Witamy na stronie ARCHIWALNEJ

Biuletynu Informacji Publicznej

Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce

 

Od dnia 1 marca 2021 r. Biuletyn Informacji Publicznej prowadzony jest pod adresem: https://bip.malopolska.pl/ugimdobczyce

 

XXVII sesja Rady Miejskiej w Dobczycach

sesja rady miejskiej w Dobczycach

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych  (t.j.Dz.U z 2020 poz. 374 z późn. zm.) zwołuję XXVII Sesję Rady Miejskiej w Dobczycach, która odbędzie się w dniu 4 listopada 2020 roku o godz. 1500 z wykorzystaniem środków porozumiewania na odległość (zdalny tryb obradowania).

 

Porządek obrad:          

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
 3. Sprawozdanie z pracy organu wykonawczego Gminy w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał Rady.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Rocznego Programu Współpracy Gminy Dobczyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021”.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Nr XVII/151/19 Rady Miejskiej w Dobczycachz dnia 30 grudnia 2019 roku.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Dobczyce.
 7. Informacje radnych o składanych interpelacjach i zapytaniach oraz wstępna informacja Burmistrza dotycząca złożonych interpelacji i zapytań.
 8. Wolne wnioski.
 9. Zamknięcie sesji.

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 713) oraz art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych  (t.j.Dz.U z 2020 poz. 374 z późn. zm.) zawiadamiam, że zwołuję posiedzenie  Komisji Gospodarczej, która odbędzie się: 3 listopada 2020 roku o godz. 1520  z wykorzystaniem środków porozumiewania na odległość (zdalny tryb obradowania).

Tematem posiedzenia będzie:

 1. Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Nr XVII/151/19 Rady Miejskiej w Dobczycachz dnia 30 grudnia 2019 roku.
 2. Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Dobczyce.
 3. Wolne wnioski.

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 713) oraz art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych  (t.j.Dz.U z 2020 poz. 374 z późn. zm.) zawiadamiam, że zwołuję posiedzenie  Komisji Społecznej , która odbędzie się: 3 listopada 2020 roku o godz. 1500  z wykorzystaniem środków porozumiewania na odległość (zdalny tryb obradowania).

Tematem posiedzenia będzie:

 1. Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Rocznego Programu Współpracy Gminy Dobczyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021”.
 2. Wolne wnioski.