Witamy na stronie ARCHIWALNEJ

Biuletynu Informacji Publicznej

Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce

 

Od dnia 1 marca 2021 r. Biuletyn Informacji Publicznej prowadzony jest pod adresem: https://bip.malopolska.pl/ugimdobczyce

 

Opublikowane informacje podlegają retencji danych zgodnie z zarządzeniem nr 59/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie prowadzenia Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce

 

XIII sesja Rady Miejskiej w Dobczycach

Zapraszamy na XIII Sesję Rady Miejskiej, która odbędzie się 23 września 2015 roku  o godz. 1500 w Regionalnym Centrum Oświatowo - Sportowym w Dobczycach.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i ustalenie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 3. Informacja Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce na temat  bieżących spraw gminy jakie miały miejsce  w okresie między sesyjnym oraz o realizacji uchwał  Rady Miejskiej podjętych na poprzedniej sesji.
 4. Wnioski i interpelacje radnych.
 5. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Dobczycach, stanowiącej własność Gminy Dobczyce.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie  szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie  określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia zadania od Województwa Małopolskiego.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie  zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Dobczyce na 2015 rok, Uchwały Nr III/15/14 z dnia 30 grudnia 2014 roku.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy i Miasta Dobczyce .
 14. Wolne wnioski.
 15. Zamknięcie sesji.