Witamy na stronie ARCHIWALNEJ

Biuletynu Informacji Publicznej

Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce

 

Od dnia 1 marca 2021 r. Biuletyn Informacji Publicznej prowadzony jest pod adresem: https://bip.malopolska.pl/ugimdobczyce

 

XXVI sesja Rady Miejskiej w Dobczycach

XXVI sesja Rady Miejskiej w Dobczycach

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych  (t.j.Dz.U z 2020 poz. 374 z późn. zm.) zwołuję XXVI Sesję Rady Miejskiej w Dobczycach, która odbędzie się w dniu 7 października 2020 roku o godz. 1500 z wykorzystaniem środków porozumiewania na odległość (zdalny tryb obradowania).

 

Porządek obrad:          

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
 3. Sprawozdanie z pracy organu wykonawczego Gminy w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał Rady.
 4. Informacja Przewodniczącej Rady Miejskiej w Dobczycach o złożonych przez Radnych oświadczeniach majątkowych za 2019 rok oraz informacja Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce o złożonych oświadczeniach majątkowych za 2019 rok przez kierowników Urzędu GiM Dobczyce oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.
 5. Sprawozdanie Referatu Gospodarowania Przestrzenią i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy i Miasta w Dobczycach z realizacji w III kwartale 2020 r. Uchwały Rady Miejskiej w Dobczycach Nr XX/177/08 z dnia 26.02.2008 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej w Krakowie z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego dla Komisariatu Policji w Dobczycach.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy parkowi miejskiemu w Dobczycach.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dobczyce.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Gminy Dobczyce.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku o podjęcie działań w celu dokonania zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie niedochodzenia należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny oraz niedochodzenia należności z tytułu rekompensaty, o której mowa w art. 10 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych przypadających Gminie Dobczyce lub jej jednostkom organizacyjnym.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Nr XVII/151/19 Rady Miejskiej w Dobczycachz dnia 30 grudnia 2019 roku.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Dobczyce.
 15. Informacje radnych o składanych interpelacjach i zapytaniach oraz wstępna informacja Burmistrza dotycząca złożonych interpelacji i zapytań.
 16. Wolne wnioski.
 17. Zamknięcie sesji.