Witamy na stronie ARCHIWALNEJ

Biuletynu Informacji Publicznej

Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce

 

Od dnia 1 marca 2021 r. Biuletyn Informacji Publicznej prowadzony jest pod adresem: https://bip.malopolska.pl/ugimdobczyce

 

Opublikowane informacje podlegają retencji danych zgodnie z zarządzeniem nr 59/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie prowadzenia Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce

 

XVIII sesja Rady Miejskiej w Dobczycach

Zdjęcie z sesji Rady Miejskiej

 

Zapraszamy na XVIII sesję Rady Miejskiej w Dobczycach, która odbędzie się 25 stycznia  2016  roku  o godz. 15:00 w Regionalnym Centrum Oświatowo Sportowym  w Dobczycach

 

Porządek obrad:        

 1. Otwarcie sesji i ustalenie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 3. Informacja Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce na temat  bieżących spraw gminy jakie miały miejsce  w okresie między sesyjnym.
 4. Wnioski i interpelacje radnych.
 5. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje.
 6. Sprawozdanie Referatu Gospodarowania Przestrzenią i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy i Miasta w Dobczycach, z realizacji w IV kwartale 2015r. uchwały Rady Miejskiej w Dobczycach Nr XX/177/08 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie  wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Bieńkowice.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Nowa Wieś.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Dobczyce
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr V/2015 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 4 lutego 2015 r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Dobczyce
 13. Podjęcie uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji na prowadzenie publicznych i niepublicznych: szkół, oddziałów wychowania przedszkolnego przy szkołach podstawowych, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli pobrania i wykorzystania udzielonej dotacji.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie: upoważnienia Burmistrza Gminy  i Miasta Dobczyce do złożenia wniosku o dofinansowanie ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko  2014 – 2020  oraz przyjęcia do realizacji projektu pn.: „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Dobczyce”
 15. Wolne wnioski.
 16. Zamknięcie sesji.