacza również wspólne przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu oraz wspólne zarządzanie projektem, przy czym Partner może uczestniczyć w realizacji całości lub części zadań w projekcie,

5) wniesienie do projektu zasobów np. ludzkich (w tym potencjału kadrowego zaangażowanego w realizację projektu), organizacyjnych, technicznych i/lub finansowych,

6) znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na prawidłowe wykonanie zadań w projekcie.

Do zadań partnera należało będzie:

1) realizacja przypisanych we wniosku o dofinansowanie i umowie partnerstwa działań projektowych,

2)przekazanie Partnerowi Wiodącemu materiałów i opracowań niezbędnych do prawidłowego sporządzenia wniosku o dofinansowanie, w tym propozycji planu wykorzystania infrastruktury będącej przedmiotem projektu po zakończeniu jego realizacji,

4) pomoc i wsparcie Partnera Wiodącego w przygotowaniu dokumentacji aplikacyjnej,

5) wspólne finansowanie projektu,

6) monitoring zrealizowanego zakresu projektu,

7) współpraca na etapie operacyjnym projektu.

4.    Kryteria wyboru partnera.

A. Należy spełnić następujące kryteria formalne:

1) złożenie oferty w terminie i miejscu wskazanym w ogłoszeniu,

2) sytuacja ekonomiczna i finansowa potencjalnego partnera pozwala na prawidłowe wykonanie zadań w projekcie (tj. niezaleganie z płatnościami, w tym na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego),

3) złożenie wraz z ofertą wszystkich wymaganych dokumentów,

4) podpisanie oferty przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu.

B. Przy wyborze partnera będą brane pod uwagę następujące kryteria merytoryczne (można uzyskać max 100 pkt):

1) profil działalności kandydata na partnera jest zgodny z celami partnerstwa [max 20 pkt],

2) oferowany wkład kandydata na partnera w realizację celu partnerstwa wymagany w pkt. 3. 5), w tym wartość deklarowanych nakładów partnera na realizację projektu oraz na późniejszą działalność centrów [max 20 pkt],

3) doświadczenie personelu partnera w realizacji zadań o podobnym charakterze (doświadczenie w przygotowaniu i realizacji zadań dotyczących usług społecznych) [max 20 pkt],

4) wartość koncepcji udziału partnera w projekcie oraz propozycji udziału partnera w programie wykorzystania rezultatów projektu (działaniu centrów) [max 40 pkt].

5. Dokumenty konieczne do przedłożenia w ramach oferty.

1) Formularz oferty z oświadczeniami,

2) Program wykorzystania rezultatów projektu „Przebudowa budynku Chirany na potrzeby Centrum Usług Społecznych i Centrum Wspierania Aktywności Obywatelskiej”, w tym  opis koncepcji udziału partnera w projekcie oraz propozycji udziału partnera w programie wykorzystania rezultatów projektu (działaniu centrów),

3) Dokument potwierdzający status prawny kandydata na partnera i umocowanie osób go reprezentujących,

4) Sprawozdanie finansowe za ostatni zamknięty rok działalności (2016)

6. Informacja dotycząca złożenia zgłoszeń.

1) Ofertę wraz z załącznikami należy przedstawić w języku polskim w formie pisemnej wg. wzoru załączonego do niniejszego ogłoszenia (plik do pobrania na dole strony pod nazwą: załącznik nr 1 do ogłoszenia ).

2) Oferta powinna zawierać wszystkie niezbędne informacje zgodnie z wymaganiami wobec partnera i zakresu oferty określonymi w niniejszym ogłoszeniu.

3) Oferta oraz wszystkie niezbędne załączniki powinny być podpisane przez osobę/osoby upoważnioną do reprezentowania podmiotu składającego ofertę, zgodnie z zasadą reprezentacji wynikającą z postanowień odpowiednich przepisów prawnych lub prawidłowo spisanego pełnomocnictwa (pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty).

4) Ofertę wraz z załącznikami (w formie spójnie spiętego pliku dokumentów) należy dostarczyć w jednym egzemplarzu w zaklejonej kopercie na dziennik podawczy Urzędu Gminy i Miasta w Dobczycach, ul. Rynek 26, 32-410 Dobczyce z adnotacją: „NABÓR PARTNERA (spoza sektora finansów publicznych), w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu pn. „Przebudowa budynku Chirany na potrzeby Centrum Usług Społecznych i Centrum Wspierania Aktywności Obywatelskiej” . Nie otwierać przed godz. 10:00 w dniu 24 maja 2017 r.”.

5) Termin składania ofert: Ofertę należy złożyć w terminie od daty ogłoszenia naboru do dnia 24.05.2017 r. do godz. 9:30. O terminowym złożeniu oferty decyduje data i godzina wpływu oferty do Urzędu Gminy i Miasta w Dobczycach. Oferty, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane.

6)  Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 24.05.2017 r., o godz. 10:00  w  siedzibie zamawiającego.

7. Wybór oferty

1) Partner zostanie wybrany przez Komisję ds. oceny oferty powołaną przez Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce.

2) Ocenie podlegać będą zgłoszenia spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu.

3) W przypadku złożenia zgłoszenia po terminie, pozostawia się je bez rozpatrzenia.

4) Na partnera może zostać wybrany podmiot, który otrzyma punkty w każdym z ocenianych kryteriów i łączna liczba punktów przekroczy 60.

5) Na partnera zostanie wybrany podmiot, który najpełniej spełni kryteria oceny oferty złożonej w przedmiotowym postępowaniu. Dopuszcza się zawarcie partnerstwa z więcej niż jednym podmiotem.

6) Podmioty biorące udział w naborze zostaną poinformowane o wyniku postępowania w terminie do trzech dni roboczych od daty jego zakończenia na wskazany w ofercie adres poczty elektronicznej.

7) Informacja o podmiocie, który zostanie wyłoniony na partnera w wyniku naboru, będzie opublikowana na stronie internetowej Gminy i Miasta Dobczyce www.dobczyce.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy i Miasta Dobczyce www.dobczyce.pl/BIP

8) Od ogłoszonego wyniku naboru nie przysługuje odwołanie.

9) Po ogłoszeniu wyników naboru, z wybranym partnerem/partnerami zostanie podpisana umowa o partnerstwie regulująca szczegółowe warunki współpracy i role poszczególnych partnerów przy przygotowaniu i realizacji Projektu.

8. Informacje dodatkowe

1. Ogłaszający zastrzega sobie prawo do:

a) negocjowania warunków realizacji projektu i partnerstwa,

b) rozstrzygnięcia niniejszego naboru bez wyboru żadnego z oferentów oraz unieważnienia naboru w każdej chwili bez podania przyczyn,

c) odstąpienia od realizacji projektu w partnerstwie w przypadku braku uzyskania odpowiedniego finansowania ze środków zewnętrznych.

2. W przypadku unieważnienia naboru Urząd nie ponosi odpowiedzialności za szkody jakie poniósł z tego tytułu podmiot zainteresowany zgłoszeniem swojej kandydatury lub kandydat na partnera, który dokonał zgłoszenia, a w szczególności Urząd nie ponosi odpowiedzialności za koszty przygotowania zgłoszenia.

3. Osoby do kontaktu w sprawie naboru: Justyna Koczwara – tel. (12) 372 17 03.

11 kwietnia 2017

Zaproszenie na spotkanie projektowe "Centrum Chirana"

rewitalizacjaZapraszamy na spotkanie projektowe "CENTRUM CHIRANA", na którym chcemy prozmawiać o przygotowaniu projektu adaptacji budynku "Chirany" na potrzeby Centrum Usług Społecznych i Centrum Wspierania Aktywności Obywatelskiej.

Podczas spotkania przedstawimy koncepcje Centrum Usług Społecznych i Centrum Wspierania Aktywności Obywatelskiej, wyjaśnimy również wszelkie wątpliwości i odpowiemy na pytania.

Zapraszamy wszystkich, zarówno mieszkańców, przedstawicieli organizacji i stowarzyszeń, działających lub zainteresowanych działaniami w zakresie usług społecznych.

Więcej na temat CUS i CWAO można przeczytać poniżej.

Spotkanie odbędzie się 19 kwietnia 2017 roku o godz. 17:00 w kawiarence rewitalizacyjnej - świetlica RCOS.

Zapraszamy również osoby, które podczas prowadzonych konsultacji społecznych zebrały wszystkie naklejki!

 

6 kwietnia 2017

 

Budynek "Chirany" przestanie służyć oświacie, wciąż ma jednak służyć społeczeństwu - więcej informacji na temat Centrum Usług Społecznych i Centrum Aktywności Obywatelskiej


W trakcie prac nad Gminnym Programem Rewitalizacji zdefiniowano szereg problemów społecznych, które można rozwiązać dostarczając usługi społeczne odpowiadające na potrzeby w zakresie integracji mieszkańców i poprawy jakości ich życia. Szczególnie mocno akcentowane są potrzeby działania na takich polach jak: wolontariat i aktywność społeczna, integracja międzypokoleniowa i z osobami niepełnosprawnymi, czy wszechstronne wsparcie rodzin.

W przyjętym Gminnym Programie Rewitalizacji zaplanowano zorganizowanie dwóch uzupełniających się ośrodków tj. Centrum Usług Społecznych i Centrum Wspierania Aktywności Obywatelskiej, o których więcej w opisie poniżej oraz w załączniku na dole strony (https://www.dobczyce.pl/sites/default/files/pliki_basic_page/zarys_proje...).

Centrum Usług Społecznych

Działalność Centrum Usług Społecznych odpowiadałaby na potrzebę zacieśniania współpracy instytucji i organizacji działających na rzecz pomocy i integracji społecznej. Utworzenie miejsca, w którym prowadzona byłaby różnorodna działalność pozwoliłoby na lepszą koordynację oferowanego wsparcia, takiego jak: poradnictwo psychologiczne, prawne, usługi integracja społeczna i zawodowa, terapia i interwencja kryzysowa, oraz organizacja czasu wolnego dla różnych grup.

Celem projektu jest stworzenie miejsca, w którym mieszkańcy mogą otrzymać niezbędne wsparcie, ale również rozwijać swoje potencjały i uzyskać pomoc w podejmowaniu aktywności.

Istotną rolę odgrywać będzie szeroko pojęta integracja, zarówno osób sprawnych z niepełnosprawnymi, integracja międzypokoleniowa, wolontariuszy z mieszkańcami potrzebującymi pomocy, zbliżanie środowiska organizacji pozarządowych i aktywnych mieszkańców.

Na spotkaniu warsztatowym, które odbyło się podczas prac nad GPR, a którego tematem była koncepcja powstania Centrum Usług Społecznych wytypowano następujące zadanie i funkcje jakie miejsce to mogłoby pełnić:

- dzienny dom pobytu dla osób starszych (koncepcja domu dziennego pobytu w Dobczycach w załączniku na dole strony oraz na: https://www.dobczyce.pl/sites/default/files/pliki_basic_page/koncepcja_d...)

- świetlica środowiskowa,

- poradnictwo psychologiczne oraz inne formy wsparcia ,

- ”szkoła dla rodziców”, terapia rodzinna,

- poradnictwo prawne,

- grupy wsparcia,

- interwencja kryzysowa,

- pomoc rzeczowa / żywność, sprzęt dla osób niepełnosprawnych,

- klub integracji społecznej,

- transport dla osób niepełnosprawnych.

Centrum Wspierania Aktywności Obywatelskiej

Przeprowadzana na etapie opracowania GPR analiza wykazała, że jedną ze słabych stron jest niewystarczająca współpraca organizacji pozarządowych w zakresie realizacji wspólnej oferty dla mieszkańców Dobczyc. Wskazane jest łączenie potencjałów w ramach przedsięwzięć partnerskich w miejsce konkurowania o uwagę mieszkańców, koordynacja kalendarza wydarzeń, łączenie sił w celu starania się o finansowanie działań spoza budżetu gminy. Na spotkaniach wyrażana była potrzeba zapewnienia systematycznego wsparcia w zakresie spraw formalno-prawnych, prowadzenia księgowości, czy pozyskiwania zewnętrznych funduszy. Bardzo mocno podkreślano również potrzebę działań animacyjnych, które winny inspirować do podejmowania współpracy, korzystania z dobrych praktyk, innowacyjnych narzędzi pracy, a w szczególności poszukiwania pomysłów na szersze otwarcie się na społeczność. Wskazano, że słabą stroną środowiska dobczyckich NGO jest nadmierna koncentracja na działaniach adresowanych do wąskiego grona członków i sympatyków organizacji. Natomiast działania służące dotarciu do szerokiego grona mieszkańców są niewystarczające i nie zawsze skuteczne.

Planując system wsparcia aktywności społecznej i obywatelskiej należy wziąć pod uwagę zróżnicowane potrzeby oraz aspiracje rozwojowe tego środowiska. Niektóre z organizacji nie planują rozwoju instytucjonalnego, chcą się opierać wyłącznie o działalność społeczną, w jak najmniejszym stopniu sformalizowaną. One wymagają konkretnej pomocy w sprawach finansowo- formalnych oraz redukcji wymagań biurokratycznych. W tym przypadku warto uwzględnić rozwiązania ułatwiające zdobywanie i rozliczanie funduszy np. system regrantingu oraz dostarczenie wsparcia w zakresie prowadzenia księgowości. Gmina jednak potrzebuje również profesjonalnych organizacji, które zechcą być partnerem dla samorządu w zakresie realizacji większych zadań publicznych. Te organizacje wymagają innego systemu wsparcia, sprzyjającego ich ciągłemu rozwojowi i podnoszeniu kompetencji.

Opisane powyżej potrzeby, oczekiwania i pomysły składają się na koncepcję Centrum Aktywności Społecznej i Obywatelskiej. Centrum rozumianego zarówno jako kompleksowy system wsparcia uwzględniający zróżnicowane potrzeby i potencjały odbiorców, jak również fizyczne miejsce spotkań (kawiarenkę społeczną) i coworkingu dla aktywnych mieszkańców i działaczy organizacji pozarządowych.

Centrum Wspierania Aktywności Obywatelskiej odpowiada na  potrzebę łączenia potencjałów różnych organizacji i rozwijanie współpracy lokalnej. Działalność koncentrowałaby się na zapewnieniu obsługi i wsparcia organizacji pozarządowych i obejmowałaby:

- prowadzenie punktu, w którym można skonsultować pomysł na projekt, zapoznać się z dobrymi przykładami oraz spotkać osoby zainteresowane uczestnictwem w planowaniu i realizacji przedsięwzięć służących poprawie jakości życia mieszkańców.

- udzielanie konsultacji przez ekspertów w zakresie działań mających na celu profesjonalizację organizacji pozarządowych poprzez wsparcie merytoryczno-techniczne niezbędne do sprawnego prowadzenia organizacji.

- udzielanie wsparcia grupom nieformalnych, szczególnie w zakresie uzyskania i rozliczenia pomocy finansowej.

- prowadzenie działań zachęcających organizacje oraz grupy nieformalne i mieszkańców do współpracy, dzielenia się swoimi kompetencjami i zasobami

Opisana koncepcja uzupełnia założenia Centrum Usług Społecznych i oba ośrodki mogą działać w jednym budynku.

Centrum Usług Społecznych i Centrum Wspierania Aktywności Obywatelskiej w budynku "Chirany"

Na obszarze rewitalizacji znajduje się, wpisany jest do gminnej ewidencji zabytków (karta gminnej ewidencji zabytków nr A-43/4), budynek szkoły podstawowej wzniesiony około 1892 r. Obiekt ten, nazywany przez mieszkańców „Chiraną”, wymaga generalnego remontu. Zakres prac obejmuje odnowienie budynku, w tym elewacji zgodnie z programem prac budowlano – konserwatorskich oraz budowę schodów oraz pochylni dla osób niepełnosprawnych. Gmina uzyskała niezbędne pozwolenie na budowę.

W związku z reformą oświaty Gimnazjum zostało przekształcone w Szkołę Podstawową i obiekt Chirany, nie będzie już używany przez szkołę podstawową. Konieczne jest nadanie obiektowi nowej funkcji odpowiadającej potrzebom mieszkańców.

W GPR zaplanowano, że wyremontowany obiekt będzie stanowił miejsce prowadzenie różnorodnej działalności społecznie użytecznej nakierowanej na zaspokajanie potrzeb mieszkańców, głównie z obszaru rewitalizacji. Działalność ta winna dać rezultat o charakterze niematerialnym i może nim być np.: wiedza, kwalifikacje zawodowe, informacja, porada, przeżycia, poprawa wyglądu, zdrowia, samopoczucia, satysfakcja, odprężenie psychiczne, poczucie bezpieczeństwa.

Po realizacji inwestycji polegającej na modernizacji i rozbudowie budynku szkoły podstawowej (Chirany) w obiekcie będzie funkcjonowało Centrum Usług Społecznych i Centrum Wspierania Aktywności Obywatelskiej.

Projekt „Przebudowa budynku Chirany na potrzeby Centrum Usług Społecznych i Centrum Wspierania Aktywności Obywatelskiej” został ujęty w Gminnym programie Rewitalizacji i może uzyskać wsparcie w ramach RPO WM Poddziałanie 11.1.2 Rewitalizacja miast średnich i małych.

Na dole strony w załącznikach znajduje się szczegółowy opis koncepcji "Przebudowy budynku Chirany na potrzeby Centrum Usług Społecznych i Centrum Wspierania Aktywności Obywatelskiej" (https://www.dobczyce.pl/sites/default/files/pliki_basic_page/11.1.2_zary...) oraz projektowe parametry budynku "Chirany" do dostosowania (https://www.dobczyce.pl/sites/default/files/pliki_basic_page/projektowe_...).

29 marca 2017

Kolejny krok w kierunku rewitalizacji naszego miasta

Zakończył się etap opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji. Program przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 10 marca 2017 r., poddany jest obecnie ocenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w Krakowie, bowiem pozytywna ocena i wpisanie GPR  do odpowiedniego wykazu stanowią  warunek ubiegania się o dofinansowanie przedsięwzięć  rewitalizacyjnych.

Pragniemy jeszcze raz podziękować naszym Mieszkańcom za zaangażowanie i aktywny udział w konsultacjach. Zachęcamy również do dalszego zaangażowania. Doskonałą okazją ku temu jest udział w pracach Komitetu Rewitalizacji.

Komitet Rewitalizacji stanowi forum współpracy i dialogu pomiędzy mieszkańcami, przedsiębiorcami, organizacjami pozarządowymi i pozostałymi interesariuszami, a Burmistrzem i pracownikami Urzędu Gminy i Miasta w sprawach dotyczących przygotowania, przeprowadzenia i oceny rewitalizacji. Pełni funkcję opiniodawczo-doradczą Burmistrza, opiniuje ocenę aktualności i stopnia realizacji zadań Gminnego Programu Rewitalizacji.

Zgłoszenie osób do komitetu następuje na podstawie pisemnej deklaracji, która dostępna jest poniżej w załącznikach pod nazwą "deklaracja Komitet Rewitalizacji". Ogłoszenie o naborze zostanie opublikowane w najbliższych dniach. W załącznikach znajduje się również regulamin Komitetu Rewitalizacji.

Zachęcamy Mieszkańców do dalszej aktywności i zaangażowania się w rozwój naszego Miasta poprzez wstąpienie do Komitetu Rewitalizacji lub udział w realizacji projektów rewitalizacyjnych.

Jednym z ważnych wyzwań jest stworzenie Centrum Usług Społecznych i Centrum Wspierania Aktywności Obywatelskiej z planowaną siedzibą w budynku starej szkoły („Chirany”), który w wyniku reformy oświatowej przestanie służyć oświacie.

Centrum Usług Społecznych ma być miejscem, gdzie świadczona będzie profesjonalna pomoc na rzecz integracji mieszkańców i poprawy jakości ich życia. Usługi będą świadczone we współpracy z organizacjami pozarządowymi działającymi w obszarze pomocy społecznej i integracji oraz wolontariuszami.

Centrum Wspierania Aktywności Obywatelskiej ma pełnić rolę forum współpracy grup nieformalnych oraz stowarzyszeń. Jego celem jest wsparcie merytoryczne w opracowaniu projektów, ich konsultacja, czy pomoc w znalezieniu partnerów i dofinansowania.

Podmioty i osoby zainteresowane współtworzeniem Centrum tj. udziałem w przygotowaniu szczegółów projektu, a następnie prowadzeniem i działalnością w Centrum, proszone są o złożenie w sekretariacie Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce do dnia 10.04.2017 r. CV  wraz z opisem własnego  doświadczenia i kompetencji w zakresie usług społecznych oraz sformułowaną krótką własną wizją funkcjonowania takiego centrum.

Więcej informacji na temat idei Centrum Usług Społecznych można uzyskać u Pani Jolanty Mazurkiewicz – Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej tel. 12 372 17 14, e-mail: jmazurkiewicz@dobczyce.pl.

10 MARCA

Podczas XXXV Sesji Rady Miejskiej, która miała miejsce 10 marca 2017r. podjęta została Uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Dobczyce oraz Uchwała w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.

UCHWAŁA NR XXXV/229/17 z dnia 10.03.2017r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji gminy Dobczyce

UCHWAŁA nr XXXV/230/17 z dnia 10.03.2017 r. w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji

SESJA RADY MIEJSKIEJ W DOBCZYCACH - GŁOSOWANIE NAD PROJEKTEM GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI

Na najblższej sesji Rady Miejskiej w Dobczycach przegłosowany zostanie projekt Gminnego Programu Rewitalizacji. Zachęcamy do zapoznania się z zapisami dokumentu po konsultacjach społecznych, które przeprowadzone zostały w lutym 2017 r. Dokument znajduje się w załączniku poniżej.

28 LUTEGO 2017

ZAKOŃCZENIE KONSULTACJI SPOŁECZNYCH GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI GMINY DOBCZYCE ORAZ KONSULTACJI DOTYCZĄCYCH ZASAD WYZNACZANIA SKŁADU ORAZ ZASAD DZIAŁANIA KOMITETU REWITALIZACJI

28 lutego 2017r. zakończyły się konsultacje społeczne Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Dobczyce. Do tego dnia, każdy zainteresowany mógł zgłosić swoje uwagi do dokumentu za pomocą kilku możliwych form. Jedną z nich było wypełnienie przygotowanego formularza, który dostępny był w wersji elektronicznej na stronie internetowej Urzędu Gminy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. Ten sam formularz dostępny był również w wersji papierowej w pokoju nr 208 Urzędu Gminy.

Każdy mógł również zgłosić uwagi w formie ustnej, konsultacje takie były możliwe w poniedziałki w godz. 10:00 – 16:00 oraz wtorki w godz. 9:00 – 15:00 w pokoju 208 w Urzędzie Gminy i Miasta Dobczyce.

W celu umożliwienia jak największej liczbie osób wyrażenia swojej opinii  zorganizowane zostało również spotkanie konsultacyjne, które odbyło się popołudniu, 6 lutego na foyer Regionalnego Centrum Oświatowo-Sportowego.  Na spotkaniu eksperci omówili projekt Gminnego Programu Rewitalizacji, jego strukturę, podstawowe problemy zdefiniowane w poszczególnych sferach oraz cele strategiczne określone dla tych sfer. Omówiona została również przeprowadzona diagnoza oraz liczne działania partycypacyjne, które miały miejsce podczas tworzenia dokumentu. Zgłoszone podczas spotkania uwagi zostały wprowadzone do Gminnego Programu Rewitalizacji.

Szczegółowa informacja podsumowująca przebieg konsultacji: http://www.dobczyce.pl/sites/default/files/bip_informacje/informacja_pod...

Również 28 lutego 2017r. zakończyły się konsultacje społeczne dot. określenia zasad wyznaczania oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji. Zgłoszenie swoich uwag było możliwe za pomocą formularza dostępnego w formie elektornicznej na stronie Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce lub w wersji papierowej w pokoju 208 Urzędu Gminy. Można było również zgłosić uwagi w formie ustnej w poniedziałki w godz. 10:00 – 16:00 oraz wtorki w godz. 9:00 – 15:00 w pokoju 208 w Urzędzie Gminy i Miasta Dobczyce. Dodatkowo, 6 lutego zorganizowane zostało spotkanie konsultacyjne dla interesariuszy rewitalizacji.

Szczegółowa informacja podsumowująca przebieg konsultacji: http://www.dobczyce.pl/sites/default/files/bip_informacje/informacja_po_...

7 LUTEGO 2017

WSPÓLNIE TWORZĄC GMINNY PROGRAM REWITALIZACJI - PODSUMOWANIE DZIAŁAŃ PARTYCYPACYJNYCH

W październiku otrzymując dotację, a zarazem zielone światło dla opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji stanęliśmy przed olbrzymią szansą, ale zarazem wyzwaniem przygotowania dokumentu mającego na celu zaplanowanie działań służących pobudzeniu rozwoju i poprawie jakości życia mieszkańców naszej gminy.

Wyznaczone zostały dwa obszary rewitalizacji tj. Dobczyce Centrum oraz Charstek – teren pod zaporą, które znalazły się w centrum zainteresowania podejmowanych dyskusji. Do opracowania projektu powołany został zespół roboczy składający się z pracowników Urzędu Gminy oraz zewnętrznych ekspertów. Pomocą merytoryczną służył burmistrz Paweł Machnicki wraz z zastępcą Haliną Adamską-Jędrzejczyk, którzy uczestniczyli w niemal wszystkich spotkaniach i warsztatach. Najistotniejszymi doradcami stali się natomiast sami mieszkańcy, którzy chętnie poświęcali swój czas uczestnicząc w konsultacjach społecznych, wnosząc wiele uwag i inspirujących pomysłów.

Po kilku miesiącach intensywnej pracy powstał projekt dokumentu pod nazwą „Gminny Program Rewitalizacji Gminy Dobczyce”, który do 28 lutego poddany jest konsultacjom, a każdy zainteresowany może zgłosić swoje uwagi. Jedną z okazji było spotkanie konsultacyjne 6 lutego, które stało się również swojego rodzaju podsumowaniem przeprowadzonych działań. I my pokrótce chcielibyśmy je podsumować w poniższym zestawieniu.

 

7 KAWIARENEK REWITALIZACYJNYCH

 

kawiarenki rewitalizacyjne

Z końcem października funkcjonować zaczęła „kawiarenka rewitalizacyjna”, stały elementem, a zarazem wizytówka działań partycypacyjnych. Stała się ona miejscem spotkań grupy roboczej, mieszkańców, społeczników i wszystkich zainteresowanych rozwojem naszego miasta. Hasło „Dobra kawa sprzyja dobrym pomysłom” w pełni oddało charakter spotkań, jakie odbywały się w świetlicy Regionalnego Centrum Oświatowo-Sportowego, gdzie przy kawie i poczęstunku wspólnie rozmawialiśmy o naszym mieście. Z jednej strony definiowaliśmy problemy lokalnej społeczności, jej potrzeby, ale też bariery rozwoju miasta. Z drugiej strony wskazywaliśmy mocne strony miejscowej wspólnoty i potencjał miasta. Wśród wiodących tematów mówiliśmy m.in. o Dobczycach przyjaznych dzieciom i rodzinom, aktywności społecznej i obywatelskiej, aktywnych seniorach oraz życiu w dobczyckim Rynku. Zróżnicowane środowiska reprezentowali również odwiedzający kawiarenkę goście. Dzieliły ich często odmienne potrzeby i pomysły na rozwój naszego miasta, które dzięki tym spotkaniom mogliśmy poznać, a które zaowocowały wieloma zgłoszonymi kartami propozycji zadań do Gminnego Programu Rewitalizacji.
 
SPACER BADAWCZY I PIKNIK
 
 
Nietypowym sposobem konsultacji był również spacer badawczy, który ze względu na warunki pogodowe pozostał spacerem wirtualnym. Wspólnie z licznie przybyłymi zainteresowanymi, pod przewodnictwem Pawła Piwowarczyka i Arkadiusza Kolińskiego, spacerowaliśmy ulicami naszego miasta zwracając uwagę na miejsca historyczne, rekreacyjne, ale również te niezagospodarowane. Spacer dał podwaliny pod gorącą dyskusję i kolejne inspirujące pomysły.
 
3 SPOTKANIA WARSZTATOWE
 
warsztaty
 
Podczas trzech spotkań warsztatowych mogliśmy m.in. spojrzeć na Dobczyce oczami młodzieży, a nawet wspólnie wyobrażaliśmy je sobie za 10-15 lat. Z przedsiębiorcami związanymi z branżą turystyczną, mieszkańcami i zainteresowanymi poruszyliśmy temat rozwoju turystyki w naszej gminie, na ostatnim z kolei warsztacie rozmawialiśmy o możliwości powstania i zasadach funkcjonowania Centrum Usług Społecznych.
 

Wymienionym działaniom partycypacyjnymi towarzyszyły akcje bezpośrednie, jak np. mikołajkowy wywiad wśród przedsiębiorców na Rynku. Nie zabrakło również licznych atrakcji, w kawiarence rewitalizacyjnej funkcjonowała strefa dla najmłodszych, a w niej m.in. basen z kulkami. W trakcie ostatniego ze spotkań konsultacyjnych dzieci mogły spędzić czas z animatorami, podczas gdy rodzice oceniali projekty zgłoszone w ramach propozycji zadań. Cykl spotkań zakończył pokaz filmowy „Wakacje Mikołajka”, który poprzedził quiz z nagrodami dla zaangażowanych uczestników konsultacji. W tym miejscu chcielibyśmy również podziękować wszystkim za to zaangażowanie.

Projekt "Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Dobczyce" dostępny jest na: http://www.dobczyce.pl/zawiadomienie-o-przeprowadzeniu-kons…. Do 28 lutego można zgłaszać uwagi za pomocą formularzadostępnego pod podanym linkiem.

6 LUTEGO 2017

SPOTKANIE KONSULTACYJNE PROJEKTU GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI GMINY DOBCZYCE

baner - spotkanie 06.02.2017

Do 28 lutego prowadzone są konsultacje społeczne projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Dobczyce. Jedną z okazji do wyrażenia swojej opini i wniesienia uwag było spotkanie zorganizowane w poniedziełek 6 lutego na foyer Regionalnego Centrum Oświatowo-Sportowego. Na spotkaniu eksperci omówili projekt Gminnego Programu Rewitalizacji, jego strukturę, podstawowe problemy zdefiniowane w poszczególnych sferach oraz cele strategiczne określone dla tych sfer. Omówiona została również przeprowadzona diagnoza oraz liczne działania partycypacyjne, które miały miejsce podczas tworzenia dokumentu. Zgłoszonych zostało kilka uwag, wśród których znalazła się propozycja dodania działania pn. "Uniwersytet dziecięcy".

6 LUTEGO 2017

SPOTKANIE KONSULTACYJNE DOTYCZĄCE  OKREŚLENIA ZASAD WYZNACZANIA SKŁADU ORAZ ZASAD DZIAŁANIA KOMITETU REWITALIZACJI

Podczas zorganizowanego w poniedziałek 6 lutego 2017r. spotkania konsultacyjnego dotyczącego określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji został szczegółowo omówiony Regulamin Komitetu Rewitalizacji oraz zaprezentowane poszczególne jego zapisy. Obecni uczestniczący na spotkaniu nie zgłosili uwag.

6 LUTEGO 2017

ZAPRASZAMY NA KONSULTACJE PROJEKTU GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI GMINY DOBCZYCE

W poniedziałkowe popołudnie 6 lutego o 17:00 zapraszamy na spotkanie dotyczące opracowanego projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Dobczyce. Zobaczcie co wspólnie udało nam się zaplanować! Dla najmłodszych gwarantowana dobra zabawa podczas animacji z harcerzami w świetlicy Regionalnego Centrum Oświatowo-Sportowego.

Projekt programu dostępny jest na: https://www.dobczyce.pl/zawiadomienie-o-przeprowadzeniu-konsultacji-spol...

 

 

16, 17 GRDUNIA 2016

WEEKEND Z REWITALIZACJĄ

Przedświąteczny weekend upłynął pod znakiem rewitalizacyjnych przedsięwzięć. W piątkowe popołudnie 16 grudnia, podczas konsultacji społecznych w kawiarence rewitalizacyjnej, wzięty został pod lupę dobczycki rynek. To ważne miejsce w przestrzeni miasta i jego historii, dlatego jak mówił na spotkaniu architekt Arkadiusz Koliński, należy znaleźć w mieście coś co jest „nasze”, dobczyckie, co łączy teraźniejszość z przeszłością i mądrze to wykorzystać, tworząc przyjemne miejsce do spotkań. W spotkaniu uczestniczyli, zaproszenie przez burmistrza Pawła Machnickiego, przedsiębiorcy z rynku i osoby zaangażowane w prace nad Gminnym Programem Rewitalizacji.

kawiarenka rewitlizacyjna
Sobota, 17 grudnia, zgromadziła w RCOS-ie wiele osób aktywnie zaangażowanych w prowadzone działania rewitalizacyjne. Byli to mieszkańcy uczestniczący w kawiarenkach, warsztatach i spotkaniach prowadzonych w ramach konsultacji społecznych. Podczas sobotniego spotkania obecny był również burmistrz Paweł Machnicki z zastępcą Haliną Adamską – Jędrzejczyk, którzy podczas całego cyklu spotkań niejednokrotnie służyli radą i pomocą.

Dzień ten był swojego rodzaju podsumowaniem. Przedstawione zostały zadania zgłoszone w ramach kart zadań, które poddane zostały pod ocenę mieszkańcom. Każdy mógł wyrazić swoją opinię, przydzielając dla trzech najlepszych zadań od 1 do 3 punktów. Niedoścignionym zwycięzcą okazał się projekt „Parku sensorycznego”, służący zwiększeniu możliwości aktywnego spędzania czasu oraz rozwoju zmysłów. Tuż za nim uplasowały się zadania o nazwanie „Akademia Młodego Robotyka” oraz „Teatrzyk dla najmłodszych”. Zgłoszone pomysły były niezwykle różnorodne i kreatywne, poruszające aspekty zarówno kulturowe, jak i społeczne.

Sobota pełna była również atrakcji dla najmłodszych. Przygotowane zostały animacje i gry, które prowadziły trenerki zespołu INTOX oraz harcerze. O pięknie wymalowane twarze zadbała z kolei pani Paulina Steliga. Zwieńczeniem sobotniego popołudnia był quiz rewitalizacyjny z atrakcyjnymi nagrodami oraz projekcja filmu „Wakacje Mikołajka”, który sprawił radość nie tylko dzieciom, ale również starszym.

ocena projektów z rewitalizacji

REGULAMIN QUIZU REWITALIZACYJNEGO „DAJ SIĘ WCIĄGNĄĆ”

Warto zapoznać się z regulaminem quizu rewitalizacyjnego. Znajdują się w nim pytania, które pojawią się również podczas sobotniego quizu - 17.12 o godzinie 17:00. Do wygrania tablet i Monografia Królewskiego Miasta Dobczyce.

CO NALEŻY WIEDZIEĆ O REWITALIZACJI, ABY WYGRAĆ QUIZ? PODPOWIADAMY!

Oto pytania, które pojawią się w sobotnim quizie a poniżej informacja, która pozwoli na nie odpowiedzieć. Nie daj się zaskoczyć. Główna nagroda - tablet być może powędruje do Ciebie!

OTO PYTANIA:
1. Co to jest rewitalizacja?
2. Czemu ma służyć rewitalizacja?
3. Jaki obiekt w Dobczycach powstał dzięki Lokalnemu Programowi Rewitalizacji z 2008 roku?
4. Czy prace związane z opracowaniem Gminnego Programu Rewitalizacji są współfinansowane z Funduszy Europejskich?
5. Wymień przynajmniej jeden obszar podlegający rewitalizacji w Dobczycach.
6. Kim są interesariusze działań rewitalizacyjnych?
7. Czym jest partycypacja społeczna?
8. Podczas jakiego wydarzenia mogliśmy wspólnie przyjrzeć się Dobczycom?
9. Czy w ramach prac nad Gminnym Programem Rewitalizacji odbył się spacer badawczy oraz piknik artystyczny?
10. Gdzie odbywały się spotkania w ramach Kawiarenki Rewitalizacyjnej?
11. Czy piątkowe spotkania w Kawiarence Rewitalizacyjnej dotyczyły prac nad Gminnym Programem Rewitalizacji?
12. Czy mieszkańcy mogli zgłosić swoje pomysły do Gminnego Programu Rewitalizacji ?
13. Czy mieszkańcy, w ramach prac nad Gminnym Programem Rewitalizacji, mogli uczestniczyć w piątkowych spotkaniach w Kawiarence Rewitalizacyjnej?
14. Czy podczas dzisiejszych warsztatów (tj. 17.12. 2016 r.) mieszkańcy Dobczyc mieli możliwość ocenienia zgłoszonych zadań rewitalizacyjnych?
15. Gdzie można uzyskać informacje na temat prac nad Gminnym Programem Rewitalizacji?

A TU ZNAJDZIEMY NA NIE ODPOWIEDŹ:

Rewitalizacja jest procesem służącym korzystnemu przekształceniu wyodrębnionego obszaru, który obejmuje swoim zakresem działania przestrzenne, gospodarcze, ale przede wszystkim społeczne. Rewitalizacja ma służyć poprawie życia mieszkańców. Rewitalizacja powinna przyczynić się do aktywizacji mieszkańców, uruchomienia nowych miejsc pracy, podejmowania działań mających na celu ochronę dziedzictwa kulturowego, a także zadbaniu o miejsca służące lokalnej społeczności.

Gmina Dobczyce ma doświadczenia w realizacji działań rewitalizacyjnych. Na podstawie Lokalnego Programu Rewitalizacji z 2008 roku uzyskaliśmy dofinansowanie na dokończenie budowy Regionalnego Centrum Oświatowo - Sportowego, co pozwoliło uzyskać bazę dla gimnazjum oraz licznych działań kulturalnych i sportowych.

Obecnie Gmina Dobczyce przygotowuje Gminny Program Rewitalizacji na lata 2017-2022 na opracowanie którego pozyskała dotację z Funduszy Europejskich - Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.
Programem rewitalizacji są objęte dwa obszary: Dobczyce – Centrum oraz obszar niezamieszkały – Strefa pod Zaporą /Charstek/.

Interesariuszem rewitalizacji jest każdy podmiot zainteresowany przebiegiem tego procesu – m.in. mieszkańcy gminy, podmioty gospodarcze, organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego.

Proces opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji ma charakter partycypacyjny, co zapewnia możliwość zgłaszania swoich potrzeb i oczekiwań przez różne grupy społeczne. Partycypacja społeczna to udział lokalnej społeczności w procedurach decyzyjnych zapewniający możliwości uczestnictwa w tworzeniu i wdrażaniu Gminnego Programu Rewitalizacji.

Gmina Dobczyce, przygotowując program rewitalizacji przygotowała następujące działania partycypacyjne:
a) spacer badawczy – gdzie wspólnie przyjrzeliśmy się Dobczycom połączony z piknikiem artystycznym, podczas którego w atrakcyjnej formie przybliżono rezultaty Lokalnego Programu Rewitalizacji – aktywności dostępne w Regionalnym Centrum Oświatowo Sportowym
b) punkt konsultacyjny - „Kawiarenka rewitalizacyjna” stanowiący miejsce spotkań w Regionalnym Centrum Oświatowo - Sportowym, gdzie w piątki przy dobrej kawie i słodkim poczęstunku mieszkańcy Dobczyc mogli wymienić się spostrzeżeniami i pomysłami związanymi z rewitalizacją oraz zgłosić swój pomysł na zadanie rewitalizacyjne.
c) warsztaty z których ostatnie odbędą się sobotę /17.12/ i pozwolą one mieszkańcom zaopiniować i ocenić zgłoszone zadania rewitalizacyjne.

O realizowanych działaniach informujemy na stronach internetowych: gminy – www.dobczyce.pl i facebooku Rewitalizacja – Dobczyc oraz pisaliśmy na łamach „Tapety”.

 

O REWITALIZACJI MIASTA DOBCZYCE I KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH W SEDNIE

"Społeczność w roli decydenta" to artykuł, który warto przeczytać w grudniowym wydaniu Sedna.

ARTYKUŁ - SEDNO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRZYJDŹCIE DO REGIONALNEGO CENTRUM W NAJBLIŻSZĄ SOBOTĘ. DLA DZIECI I DOROSŁYCH WIELE ATRAKCJI. DO WYGRANIA TABLET!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KAWIARENKA REWITALIZACYJNA (16 GRUDNIA 2016)
temat przewodni: ŻYCIE W DOBCZYCKIM RYNKU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 GRUDNIA 2016

MIASTO TWORZĄ NIE TYLKO MURY I ULICE

kawiarenka rewitalizacyjnaW ostatniej kawiarence rewitalizacyjnej znów było gwarnie i kreatywnie. Tym razem o głos poprosiliśmy seniorów zrzeszonych w Uniwersytecie III Wieku i Dobczyckim Stowarzyszeniu Emerytów i Rencistów.

Zgodnie z myślą św. Augustyna, że „miasto tworzą nie tylko mury i ulice, lecz także mieszkańcy i ich marzenia” zgłaszali swoje pomysły na to co zrobić, by w naszym mieście żyło się lepiej i by można było rozwijać swoje pasje i marzenia.

Burmistrz Paweł Machnicki zwrócił uwagę na demografię w Dobczycach. Choć aż 63% stanowią ludzie w wieku od 20 do 65 roku życia, a seniorów (powyżej 65. roku życia) mamy jedynie 17%, to patrząc na tendencje demograficzne, warto już dziś zadbać o aktywizację starszego pokolenia. Burmistrz pytał seniorów, w jaki sposób są w stanie przeciwstawić się kryzysowi demograficznemu i jak to zrobić, by jesień życia była radosna i twórcza.

Z badań, które przedstawiła Teresa Jankowska z Fundacji Biuro Inicjatyw Społecznych z Krakowa wynika, że tylko 7,7% seniorów powyżej 65. roku życia stara się angażować w życie lokalnej społeczności. Blisko 32% w ogóle się tym nie interesuje.

Kolejna kawiarenka rewitalizacyjna już w piątek (16 grudnia) , na którą zapraszamy wszystkich zainteresowanych aktywizacją Rynku w Dobczycach.

 

KAWIARENKA REWITALIZACYJNA (9 GRUDNIA 2016)
temat przewodni: AKTYWNY SENIOR

Kawiarenka rewitalizacyjna: Aktywny Senior

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PIĄTEK 2.12.2016

CENTRUM DOBCZYC I REWITALIZACJA – O GŁOS SPYTALIŚMY PRZEDSIĘBIORCÓW

Ankiety wśród przedsiębiorców

Trzy urocze Mikołajki, w role których wcieliły się: Zastępca Burmistrza Halina Adamska – Jędrzejczyk oraz ekspertki z Biura Inicjatyw Społecznych - Teresa Jankowska i Ewa Chromniak, spacerowały w piątkowe południe po dobczyckim rynku rozdając słodkości i pytając lokalnych przedsiębiorców o przyszłość centrum naszego miasta.
Panie szczególnie interesowało jak przedsiębiorcy postrzegają centrum, począwszy od jego estetyki, poprzez funkcjonalność aż do jego roli handlowo – usługowej.
Właściciele i pracownicy lokalów znajdujących się w centrum chętnie dzielili się swoimi spostrzeżeniami, doświadczeniami, ale też marzeniami, jak powinno zmieniać się centrum na przestrzeni kilku najbliższych lat. Panie chętnie wysłuchały przedsiębiorców i zaprosiły ich na spotkanie w kawiarence rewitalizacyjnej (16 grudnia), które dotyczyć będzie centrum Dobczyc i jego funkcji.

PIĄTEK 2.12.2016

O WSPARCIU I INTEGRACJI W SPOŁECZEŃSTWIE

W piątkowy poranek, w ramach konsultacji społecznych, poddana została pod debatę myśl zorganizowania w Dobczycach miejsca, które służyłoby integracji mieszkańców i poprawie jakości ich życia. Do rozmowy zaproszono przedstawicieli jednostek, instytucji, stowarzyszeń, które znają potrzeby i problemy lokalnej społeczności, a także zaangażowane są w wolontariat. W spotkaniu uczestniczył również burmistrz Paweł Machnicki, poprowadziła je natomiast pani Ewa Chromniak z Biura Inicjatyw Społecznych.

Zarys takiego miejsca, roboczo nazwanego „Centrum Usług Społecznych”, przygotowany został przez pracowników Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobczycach, a szybko uzupełniony o nowe pomysły dzięki zaangażowaniu zgromadzonych. Miejsce to byłoby szansą na poszerzenie działalności MGOPS-u, przy uwzględnieniu współpracy z innymi instytucjami, stowarzyszeniami i wszystkimi, którzy pragnęliby włączyć się w taki wolontariat.

Ważnymi aspektami miałyby być: wsparcie rodzin m.in. poprzez szkoły dla rodziców, budowanie integracji i współpracy międzypokoleniowej, która może się przejawiać poprzez wzajemne działania młodzieży i starszych, otwartość na osoby niepełnosprawne, pomoc i zachęcenie ich do włączenia się w życie społeczne. Fundamentem rozwoju takiego miejsca miałby być w głównej mierze wolontariat, aktywnie rozbudowywany, z którego niewymierne korzyści czerpałyby z całą pewnością obie ze stron.

Dzisiejsze spotkanie pozwoliło na weryfikację tego pomysłu, dyskusję czy takie miejsce jest potrzebne, na jakich zasadach miałoby ono funkcjonować, usystematyzowanie pewnych koncepcji i wyznaczenie ścieżek działania, ale również wskazanie barier i ryzyka jakie jego realizacja mogłaby napotkać. Do omówienia pozostało jeszcze wiele kwestii, ale niezmiernie ważne jest to, że są osoby, które chętnie taką współpracę na rzecz naszej lokalnej społeczności podejmą.

KAWIARENKA REWITALIZACYJNA (2 GRUDNIA 2016)
temat przewodni: AKTYWNOŚĆ RODZICIELSKA

plakat kawiarenka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PIĄTEK 25.11.2016

CIEKAWE POMYSŁY AUTORSTWA LOKALNYCH LIDERÓW

Popołudniowa kawiarenka zgromadziła tym razem przedstawicieli organizacji pozarządowych i lokalnych liderów. Spotkanie poprowadziła Ewa Chromniak z fundacji Biuro Inicjatyw Społecznych, przy zaangażowaniu Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce Pawła Machnickiego i ekspertów:  Beaty Kuciej, Jacka Świtały i Marka Mitko.

Tym razem zgłaszane były konkretne propozycje do Gminnego Programu Rewitalizacji. Wśród nich znalazły się takie pomysły jak: utworzenie ścieżki ekologicznej i przyrodniczej, festiwal technologiczny i sportowy, wyznaczenie tras biegowych i ścieżki rowerowej oraz zainstalowanie tablicy informującej o miejscach „zaginionych w pamięci”.

Karty zgłoszeń propozycji zadań do Gminnego Programu Rewitalizacji  (do pobrania plik  ) można nadal wypełniać i składać w kawiarence rewitalizacyjnej w każdy piątek od 15:30 do 18:30.

PIĄTEK 25.11.2016

KAWIARENKA REWITALIZACYJNA
temat przewodni: AKTYWNOŚĆ SPOŁECZNA I OBYWATELSKA

Od 15:30 do 16:00 - indywidualne  konsultacje
Od 16:00 - dyskusja moderowana dotycząca aktywności społecznej i obywatelskiej

Na spotkaniu będą wypracowywane karty zgłoszeń propozycji zadań do Gminnego Programu Rewitalizacji - do pobrania plik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PIĄTEK 18.11.2016

KAWIARENKA REWITALIZACYJNA

TEMAT: DOBCZYCE PRZYJAZNE DZIECIOM I RODZINOM

Piątkowego popołudnia 18. listopada, podczas konsultacji w kawiarence rewitalizacyjnej, zawitało do nas najmłodsze pokolenie. Tematem przewodnim były „Dobczyce przyjazne dzieciom i rodzinom”. W dyskusje włączyły się m.in. przedstawicielki „Dobczyckiego Klubu Mam”, czy Przedszkola Samorządowego nr 1. Było gwarnie i wesoło, a najlepsi specjaliści w postaci mam i wychowawców przedszkolnych pomogli nam zdefiniować jak wyobrażają sobie nasze miasto przyjaźniejsze dla rodzin i dzieci.

Odwiedziło nas również wielu długoletnich mieszkańców miasta. Z sentymentem opowiadali o Dobczycach, o tym jakie były i o tym jakie mogłyby być. Są to spostrzeżenia, które niosą ze sobą pewną namiastkę tożsamości miasta i jego historii.

Piątkowe spotkania, które odbyły się 18 listopada w kawiarence pozwoliły nam spojrzeć na miasto oczami bardzo wielu osób, których potrzeby różnią się od siebie, a których to często nie jesteśmy świadomi.

 

PIĄTEK 18.11.2016

AKTYWNIE I OWOCNIE Z MŁODZIEŻĄ GIMNAZJUM I ZESPOŁU SZKÓŁ W DOBCZYCACH

W piątek, na zaproszenie pracowników Urzędu Gminy i Miasta w Dobczycach odpowiedziała dobczycka młodzież z gimnazjum i zespołu szkół. Od południa w kawiarence rewitalizacyjnej w RCOS trwało spotkanie, w którym wzięło udział kilkudziesięciu przedstawicieli wymienionych placówek. Spotkanie poprowadziła Teresa Jankowska z fundacji Biuro Inicjatyw Społecznych, a pomocą merytoryczną służyli pracownicy referatu inwestycji Urzędu Gminy - Justyna Koczwara i Marek Mitko. Goście dowiedzieli się czym jest rewitalizacja i jakie korzyści może przynieść naszemu miastu.

Młodzież w kawiarnianej atmosferze opowiedziała za co lubi Dobczyce, jakie miejsca chętnie odwiedza oraz w jaki sposób spędza wolny czas. Wskazali również jakich miejsc i infrastruktury brak jest w naszym mieście oraz przedstawili bardzo ciekawe wizje Dobczyc w nieco dalszej perspektywie, bo za 10 - 15 lat. Współpraca przebiegła w niezwykle miłej atmosferze, młodzież okazała się pomysłowa, zaangażowana i posiadająca sporą dozę humoru. Spotkanie zaowocowało zdefiniowaniem potrzeb młodego pokolenia oraz kolejną porcją dobrych pomysłów.

Młodzież na spotkaniu dotyczącym rewitalizacji Dobczyc

ZAPRASZAMY DO KAWIARENKI REWITALIZACYJNEJ

KAWIARENKA REWITALIZACYJNA - ODCINEK 4

Kawiarenka rewitalizacyjna 18 listopada link do filmiku

Liczymy, że aktywność wykazana podczas sobotniego wirtualnego spaceru będzie kontynuowana i licznie odwiedzicie Kawiarenkę Rewitalizacyjną w piątkowe popołudnie 18 listopada. Tematem przewodnim spotkania będzie: "Dobczyce przyjazne dzieciom i rodzinom", ale oczywiście chętnie porozmawiamy również na inne tematy związane z Dobczycami. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych rozwojem naszego miasta by przyłączyli się we wspólne tworzenie przyszłości Dobczyc.

Przypominamy również, że w kawiarence nadal dostępne są plansze z miejscem na naklejki i kuponami, które umożliwiają otrzymanie drobnych upominków oraz szansę na wygranie tabletu!

 
Kawiarenka rewitalizacyjna czynna jest w piątki w godzinach 15:30 - 18:30 w świetlicy RCOS (obok biura MGOKiS).

W FILMOWYM SKRÓCIE O EFEKTACH PRAC NAD POPRZEDNIM PROGRAMEM REWITALIZACJI

Baner: w filmowym skrócie o efektach prac nad poprzednim programem rewitalizacji

MÓJ POMYSŁ NA DOBCZYCE...

Spacer badawczy i piknik artystyczny okazały się niezwykle owocnymi przedsięwzięciami. Jak się okazało, swoje pomysły na Dobczyce mają zarówno młodsi, jak i starsi! Zgromadzone pomysły są niezwykle różnorodne, jedne odważne i innowacyjne, służące poprawie jakości życia, funkcjonalności, czy estetyki naszego miasta.

Przypominamy, że sobotni „wirtualny” spacer nie był jedyną okazją by zaproponować swój pomysł na Dobczyce.

W każdy piątek zapraszamy do kawiarenki rewitalizacyjnej, wciąż można DOKLEIĆ SWÓJ POMYSŁ!

Mój pomysł na Dobczyce

Mój pomysł na Dobczyce

SOBOTA 12.11.2016

„SERCE MAM W DOBCZYCACH, SERCE CHCIAŁBYM MIEĆ W DOBCZYCACH” - PODSUMOWANIE SPACERU BADAWCZEGO ORAZ PIKNIKU ARTYSTYCZNEGO

Spacer badawczy

Te piękne słowa, które padły z ust przewodników sobotniego „wirtualnego spaceru” z powodzeniem mogą stać się hasłem dla prowadzonych działań w zakresie opracowywania Gminnego Programu Rewitalizacji. Program ten może sprawić, by w naszym mieście mieszkało się przyjemniej i wygodniej, a najistotniejszymi doradcami są mieszkańcy – użytkownicy wspólnej przestrzeni, sercem związani z Dobczycami.

Sobotnie popołudnie wielu z nich postanowiło poświęcić, by wspólnie porozmawiać o naszym mieście podczas spaceru badawczego, który ze względu na złe warunki pogodowe odbył się na foyer Regionalnego Centrum Oświatowo-Sportowego. Wspólnie z burmistrzem Pawłem Machnickim, jego zastępcą Haliną Adamską-Jędrzejczyk oraz wszystkimi zgromadzonymi odbyliśmy ciekawą podróż po zakątkach Dobczyc.

Przewodnikami tego „wirtualnego spaceru” byli: niepoprawny humanista Paweł Piwowarczyk oraz miłośnik Ziemi Dobczyckiej – architekt Arkadiusz Koliński. Wędrówkę rozpoczęliśmy na Staromiejskim Wzgórzu, następnie zeszliśmy do centrum miasta, gdzie szczególnie przyjrzeliśmy się dobczyckiemu Rynkowi, skończyliśmy natomiast w RCOS. Niezastąpiony duet przewodników oraz ich dwa różne punkty widzenia sprawiły, że spacer dał podwaliny do gorącej dyskusji i odważnych, inspirujących pomysłów. Z kolei pani Ewa Chromniak i Teresa Jankowska z Biura Inicjatyw Społecznych doskonale tę dyskusję poprowadziły.

Celem spaceru było wskazanie, wymapowanie miejsc i elementów wymagających interwencji oraz znalezienie przeznaczenia dla obszarów, budynków niezagospodarowanych obecnie. Ważnym elementem było również poznanie emocji i potrzeb mieszkańców, którzy reprezentowani byli przez różnorodne grupy począwszy od młodzieży, dorosłych, czy seniorów, reprezentantów stowarzyszeń i organizacji kulturowych i społecznych, rdzennych mieszkańców, ale również nowo zamieszkałych. Pomocą merytoryczną służył burmistrz Paweł Machnicki, niejednokrotnie wyjaśniając jakie bariery napotkać może dana inicjatywa. Ta inspirująca mieszanka poglądów i doświadczeń pozwoliła na wymapowanie miejsc, których losy omówione zostały na spotkaniu. Należą do nich:

- CHARSTEK – zwyczajowo nazwany tak teren pod zaporą,
- DOLINA RABY pomiędzy mostami,
- RYNEK jako przestrzeń, a także budynki: dawnej BIBLIOTEKI, obecnej STRAŻNICY oraz szkoły podstawowej „CHIRANY”,
- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 3.

Spotkanie zaowocowało poznaniem potrzeb mieszkańców. Jedną z wiodących potrzeb jest wzmocnienie, rozwinięcie funkcji rekreacyjnej, szczególnie na terenie poniżej zapory oraz wzdłuż doliny Raby. Burmistrz Paweł Machnicki zaaprobował pomysł, który wpisuje się w wizję tego miejsca, jak sam mówił: "dziękuję, że uczestnicy spotkania poparli mój pomysł przeznaczenia terenu pod zaporą na cele rekreacyjne. W tym kierunku będą zmierzać moje działania. Obecnie porządkujemy teren, powstało tam ogólnodostępne miejsce na ognisko, pojawiła się też drobna działalność usługowa w postaci sezonowej wypożyczalni rowerów. Droga na koronę zapory stała się niezwykle chętnie uczęszczanym szlakiem. Liczę również, że działalność usługowa związana z rekreacją, będzie się nadal rozwijać w tym miejscu."

Kolejnym punktem był dobczycki Rynek, gdzie jak zauważył prowadzący – Arkadiusz Koliński, ma on ogromny potencjał w zachowaniu tożsamości kulturowej oraz możliwości przetworzenia przeszłości na przyszłość. Pomysły w tej sferze skupiały się głównie na odbudowie roli kulturowej Rynku oraz stworzenia funkcjonalnej przestrzeni miejskiej. Miejscem symbolicznym, do którego wielu chciałoby powrócić jest m.in. studnia. Nieodłącznym tematem była również estetyka miasta.

W drodze do Regionalnego Centrum Oświatowo-Sportowego zatrzymaliśmy się również przy budynku Przedszkola Samorządowego nr 3. Mieszkańcy dostrzegli tu brak wystarczającej przestrzeni do rozwoju aktywności i prowadzenia ciekawszych zajęć edukacyjnych. Wysunięto również propozycję powiększenia przedszkola o odział żłobkowy, który wielu rodzicom umożliwiałby łatwiejszy powrót do pracy.

Wyczerpujący spacer i dyskusja pozwoliły poczuć ducha naszego miasta, które tworzą nie tylko mury i ulice, ale przede wszystkim ludzie. Ludzie, którzy tworzą naszą społeczność, a których pomysły mogą pomóc ożywić wspólną przestrzeń i stworzyć ją taką, jaką pragniemy dla naszych dzieci i wnuków.

Po zakończonym spacerze, podczas trwania pikniku artystycznego mogliśmy dowiedzieć się więcej na temat efektów wcześniejszej rewitalizacji – budowy Regionalnego Centrum Oświatowo-Sportowego. Są to efekty nie tylko namacalne, ale również te w sferze społecznej i kulturowej, których świadectwo dali dyrektorzy instytucji mieszczących się w tym budynku (MGOKiS, Szkoła Muzyczna, Gimnazjum oraz Miejska Biblioteka Publiczna). Pięknym i wzruszającym podsumowaniem był również film prezentujący działalność i wydarzenia w obrębie tego wielofunkcyjnego budynku.

WŁĄCZENIE SIĘ DO OPRACOWANIA GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI TO SZANSA NA ROZWÓJ MIASTA ORAZ WYGRANIE TABLETU

Kupon rewitalizacja

W ramach prowadzonych działań nad opracowaniem Gminnego Programu Rewitalizacji dajemy Państwu możliwość na wskazanie własnych spostrzeżeń w kreowaniu rozwoju Dobczyc. Sposobnością ku temu są organizowane wydarzenia, które mają na celu umożliwienie wyrażenia własnej opini mieszkańcom i zainteresowanym. Wydarzeniem cyklicznym jest piątkowa kawiarenka rewitalizacyjna, która otwarta jest od 15.30 do 18.30 w świetlicy w Regionalnym Centrum Oświatowo-Sportowym. Dodatkowo organizowane są inne wydarzenia jak np. spacer badawczy, piknik, czy warsztaty.

Wszyscy, którzy aktywnie włączą się w działania otrzymają karty z miejscem na pięć naklejek i taką samą ilością kuponów. Zarówno naklejki, jak i kupony odpowiadają pięciu aktywnościom jakie można wykazać by pomóc w opracowaniu Gminnego Programu Rewitalizacji.

ZA CO POZYSKAĆ MOŻNA NAKLEJKI I KIEDY KUPON STAJE SIĘ AKTYWNY?

Liczy się aktywność wyrażona poprzez:

- Uczestnictwo w spacerze badawczym,
- Uczestnictwo w pikniku,
- Odwiedzenie kawiarenki rewitalizacyjnej,
- Wzięcie udziałów w warsztatach 17 grudnia.

Dodatkowo, bonusową naklejką i kuponem oznaczone jest zgłoszenie swojego pomysłu podczas jednego z powyższych wydarzeń.

Każda z powyższych aktywności odpowiada jednej naklejce. Już za dwie naklejki otrzymać można upominek, za trzy – dwa upominki, za cztery – trzy upominki.
Dodatkowo, za dział w wydarzeniu przysługuje możliwość wrzucenia kuponu do urny ( w sumie nawet pięciu kuponów). Spośród wrzuconych kuponów, po wszystkich przewidzianych wydarzeniach, wylosowane zostaną osoby, które poprzez udział w łatwym quizie będą miały szansę na wygranie TABLETU.

JAK ZDOBYĆ PLANSZĘ?

Plansze dostępne są w Kawiarence rewitalizacyjnej (piątki od 15:30 do 18:30 w świetlicy RCOS).

O PIKNIKU I SPACERZE W SKRÓCIE

PIKNIK I SPACER BADAWCZY - ODCINEK 3

 

SPACER I PIKNIK BADAWCZY - TEGO NIE MOŻNA PRZEGAPIĆ!

Burmistrz Paweł Machnicki zaprasza na spacer badawczy ulicami miasta połączony z piknikiem, który odbędzie się 12 listopada o godzinie 13:30.

Początek trasy będzie mieć miejsce przy baszcie murów miejskich. Poprowadzą go znani i cenieni w środowisku lokalnym architekt Arkadiusz Koliński i dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej Paweł Piwowarczyk. Towarzyszyć im również będą eksperci z Fundacji Biuro Inicjatyw Społecznych i Eurofin - doradztwo i szkolenia sp. z o.o.
Trasa będzie prowadzić po obszarze wyznaczonym do rewitalizacji. Przejdziemy od Starego Miasta, przez Rynek, ul. Jagiellońską i Szkolną do Regionalnego Centrum Oświatowo-Sportowego w Dobczycach. Po drodze każdy z uczestników będzie mógł wskazać ekspertom bariery hamujące rozwój naszej lokalnej społeczności.

UWAGA! W razie deszczu spotykamy się o 14:00 we foyer RCOS w Dobczycach, gdzie odbędzie się wirtualny spacer po mieście!

 

 

PIĄTEK 04.11.2016

KAWIARENKA REWITALIZACYJNA

Kawiarenka rewitalizacyjna stała się miejscem, gdzie w miłej, niezobowiązującej atmosferze przeprowadzane są konsultacje społeczne i rozmowy na temat kierunku rozwoju Dobczyc. W piątek 4 listopada na konsultacjach pojawili się m.in. przedstawiciele instytucji działających w obiekcie Regionalnego Centrum Oświatowo-Sportowego oraz mieszkańcy miasta. Tematami poruszonymi w kawiarence była m.in. istota rewitalizacji i przykłady dobrych praktyk. Konsultowano również indywidualne pomysły i spostrzeżenia mieszkańców.

 

DAJ SIĘ WCIĄGNĄĆ!

DAJ SIĘ WCIĄGNĄĆ!!! REWITALIZACJA - ODCINEK 2

PIĄTEK 28.10.2016

KAWIARENKA REWITALIZACYJNA

Kawiarenka rewitalizacyjna

Dobra kawa sprzyja dobrym pomysłom – pod takim hasłem rozpoczęła działalność kawiarenka rewitalizacyjna, która przez najbliższe dwa miesiące będzie miejscem spotkań mieszkańców, społeczników i wszystkich zainteresowanych rozwojem naszego miasta. Na spotkaniach obecne będą również osoby, które zajmują się opracowaniem Gminnego Programu Rewitalizacji oraz pracownicy Urzędu Gminy służący pomocą merytoryczną.

Na pierwszym spotkaniu pojawiła się m.in. dyrektor Przedszkola Samorządowego nr 3 -  Małgorzata Bartnik, która poruszyła kwestię możliwego rozwoju tej właśnie placówki. Zagadnienie rozwoju kultury w Dobczycach poruszyła z kolei prezes Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych „ISPINA” – Elżbieta Kautsch.

DOBRA KAWA SPRZYJA DOBRYM POMYSŁOM I ROZWIĄZANIOM - OTWARCIE KAWIARENKI REWITALIZACYJNEJ

Kawiarenka rewitalizacyjna mieści się w świetlicy na parterze Regionalnego Centrum Oświatowo-Sportowego w Dobczycach, obok biura MGOKiS Dobczyce.

Zapraszamy do odwiedzenia naszej kawiarenki, gdzie przy dobrej kawie i słodkim poczęstunku chcielibyśmy porozmawiać o problemach z jakimi boryka się nasza lokalna społeczność oraz wspólnie zastanowić się nad rozwiązaniami.

Mamy nadzieję, że popołudniowe godziny otwarcia pozwolą Państwu zajrzeć choć raz do punktu i podzielić się z nami swoimi spostrzeżeniami i pomysłami w zakresie rewitalizowanego obszaru.

W kawiarence obecni będą eksperci, których zadaniem jest opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji. Chętnie skorzystają oni z Państwa uwag i pomysłów.

--> Wspólnie możemy pobudzić naszą Gminę do dalszego rozwoju!

--> ZAPRASZAMY DO KAWIARENKI REWITALIZACYJNEJ

Kawiarenka czynna będzie w piątki od 15:30 do 18:30. Drogę wskażą Państwu kolorowe strzałki.
Najmłodszym również nie będzie się nudzić, czeka na nich kącik zabaw.

 

ROZSZYFRUJMY REWITALIZACJĘ

REWITALIZACJA  W DOBCZYCACH - ODCINEK 1

O PROJEKCIE...

Nazwa: Przygotowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy i MIASTA Dobczyce

Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji (GPR) jest dużym wyzwaniem, dlatego Województwo Małopolskie we współpracy z Ministerstwem Rozwoju przeznaczyło środki finansowe z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 na pomoc małopolskim gminom w przygotowaniu programów rewitalizacji.

Wniosek Gminy Dobczyce, zakładający opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji siłami własnymi przy pomocy ekspertów zewnętrznych, został wysoko oceniony (otrzymał 122,5 pkt., dając gminie Dobczyce 11 pozycję na 137 ubiegających się o dofinansowanie gmin województwa małopolskiego). Tym samym gmina Dobczyce zdobyła dofinansowanie ze środków unijnych i budżetu państwa w wysokości 63 000 zł (przy wartości zadania 70 000 zł).

CELE PROJEKTU

Celem projektu jest zaplanowanie działań mających na celu przeciwdziałanie problemom społecznym na obszarze rewitalizacji.

Głównymi problemami są:
- wykluczenie społeczne ze względu na ubóstwo i bezrobocie,
- warunki funkcjonowania rodzin m.in. związanych z powrotem na rynek pracy,
- niewystarczający udział w życiu społecznym i kulturalnym gminy

Zaplanowane działania mają służyć:
- pobudzeniu rozwoju,
- wsparciu rodziców wracających na rynek pracy,
- poprawie środowiska zamieszkania,
- zapewnieniu dostępnej oferty zagospodarowania czasu wolnego,
- wprowadzeniu zmian dzięki aktywności społecznej i gospodarczej.

PLANOWANE EFEKTY

Gminny Program Rewitalizacji będzie:

- określał długoletni plan działań interwencyjnych w obszary zdegradowane,
- stanowił uzasadnienie dla działań podejmowanych na obszarach zdegradowanych,
- umożliwiał badanie efektów podejmowanych działań,

Posiadanie Gminnego Programu Rewitalizacji daje podstawę do ubiegania się o wsparcie dla konkretnych przedsięwzięć rewitalizacyjnych w ramach  osi priorytetowej pn. „Rewitalizacja przestrzeni regionalnej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego.

WARTOŚĆ PROJEKTU

Wartość projektu wynosi 70 000 zł.

WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH

Dofinansowanie projektu ze środków Unii Europejskiej: 53 550 zł


HARMONOGRAM PRAC NAD GMINNYM PROGRAMEM REWITALIZACJI

 • 19 października 2016 r. Gmina Dobczyce podpisała umowę dotacyjną
 • 28 września 2016 r. Rada Miejska w Dobczycach przyjęła uchwałę nr XXVII/169/16 w sprawie przystąpienia do sporządzenia gminnego programu rewitalizacji Gminy Dobczyce
 • 24 sierpnia 2016 r. Rada Miejska w Dobczycach przyjęła uchwałę nr XXV/153/16 w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Dobczyce
 • 16 sierpnia 2016 r. Zakończenie konsultacji uchwały o wyznaczeniu obszarów zdegradowanych i obszaru rewitalizacji Gminy Dobczyce
 • 5 lipca 2016 r. Zarządzenie Burmistrza nr 84/2016 w sprawie przeprowadzenia konsultacji uchwały o wyznaczeniu obszarów zdegradowanych
 • 30 maja 2016 r. Złożenie wniosku o dofinansowanie projektu "Przygotowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy i Miasta Dobczyce"
   


CZYM JEST REWITALIZACJA?

Nie stanowi jej tylko poprawa estetyki przestrzeni miejskich, bowiem nie jest celem rewitalizacji, aby było ładniej tylko pobudzenie/uruchomienie mechanizmów rozwojowych.

O skuteczności działań i sukcesie rewitalizacji możemy mówić wtedy, jeśli interwencje w ramach procesu rewitalizacji stanowić będą impuls do dalszych zmian prowadząc do dalszego rozwoju obszaru.

Rewitalizacja definiowana jest jako proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie, prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji na podstawie gminnego programu rewitalizacji.

Oznacza to, że kompleksowa rewitalizacja winna łączyć wysiłki różnych podmiotów, tak aby suma ich działań spowodowała trwałe ożywienie społeczne i gospodarcze obszaru oraz zwiększenie jego atrakcyjności dla mieszkańców i przedsiębiorców prowadząc do poprawy jakości życia.

Od 18 listopada 2015 r. obowiązuje ustawa o rewitalizacji,  która tworzy ramy formalno-prawne do przeprowadzania kompleksowych działań naprawczych na terenach zdegradowanych, dotkniętych szeroko definiowanym kryzysem. W ustawie mocno zostało zaakcentowane znacznie partycypacji społecznej w przygotowaniu, a  następnie wdrażaniu i monitorowaniu programu rewitalizacji. Określone w ustawie wymagania odnośnie opracowania programu rewitalizacji pozwalają stwierdzić, że jest to czasochłonne i kosztowne zadanie, które wymaga znacznego zaangażowania całej społeczności.

Zdając sobie z tego sprawę Ministerstwo Rozwoju przeznaczyło środki Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 na pomoc gminom w przygotowaniu programów rewitalizacji. We współpracy z Województwem Małopolskim ogłosiło konkurs, którego celem jest opracowanie odpowiednich dokumentów, a także upowszechnienie rozumienia rewitalizacji jako procesu kompleksowych, interdyscyplinarnych przemian ukierunkowanych na wyprowadzenie obszarów zdegradowanych z kryzysu, a także wzmocnienie zdolności gmin do tworzenia mechanizmów partycypacji społecznej oraz angażowania mieszkańców, podmiotów publicznych, prywatnych oraz innych interesariuszy w przygotowanie programów rewitalizacji, a tym samym wyprowadzanie z kryzysu obszarów zdegradowanych. W Małopolsce na działanie przeznaczono blisko 6,8 mln zł, wnioski złożyło 137 gmin, a dofinansowanie otrzymają 122 gminy.

Wniosek Gminy Dobczyce, zakładający opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji siłami własnymi przy pomocy ekspertów zewnętrznych, został dobrze oceniony (otrzymując 122,5 pkt zajął 11 pozycję) i przyznano nam 63 000 dotacji (przy wartości zadania 70 000 zł).

Celem opracowania dokumentu jest zaplanowanie działań służących pobudzeniu rozwoju, poprawie środowiska zamieszkania oraz wprowadzeniu zmian jakościowych przez wzrost aktywności społecznej i gospodarczej.

W ostatnim okresie programowania kluczowym działaniem rewitalizacyjnym było wybudowanie Regionalnego Centrum Oświatowo - Sportowego (uzyskaliśmy dotacje w łącznej kwocie ponad 18 mln zł), co pozwoliło uzyskać bazę dla licznych działań.

Teraz stoimy przed wyzwaniem określenia zadań rewitalizacyjnych na kolejny okres.

WAŻNE DOKUMENTY