Witamy na stronie ARCHIWALNEJ

Biuletynu Informacji Publicznej

Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce

 

Od dnia 1 marca 2021 r. Biuletyn Informacji Publicznej prowadzony jest pod adresem: https://bip.malopolska.pl/ugimdobczyce

 

XL sesja Rady Miejskiej w Dobczycach

XL Sesja Rady Miejskiejw Dobczycach odbędzie się 21 maja  2013 roku  o godz. 1500 w Regionalnym Centrum Oświatowo Sportowym w Dobczycach.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i ustalenie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 3. Informacja Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce na temat bieżących spraw gminy.
 4. Wnioski i interpelacje radnych.
 5. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje.
 6.  Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Dobczycach za 2012 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Józefy Bergelówny w Dobczycach za 2012 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dobczyce za 2012 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy i Miasta Dobczyce za 2012 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie  zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Dobczyce na 2013 rok, Nr XXXV/253/13 z dnia 16 stycznia 2013 roku.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/254/13 z dnia 16 stycznia 2013 roku dotyczącej wieloletniej prognozy finansowej Gminy i Miasta Dobczyce.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej imienia Józefy Bergelówny w Dobczycach.
 13. Sprawozdanie Referatu Gospodarowania Przestrzenią i Ochrony Środowiska , Referatu Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce , z realizacji w I kwartale 2013 roku uchwały Rady Miejskiej w Dobczycach Nr XX/177/08 z dnia 26.02.2008 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami.
 14. Wolne wnioski.
 15. Zamknięcie sesji.