Witamy na stronie ARCHIWALNEJ

Biuletynu Informacji Publicznej

Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce

 

Od dnia 1 marca 2021 r. Biuletyn Informacji Publicznej prowadzony jest pod adresem: https://bip.malopolska.pl/ugimdobczyce

 

XIX sesja Rady Miejskiej w Dobczycach

Zapraszamy na XIX sesję Rady Miejskiej w Dobczycach, która odbędzie się 24 lutego 2016 roku o godz. 15:00 w Regionalnym Centrum Oświatowo Sportowym  w Dobczycach.

Porządek obrad:        

 1. Otwarcie sesji i ustalenie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 3. Informacja Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce na temat  bieżących spraw Gminy jakie miały miejsce  w okresie międzysesyjnym oraz realizacji uchwał Rady Miejskiej podjętych na poprzedniej sesji.
 4. Wnioski i interpelacje radnych.
 5. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Dobczyce na 2016 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Dobczyce na lata 2016-2018.
 9. Podjęcia uchwały w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości położonych w Dobczycach, oznaczonych działkami nr: 1358/1, 1358/2, 1359/2, 1359/3, stanowiących własność Gminy Dobczyce.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia służebności przechodu i przejazdu od drogi publicznej po nieruchomości położonej w Bieńkowicach, oznaczonej jako działka nr 28/1.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie  zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Dobczyce na 2016 rok, Uchwały Nr XVII/104/15 z dnia 30 grudnia 2015 roku.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy i Miasta Dobczyce.
 13. Wolne wnioski.
 14. Zamknięcie sesji.