XXI sesja Rady Miejskiej w Dobczycach

XXI sesja Rady Miejskiej w Dobczycach

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych  (t.j.Dz.U z 2020 poz. 374 z późn. zm.) zwołuje się XXI sesję Rady Miejskiej w Dobczycach, która odbędzie się w dniu 8 czerwca 2020 roku o godz. 14:00 z wykorzystaniem środków porozumiewania na odległość (zdalny tryb obradowania).

Porządek obrad: 

 1. Otwarcie sesji
 2. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
 3. Sprawozdanie z pracy organu wykonawczego Gminy w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał Rady.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia petycji.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie: przejęcia od Województwa Małopolskiego zadania publicznego zarządzania droga wojewódzką nr 967 na odcinku 070 km 0+340-0+750 w zakresie realizacji inwestycji.
 7. Podjęcie uchwały sprawie: przejęcia od Województwa Małopolskiego zadania zarządzania drogą wojewódzką nr 967 na odcinku 070 km 0+340-0+750 w zakresie letniego i zimowego utrzymania wskazanych odcinków chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 967 na terenie Gminy Dobczyce.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XX/172/2020 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 28 kwietnia 2020 r.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska
  i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
 10. Podjęcie uchwały zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Dobczyce na 2020 rok, UchwałyNr XVII/151/19 z dnia 30 grudnia 2019 roku.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Dobczyce.
 12. Informacje radnych o składanych interpelacjach i zapytaniach oraz wstępna informacja Burmistrza dotycząca złożonych interpelacji i zapytań.
 13. Wolne wnioski.
 14. Zamknięcie sesji.