Witamy na stronie ARCHIWALNEJ

Biuletynu Informacji Publicznej

Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce

 

Od dnia 1 marca 2021 r. Biuletyn Informacji Publicznej prowadzony jest pod adresem: https://bip.malopolska.pl/ugimdobczyce

 

XXXVIII sesja Rady Miejskiej w Dobczycach

XXXVIII sesja Rady Miejskiej w Dobczycach odbędzie się  27  marca  2013  roku  o godz. 1500 w Regionalnym Centrum Oświatowo Sportowym  w Dobczycach.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i ustalenie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 3. Informacja Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce na temat bieżących spraw gminy.
 4. Wnioski i interpelacje radnych.
 5. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje.
 6. Sprawozdanie Referatu Gospodarki Komunalnej Urzędu GiM w Dobczycach, z realizacji w IV kwartale 2012 roku Uchwały Nr XX/177/08 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 26.02.2008 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Dobczyce na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy i Miasta Dobczyce.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Dokończenie budowy budynku przy boisku sportowym wraz z otoczeniem i modernizacją płyty boiska”.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowe pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kornatka i Brzezowa”.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu w budżecie Gminy i Miasta Dobczyce na rok 2014 środków stanowiących fundusz sołecki.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie  zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Dobczyce na 2013 rok, Nr XXXV/253/13 z dnia 16 stycznia 2013 roku.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/254/13 z dnia 16 stycznia 2013 roku dotyczącej wieloletniej prognozy finansowej Gminy i Miasta Dobczyce.
 14. Wolne wnioski.
 15. Zamknięcie sesji.