Witamy na stronie ARCHIWALNEJ

Biuletynu Informacji Publicznej

Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce

 

Od dnia 1 marca 2021 r. Biuletyn Informacji Publicznej prowadzony jest pod adresem: https://bip.malopolska.pl/ugimdobczyce

 

XLV Sesja Rady Miejskiej w Dobczycach

baner sesja

 

XLV sesję Rady Miejskiej w Dobczycach, odbędzie się w dniu

29 listopada  2017  roku  o godz. 15:00

w Regionalnym Centrum Oświatowo Sportowym  w Dobczycach.

 

 

Porządek obrad:         

 1. Otwarcie sesji i ustalenie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z sesji nr XLIII.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce na temat bieżących spraw Gminy jakie miały miejsce  w okresie międzysesyjnym oraz o realizacji uchwał Rady Miejskiej podjętych na poprzedniej sesji.
 5. Wnioski i interpelacje Radnych.
 6. Wolne wnioski.
 7. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Dobczyce w zakresie będącym przedmiotem Rozstrzygnięcia nadzorczego Nr WN-II.4131.1.34.2016 Wojewody Małopolskiego z dnia 12 października 2016 r.
 9. Podjęcie uchwały
 10. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Szkole Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Dobczycach.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku dotyczącego odebrania tytułu „Honorowego Obywatela Miasta Dobczyce”.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LVII/425/14 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 17 września 2014 roku w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia służebności gruntowej przejazdu, przechodu po nieruchomości położonej w Dobczycach, oznaczonej jako działka nr 839, stanowiącej własność Gminy Dobczyce.
 14. Podjęcie uchwały w sprawiezmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Dobczyce na 2017 rok, Uchwały Nr XXXII/206/16 z dnia 29 grudnia 2016 roku.
 15. Podjęcie uchwały w sprawiezmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.
 16. Wolne wnioski.
 17. Zamknięcie sesji.

 

Wspólne posiedzenie Komisji Gospodarczej, Komisji Społecznej, Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Dobczycach, odbędzie się w dniu  27 listopada 2017 roku o godz. 1500 w sali konferencyjnej Regionalnego Centrum Oświatowo Sportowego  w Dobczycach.

                                                           

Tematem posiedzenia będzie:

 1. Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Dobczyce w zakresie będącym przedmiotem Rozstrzygnięcia nadzorczego Nr WN-II.4131.1.34.2016 Wojewody Małopolskiego z dnia 12 października 2016 r.
 2. Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Rocznego Programu Współpracy Gminy Dobczyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018”.
 3. Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie nadania Statutu Szkole Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Dobczycach.
 4. Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku dotyczącego odebrania tytułu „Honorowego Obywatela Miasta Dobczyce”.
 5. Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LVII/425/14 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 17 września 2014 roku w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
 6. Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie ustanowienia służebności gruntowej przejazdu, przechodu po nieruchomości położonej w Dobczycach, oznaczonej jako działka nr 839, stanowiącej własność Gminy Dobczyce.
 7. Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Dobczyce na 2017 rok, Uchwały Nr XXXII/206/16 z dnia 29 grudnia 2016 roku.
 8. Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.
 9. Wolne wnioski.