Witamy na stronie ARCHIWALNEJ

Biuletynu Informacji Publicznej

Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce

 

Od dnia 1 marca 2021 r. Biuletyn Informacji Publicznej prowadzony jest pod adresem: https://bip.malopolska.pl/ugimdobczyce

 

XLVIII sesja Rady Miejskiej w Dobczycach

baner sesja 

XLVIII sesja Rady Miejskiej w Dobczycach odbędzie się w dniu 28 lutego  2018  roku o godz. 15:00 w Regionalnym Centrum Oświatowo Sportowym w Dobczycach.

 

 

 

Porządek obrad:        

 1. Otwarcie sesji i ustalenie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 3. Informacja Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce na temat bieżących spraw Gminy jakie miały miejsce  w okresie międzysesyjnym oraz o realizacji uchwał Rady Miejskiej podjętych na poprzedniej sesji.
 4. Wnioski i interpelacje Radnych.
 5. Wolne wnioski.
 6. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania  wyróżnienia pn.: „Honorowy Ambasador Gminy i Miasta Dobczyce”, nadawanego przez Radę Miejską Dobczyce, jako wyraz uznania za wybitne osiągnięcia mające znaczenie dla rozwoju Gminy Dobczyce.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia "Regulaminu udzielenia dotacji na dofinansowanie wymiany niskosprawnych źródeł ciepła w gospodarstwach domowych na terenie Gminy Dobczyce realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020".
 9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku dotyczącego obniżenia wynagrodzenia Burmistrzowi Gminy i Miasta Dobczyce.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku dotyczącego zmiany nazwy ulicy w mieście Dobczyce.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Myślenickiemu.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia  Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  oraz Przeciwdziałania Narkomanii  dla Gminy i Miasta Dobczyce na 2018 rok.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego zlokalizowanego w Dobczycach przy ul. Rynek 16A.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania ze środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz specjalności, formy kształcenia i doskonalenia, na które dofinansowanie jest przeznaczone w roku 2018.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Dobczyce na 2018 rok, Uchwały  Nr XLVI/318/17 z dnia 20 grudnia 2017 roku.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Dobczyce.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie w podziału Gminy i Miasta Dobczyce na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych  wybieranych w każdym okręgu.
 19. Wolne wnioski.
 20. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Dobczycach

dr Tadeusz Bochnia

 

 

26 lutego 2018 roku o godz. 15:00 w sali konferencyjnej Regionalnego Centrum Oświatowo Sportowego w Dobczycach odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Gospodarczej, Komisji Społecznej, Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Dobczycach.

Tematem posiedzenia będzie wyrażenie opinii do projektów uchwał w sprawie:

 1. przyznania  wyróżnienia pn.: „Honorowy Ambasador Gminy i Miasta Dobczyce”, nadawanego przez Radę Miejską Dobczyce, jako wyraz uznania za wybitne osiągnięcia mające znaczenie dla rozwoju Gminy Dobczyce;
 2. uchwalenia "Regulaminu udzielenia dotacji na dofinansowanie wymiany niskosprawnych źródeł ciepła w gospodarstwach domowych na terenie Gminy Dobczyce realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020";
 3. rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce;
 4. rozpatrzenia wniosku dotyczącego obniżenia wynagrodzenia Burmistrzowi Gminy i Miasta Dobczyce;
 5. rozpatrzenia wniosku dotyczącego zmiany nazwy ulicy w mieście Dobczyce;
 6. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Myślenickiemu;
 7. zatwierdzenia  Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  oraz Przeciwdziałania Narkomanii  dla Gminy i Miasta Dobczyce na 2018 rok;
 8. odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego zlokalizowanego w Dobczycach przy ul. Rynek 16A;
 9. planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania ze środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz specjalności, formy kształcenia i doskonalenia, na które dofinansowanie jest przeznaczone w roku 2018;
 10. zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Dobczyce na 2018 rok, Uchwały Nr XLVI/318/17 z dnia 20 grudnia 2017 roku;
 11. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Dobczyce;
 12. w podziału Gminy i Miasta Dobczyce na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych  wybieranych w każdym okręgu.
 13. Wolne wnioski.

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Dobczycach

dr Tadeusz Bochnia