Witamy na stronie ARCHIWALNEJ

Biuletynu Informacji Publicznej

Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce

 

Od dnia 1 marca 2021 r. Biuletyn Informacji Publicznej prowadzony jest pod adresem: https://bip.malopolska.pl/ugimdobczyce

 

Opublikowane informacje podlegają retencji danych zgodnie z zarządzeniem nr 59/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie prowadzenia Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce

 

XVI sesja Rady Miejskiej w Dobczycach

Zapraszamy na XVI Sesję Rady Miejskiej, która odbędzie się 21 grudnia 2015 roku  o godz. 1500 w Regionalnym Centrum Oświatowo - Sportowym w Dobczycach.

Proponowany porządek obrad:   

1. Otwarcie sesji i ustalenie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

3. Informacja Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce na temat bieżących spraw gminy, jakie miały miejsce  w okresie między sesyjnym oraz o realizacji uchwał  Rady Miejskiej podjętych na poprzedniej sesji.

4. Wnioski i interpelacje radnych.

5. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LVII/425/14 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 17.09.2014r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

7. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym.

8. Podjęcie uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji dla szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Dobczyce przez inne podmioty niż jednostka samorządu terytorialnego i ministrowie.

9. Podjęcia uchwały w sprawie przejęcia od Województwa Małopolskiego zadania publicznego zarządzania drogą wojewódzką nr 967.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Dobczyce na 2015 rok, Uchwały Nr III/15/14 z dnia 30 grudnia 2014 roku.

11.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy i Miasta Dobczyce.

12. Wolne wnioski.

13. Zamknięcie sesji.