Witamy na stronie ARCHIWALNEJ

Biuletynu Informacji Publicznej

Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce

 

Od dnia 1 marca 2021 r. Biuletyn Informacji Publicznej prowadzony jest pod adresem: https://bip.malopolska.pl/ugimdobczyce

 

XXIV sesja Rady Miejskiej w Dobczycach

sesja Rady Miejskiej w Dobczycach

 

XXIV sesja Rady Miejskiej w Dobczycach odbędzie się 26 sierpnia 2020 r. o godz. 15:00 w Regionalnym Centrum Oświatowo-Sportowym w Dobczycach.

 

Porządek obrad:          

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej XXIII sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad XXII sesji.
 4. Sprawozdanie z pracy organu wykonawczego Gminy w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał Rady.
 5. Sprawozdanie Referatu Gospodarowania Przestrzenią i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy i Miasta
  w Dobczycach z realizacji w II kwartale 2020 r. Uchwały Rady Miejskiej w Dobczycach Nr XX/177/08
  z dnia 26.02.2008 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Dobczyce do Związku Euregion „Tatry”.
 7. Podjęcie uchwaływ sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dobczyce.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie w szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 10. Podjęcie uchwały sprawie zmiany Uchwały Nr XX/171/2020 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 28.04.2020r. w sprawie utworzenia i nadania Statutu Środowiskowego Domu Samopomocy w Dobczycach.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminy Dobczyce.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/180/16 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 26 października 2016 r. w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej pod nazwą "Centrum Usług Wspólnych Gminy Dobczyce" oraz nadania jej statutu.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XIII/99/19 z dnia 21 sierpnia 2019 r. Rady Miejskiej w Dobczycach w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy Dobczyce.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XIII/100/19 z dnia 21 sierpnia 2019 r. Rady Miejskiej w Dobczycach w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Dobczyce.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Dobczyce na 2020 rok, UchwałyNr XVII/151/19 z dnia 30 grudnia 2019 roku.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Dobczyce.
 17. Informacje radnych o składanych interpelacjach i zapytaniach oraz wstępna informacja Burmistrza dotycząca złożonych interpelacji i zapytań.
 18. Wolne wnioski.
 19. Zamknięcie sesji.