Witamy na stronie ARCHIWALNEJ

Biuletynu Informacji Publicznej

Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce

 

Od dnia 1 marca 2021 r. Biuletyn Informacji Publicznej prowadzony jest pod adresem: https://bip.malopolska.pl/ugimdobczyce

 

XXXVIII sesja Rady Miejskiej w Dobczycach

baner sesjaXXXVIII sesja Rady Miejskiej w Dobczycach odbędzie się  26 kwietnia  2017  roku  o godz. 15:00  w Regionalnym Centrum Oświatowo Sportowym  w Dobczycach.

 

 

 

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i ustalenie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 3. Informacja Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce na temat bieżących spraw Gminy jakie miały miejsce  w okresie międzysesyjnym oraz o realizacji uchwał Rady Miejskiej podjętych na poprzedniej sesji.
 4. Wnioski i interpelacje Radnych.
 5. Wolne wnioski.
 6. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy i Miasta Dobczyce za 2016 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie budowy pomnika upamiętniającego Żołnierzy Polski Niepodległej.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr V/36/07 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 30 stycznia  2007 r. w sprawie ustanowienia wyróżnienia dla zasłużonych dla Gminy i Miasta Dobczyce pod nazwą „Zasłużony dla Ziemi Dobczyckiej”.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania wyróżnienia „Zasłużony dla Ziemi Dobczyckiej”.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania wyróżnienia „Zasłużony dla Ziemi Dobczyckiej”.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Myślenickiego.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia od Powiatu Myślenickiego zadania publicznego zarządzania drogą powiatową nr K1955 w zakresie realizacji inwestycji.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/240/17 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą Prawo oświatowe.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Dobczycach, stanowiącej własność Gminy Dobczyce.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Dobczyce na lata 2017-2021.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Dobczyce na 2017 rok, Uchwały Nr XXXII/206/16 z dnia 29 grudnia 2016 roku.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Pani Zofii Murzyn ze stanowiska Skarbnika Gminy  Dobczyce.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Pani Anny Wach na stanowisko Skarbnika Gminy Dobczyce;
 22. Wolne wnioski.
 23. Zamknięcie sesji.

Uprzejmie zapraszamy  na wspólne posiedzenie Komisji Gospodarczej, Komisji Społecznej, Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Dobczycach, które odbędzie się w dniu 24 kwietnia 2017 roku o godz. 1500

w sali konferencyjnej Regionalnego Centrum Oświatowo Sportowego w Dobczycach.

Tematem posiedzenia będzie wyrażenie opinii do projektów uchwał w sprawie:

 1. zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy i Miasta Dobczyce za 2016 rok;
 2. absolutorium dla Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok;
 3. budowy pomnika upamiętniającego Żołnierzy Polski Niepodległej;
 4. zmiany Uchwały Nr V/36/ 07 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 30 stycznia  2007 r. w sprawie ustanowienia wyróżnienia dla zasłużonych dla Gminy i Miasta Dobczyce pod nazwą „Zasłużony dla Ziemi Dobczyckiej”.
 5. przyznania wyróżnienia „Zasłużony dla Ziemi Dobczyckiej”;
 6. przyznania wyróżnienia „Zasłużony dla Ziemi Dobczyckiej”;
 7. udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Myślenickiego;
 8. przejęcia od Powiatu Myślenickiego zadania publicznego zarządzania drogą powiatową nr K1955 w zakresie realizacji inwestycji;
 9. zmiany uchwały Nr XXXVII/240/17 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą Prawo oświatowe;
 10. odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Dobczycach, stanowiącej własność Gminy Dobczyce;
 11. przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Dobczyce na lata 2017-2021,
 12. zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Dobczyce na 2017 rok, Uchwały Nr XXXII/206/16 z dnia 29 grudnia 2016 roku;
 13. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej;
 14. odwołania Pani Zofii Murzyn ze stanowiska Skarbnika Gminy  Dobczyce;
 15. powołania Pani Anny Wach na stanowisko Skarbnika Gminy Dobczyce;
 16. Wolne wnioski.