Witamy na stronie ARCHIWALNEJ

Biuletynu Informacji Publicznej

Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce

 

Od dnia 1 marca 2021 r. Biuletyn Informacji Publicznej prowadzony jest pod adresem: https://bip.malopolska.pl/ugimdobczyce

 

VIII Sesja Rady Miejskiej w Dobczycach

sesja rady miejskiej

 

VIII Sesja Rady Miejskiej w Dobczycach odbędzie się 22 maja  2019 roku o godz. 16:00 w Regionalnym Centrum Oświatowo-Sportowym w Dobczycach.

Porządek obrad:   
1.    Otwarcie sesji i ustalenie porządku obrad.
2.    Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3.    Sprawozdanie Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce na temat bieżących spraw Gminy jakie miały miejsce  w okresie międzysesyjnym oraz o realizacji uchwał Rady Miejskiej podjętych na poprzedniej sesji.
4.    Interpelacje i zapytania Radnych.
5. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
6. Sprawozdanie Referatu Gospodarowania Przestrzenią i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy i Miasta w Dobczycach z realizacji w I kwartale 2019 r. Uchwały Rady Miejskiej w Dobczycach Nr XX/177/08 z dnia 26.02.2008 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami.
7. Sprawozdanie Referatu Gospodarki Komunalnej z realizacji w I  kwartale 2019 roku Uchwały Rady Miejskiej w Dobczycach nr XX/177/08.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania  wyróżnienia pn.: „Honorowy Ambasador Gminy i Miasta Dobczyce”.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania  wyróżnienia pn.: „Honorowy Ambasador Gminy i Miasta Dobczyce”.
10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Dobczycach przy ul. Jałowcowej.
11.    Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny w Gminie Dobczyce na lata 2019 – 2021.
12.    Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia od Województwa Małopolskiego zadania publicznego zarządzania drogą wojewódzką nr 967 na odcinku 070 km 0+790 – 1+300 w zakresie realizacji inwestycji.
13.    Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy najmu nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym z przeznaczeniem na cele mieszkaniowe, położony w Brzączowicach 11.
14.    Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości dopłat do taryfowych grup odbiorców w ramach zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
15.    Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, oraz wynagrodzenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
16.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Dobczyce na 2019 rok, Uchwały  Nr III/27/18 z dnia 28 grudnia 2018 roku.
17.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Dobczyce.
18.    Wolne wnioski.
19.    Zamknięcie sesji.

Wspólne posiedzenie Komisji Gospodarczej, Komisji Społecznej, Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, Komisji Rewizyjnej, Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Dobczycach odbędzie się 20 maja 2019 roku o godz. 16:00
w sali konferencyjnej Regionalnego Centrum Oświatowo Sportowego w Dobczycach.

Tematem posiedzenia będzie:
1.    Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie przyznania  wyróżnienia pn.: „Honorowy Ambasador Gminy i Miasta Dobczyce”.
2.    Wyrażenie opinii do projektu uchwały  w sprawie przyznania  wyróżnienia pn.: „Honorowy  Ambasador Gminy i Miasta Dobczyce”.
3.    Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Dobczycach przy ul. Jałowcowej.
4.    Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny w Gminie Dobczyce na lata 2019 – 2021.
5.    Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie przejęcia od Województwa Małopolskiego zadania publicznego zarządzania drogą wojewódzką nr 967 na odcinku 070 km 0+790 – 1+300 w zakresie realizacji inwestycji
6.    Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy najmu nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym z przeznaczeniem na cele mieszkaniowe, położony w Brzączowicach 11.
7.    Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości dopłat do taryfowych grup odbiorców w ramach zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
8.    Wyrażenie opinii do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, oraz wynagrodzenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
9.    Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Dobczyce na 2019 rok, Uchwały  Nr III/27/18 z dnia 28 grudnia 2018 roku.
10.    Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Dobczyce.
11.    Wolne wnioski.