Witamy na stronie ARCHIWALNEJ

Biuletynu Informacji Publicznej

Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce

 

Od dnia 1 marca 2021 r. Biuletyn Informacji Publicznej prowadzony jest pod adresem: https://bip.malopolska.pl/ugimdobczyce

 

XXIX sesja Rady Miejskiej w Dobczycach

sesja rady miejskiej - grafika przykładowa

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z poźn. zm.) oraz art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych  (t.j. Dz.U z 2020 poz. 374 z późn. zm.)

zwołuję XXIX Sesję Rady Miejskiej w Dobczycach, która odbędzie się w dniu 29 grudnia 2020 roku o godz. 1500

z wykorzystaniem środków porozumiewania na odległość (zdalny tryb obradowania)

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
 3. Sprawozdanie z pracy organu wykonawczego Gminy w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał Rady.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu mieszkaniowego zlokalizowanego w budynku komunalnym w miejscowości Kędzierzynka 119.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Nr XVII/151/19 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 30 grudnia 2019 roku.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Dobczyce.
 8. Przyjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy i Miasta Dobczyce na rok 2021.
 9. Przyjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy i Miasta Dobczyce na lata 2021-2032.
 10. Informacje radnych o składanych interpelacjach i zapytaniach oraz wstępna informacja Burmistrza dotycząca złożonych interpelacji i zapytań.
 11. Wolne wnioski.
 12. Zamknięcie sesji.