Witamy na stronie ARCHIWALNEJ

Biuletynu Informacji Publicznej

Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce

 

Od dnia 1 marca 2021 r. Biuletyn Informacji Publicznej prowadzony jest pod adresem: https://bip.malopolska.pl/ugimdobczyce

 

XXX Sesja Rady Miejskiej w Dobczycach

sesja rady miejskiej

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z poźn. zm.) oraz art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych  (t.j. Dz.U z 2020 poz. 374 z późn. zm.)

 

zwołuję XXX Sesję Rady Miejskiej w Dobczycach, która odbędzie się w dniu 27 stycznia 2021 roku o godz. 1500 z wykorzystaniem środków porozumiewania na odległość (zdalny tryb obradowania)

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
 3. Sprawozdanie z pracy organu wykonawczego Gminy w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał Rady.
 4. Informacja Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Myślenicach na temat wsparcia przedsiębiorców w okresie pandemii- sprawy bieżące.
 5. Informacja Dyrektora Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa w Myślenicach w sprawie zakresu świadczonych usług.
 6. Sprawozdanie Referatu Gospodarowania Przestrzenią i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy i Miasta w Dobczycach z realizacji w IV kwartale 2020 r. Uchwały Rady Miejskiej w Dobczycach Nr XX/177/08 z dnia 26.02.2008 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami.
 7. Sprawozdanie Referatu Gospodarki Komunalnej z realizacji w IVkwartale 2020 roku Uchwały Rady Miejskiej w Dobczycach nr XX/177/08.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania petycji według właściwości.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmieniany uchwały nr LVIII/431/14 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 17 października 2014 r.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania ze środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz specjalności, formy kształcenia i doskonalenia, na które dofinansowanie jest przeznaczone w roku 2021.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia służebności gruntowej przejazdu i przechodu po nieruchomości położonej w Dziekanowicach, oznaczonej jako działka nr 119/15, stanowiącej własność Gminy Dobczyce.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie skargi na Uchwałę Nr VIII/50/11 Rady Miejskiej w Dobczycach.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Nr XXIX/244/2020 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 29 grudnia 2020 roku.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Dobczyce.
 15. Informacje radnych o składanych interpelacjach i zapytaniach oraz wstępna informacja Burmistrza dotycząca złożonych interpelacji i zapytań.
 16. Wolne wnioski.
 17. Zamknięcie sesji.