Centrum Usług Społecznych – Nasza Świetlica

Rodzaj dofinansowania: 

  • RPO WM
  • działanie 9.2 - Usługi społeczne i zdrowotne

Okres finansowania: 

  • 2014-2020

Stan realizacji: 

w trakcie realizacji
budynek dawnej szkoły podstawowej w Dobczycach, w którym mieścić się będzie świetlica środowiskowa

Europejski Fundusz Społeczny
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
Oś: 9. Region spójny społecznie
Działanie: 9.2  Usługi społeczne i zdrowotne
Poddziałanie: 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie
Typ projektu: C. Wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży

Instytucja Pośrednicząca: Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości

 

 

Projekt skierowany jest do dzieci i młodzieży w wieku 6-18 lat zamieszkujących i/lub uczących się na terenie Gminy Dobczyce.

Zadania realizowane w projekcie:
1. Wyposażenie i aranżacja placówki
2. Indywidualny Plan Wsparcia oraz praca z rodziną
3. Działania opiekuńczo - wychowawcze
4. Wsparcie specjalistyczne
5. Rozwój kadry i współpraca z wolontariuszami

CELE PROJEKTU

Głównym celem projektu jest zapewnienie opieki i wyrównanie szans dzieci i młodzieży w wieku 6-18 lat zamieszkujących i/lub uczących się w Gminie Dobczyce w okresie do 30.06.2022 r.

 

EFEKTY PROJEKTU

Efektem projektu będzie m.in.:
• zapewnienie opieki i organizacji czasu wolnego w godzinach pozalekcyjnych oraz podczas ferii i wakacji szkolnych w nowoutworzonej placówce wsparcia dziennego,
• rozwój kompetencji kluczowych oraz umiejętności i postaw sprzyjających sukcesom edukacyjnym i zawodowym,
• rozwój kompetencji wychowawczych rodziców i wzmocnienie ich w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.
Projekt wzmocni kompetencje osobiste i społeczne uczestników, przyczyni się do konstruktywnego spędzania czasu, zniwelowania trudności i lepszego wykorzystania potencjałów.

Projekt przewiduje wyposażenie i utworzenie nowej placówki wsparcia dziennego (30 miejsc) oraz prowadzenie jej przez 36 miesięcy w dwóch formach: opiekuńczej oraz specjalistycznej.
Praca z podopiecznymi i ich rodzinami prowadzona będzie w oparciu o Indywidualne Plany Wsparcia oraz współpracę w zespołach interdyscyplinarnych. W ramach codziennych działań przewidziano pomoc w nauce, zapewnienie posiłku, zajęcia grupowe z elementami psychoedukacji i profilaktyki, zajęcia służące rozwojowi zainteresowań i kompetencji kluczowych, działania samorządu, wsparcie specjalistyczne.

 

WARTOŚĆ PROJEKTU

1. Całkowita wartość projektu: 991 525,00 zł

a) Wartość dofinansowania: 919 115,00 zł (92,7 % wydatków kwalifikowanych), w tym:

- współfinansowanie UE:   842 796,25 zł (85 % wydatków kwalifikowanych)
- współfinansowanie krajowe z budżetu państwa: 76 318,75 zł (7,70 % wydatków kwalifikowanych)

b) Wkład własny Gminy: 72 410,00 zł (7,30 % wydatków kwalifikowanych)

 

OKRES REALIZACJI PROJEKTU

Okres realizacji projektu: 2019-2022

 

PRZYGOTOWANIE PROJEKTU I WYNIK OCENY

Zarząd Województwa Małopolskiego za pośrednictwem Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości, pełniącego funkcję Instytucji Pośredniczącej RPO WM na lata 2014-2020 ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach 9 Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, Typ projektu: C. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, nr konkursu RPMP.09.02.01-IP.01-12-024/17.
W dniu 24.05.2017 r. złożono wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Centrum Usług Społecznych - Nasza Świetlica”. Projekt uzyskał numer rejestracyjny RPMP.09.02.01-12-0395/17.

W wyniku oceny formalno-merytorycznej projekt spełnił wszystkie kryteria wyboru projektów do dofinansowania i został umieszczony na Liście ocenionych projektów oraz wyboru projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu. Lista ta stanowi załącznik nr 2 do Uchwały Nr 1590/17 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 3 października 2017 r.

W dn. 05.02.2018r. podpisano umowę o dofinansowanie nr RPMP.09.02.01-12-0395/17-00.