Witamy na stronie ARCHIWALNEJ

Biuletynu Informacji Publicznej

Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce

 

Od dnia 1 marca 2021 r. Biuletyn Informacji Publicznej prowadzony jest pod adresem: https://bip.malopolska.pl/ugimdobczyce

 

XXII sesja Rady Miejskiej w Dobczycach

Zapraszamy na XXII sesję Rady Miejskiej w Dobczycach, która odbędzie się 1 czerwca 2016 roku o godz. 15:00 w Regionalnym Centrum Oświatowo Sportowym  w Dobczycach.

Porządek obrad:        

 1. Otwarcie sesji i ustalenie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce na temat  bieżących spraw Gminy jakie miały miejsce  w okresie międzysesyjnym oraz realizacji uchwał Rady Miejskiej podjętych na poprzedniej sesji.
 5. Wnioski i interpelacje Radnych.
 6. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje.
 7. Wręczenie nagród w dziedzinie kultury fizycznej oraz sportu.
 8. Sprawozdanie Referatu Gospodarowania Przestrzenią i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy i Miasta w Dobczycach, z realizacji w I kwartale 2016 r. uchwały Rady Miejskiej w Dobczycach NR XX/177/08 z dnia 26.02.2008 r. w sprawie gospodarowania nieruchomościami.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia służebności przechodu i przejazdu od drogi publicznej po nieruchomościach położonych w Stadnikach oznaczonych jako działki nr. 477/2 i 478/2. 
 10. Podjęcie uchwały w sprawie  zmiany uchwały na XIX/117/16 z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Dobczyce na lata 2016-2018.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia od Powiatu Myślenickiego zadania publicznego zarządzania drogą powiatową nr K1955 w zakresie przygotowania inwestycji.  
 12. Podjęcie uchwały w  sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego realizacji inwestycji pod nazwą: „Przebudowa drogi gminnej Rudnik – Winiary nr 540113K” .
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego realizacji inwestycji pod nazwą: „Przebudowa drogi gminnej Stadniki - Kwapinka nr 540131K” .
 14. Podjęcie uchwały w  sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego realizacji inwestycji pod nazwą: „Przebudowa drogi gminnej Sieraków – koło Uzdrowiska  nr 540120K”.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Dobczyce na lata 2016 – 2022.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji z budżetu Gminy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rudniku.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Dobczyce na 2016 rok, Uchwały Nr XVII/104/15 z dnia 30 grudnia 2015 roku.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Dobczyce.
 19. Wolne wnioski.
 20. Zamknięcie sesji.