Witamy na stronie ARCHIWALNEJ

Biuletynu Informacji Publicznej

Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce

 

Od dnia 1 marca 2021 r. Biuletyn Informacji Publicznej prowadzony jest pod adresem: https://bip.malopolska.pl/ugimdobczyce

 

XXX sesja Rady Miejskiej w Dobczycach

 

XXX sesja Rady Miejskiej w Dobczycach odbędzie się 30.11. 2016  roku  o godz. 15:00 w Regionalnym Centrum Oświatowo-Sportowym w Dobczycach.

 

 

Porządek obrad:        

 1. Otwarcie sesji i ustalenie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 3. Informacja Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce na temat bieżących spraw Gminy jakie miały miejsce  w okresie międzysesyjnym oraz o realizacji uchwał Rady Miejskiej podjętych na poprzedniej sesji.
 4. Wnioski i interpelacje Radnych.
 5. Wolne wnioski
 6. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie opłaty prolongacyjnej.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie opłaty targowej.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Zbiornika Dobczyckiego.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Dobczycach, stanowiącej własność Gminy.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy na 2017 r. Gminy Dobczyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 r.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LVII/425/14 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 17.09.2014r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia z Gminą Miejską Kraków.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Dobczyce na 2016 rok, Uchwały Nr XVII/104/15 z dnia 30 grudnia 2015 roku.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Dobczyce.
 18. Wolne wnioski.
 19. Zamknięcie sesji.

 

 

28 listopada  2016 roku o godz. 15:00 w sali konferencyjnej Regionalnego Centrum Oświatowo Sportowego w Dobczycach odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Gospodarczej, Komisji Społecznej, Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Dobczycach

Tematem posiedzenia będzie wyrażenie opinii do projektów uchwał w sprawie:

 1. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości;
 2. określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych;
 3. opłaty prolongacyjnej;
 4. opłaty targowej;
 5. przyjęcia Planu Rozwoju Zbiornika Dobczyckiego;
 6. odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Dobczycach, stanowiącej własność Gminy;
 7. Rocznego Programu Współpracy na 2017 r. Gminy Dobczyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 r;
 8. zmiany Uchwały Nr LVII/425/14 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 17.09.2014r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania;
 9. wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia z Gminą Miejską Kraków;
 10. zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Dobczyce na 2016 rok, Uchwały Nr XVII/104/15 z dnia 30 grudnia 2015 roku;
 11. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Dobczyce.
 12. Wolne wnioski.