Witamy na stronie ARCHIWALNEJ

Biuletynu Informacji Publicznej

Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce

 

Od dnia 1 marca 2021 r. Biuletyn Informacji Publicznej prowadzony jest pod adresem: https://bip.malopolska.pl/ugimdobczyce

 

Uchwała Nr XIV/75 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 29 października 2015 roku w sprawie: przyjęcia "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Dobczyce".

Nr. uchwały: 

75

Kadencja: 

  • 2014-2018

Data: 

2015-10-29

 

U C H W A Ł A   Nr  XIV/75/15

Rady  Miejskiej  w  Dobczycach

z dnia 29 października 2015 roku

 

 

w sprawie:     przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Dobczyce”.

            Działając na podstawie art. 18 ust.1 w związku z art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity  Dz.U. z 2015 r. poz. 1515/ - Rada Miejska w  Dobczycach   u c h w a l a,  co następuje:

 

 

§ 1

Przyjmuje się do realizacji „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Dobczyce” stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.  

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Dobczyce.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor opracowania: 

Marek Mitko

Data opracowania: : 

2015-10-29

E-mail: 

ugim@dobczyce.pl

Uchwały zmieniające: