Witamy na stronie ARCHIWALNEJ

Biuletynu Informacji Publicznej

Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce

 

Od dnia 1 marca 2021 r. Biuletyn Informacji Publicznej prowadzony jest pod adresem: https://bip.malopolska.pl/ugimdobczyce

 

XX sesja Rady Miejskiej w Dobczycach

 

 

Zapraszamy na XX sesję Rady Miejskiej w Dobczycach, która odbędzie się 30 marca 2016 roku o godz. 9:30 w Regionalnym Centrum Oświatowo Sportowym  w Dobczycach.

Informujemy, że istnieje możliwość przedłużenia sesji na następny dzień.

Porządek obrad:     

1. Otwarcie sesji i ustalenie porządku obrad,

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji,

3. Informacja Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce na temat  bieżących spraw Gminy, jakie miały miejsce  w okresie międzysesyjnym oraz realizacji uchwał Rady Miejskiej podjętych na poprzedniej sesji,

4. Wnioski i interpelacje radnych,

5. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje,

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Dobczyce,

7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dobczyce na rok 2016,

8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Myślenickiemu,

9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobczycach do realizacji projektu pt.: „Aktywni i potrzebni - Razem”, w ramach 9 Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działania 9.1 Aktywna Integracja, Poddziałania 9.1.1 Aktywna integracja – projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020,

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały  XIV/75/15 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 29 października 2015 r. w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Dobczyce,

11. Wolne wnioski,

12. Zamknięcie sesji.

 

KOMISJE RADY MIEJSKIEJ

Uprzejmie zapraszam na wspólne posiedzenie Komisji Gospodarczej, Komisji Społecznej, Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Dobczycach, które odbędzie się w dniu:

17 marca 2016 roku o godz. 930 w strażnicy OSP w Dobczycach

(Istnieje możliwość przedłużenia komisji na dzień następny, tj. 18 marca 2016 roku)

Tematem posiedzenia będzie wyrażenie opinii do projektów uchwał w sprawie:

1. Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Dobczyce,

2. Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dobczyce na rok 2016,

3. Udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Myślenickiemu,

4. Wyrażenia zgody na przystąpienie Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobczycach do realizacji projektu pt.: „Aktywni i potrzebni - Razem”, w ramach 9 Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działania 9.1 Aktywna Integracja, Poddziałania 9.1.1 Aktywna integracja – projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020,

5. Zmiany Uchwały  XIV/75/15 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 29 października 2015 r. w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Dobczyce,

6. Wolne wnioski.