Witamy na stronie ARCHIWALNEJ

Biuletynu Informacji Publicznej

Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce

 

Od dnia 1 marca 2021 r. Biuletyn Informacji Publicznej prowadzony jest pod adresem: https://bip.malopolska.pl/ugimdobczyce

 

Opublikowane informacje podlegają retencji danych zgodnie z zarządzeniem nr 59/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie prowadzenia Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce

 

LVI sesja Rady Miejskiej w Dobczycach

gif sesja

 

LVI sesja Rady Miejskiej w Dobczycach odbędzie się w dniu 10 października 2018  roku o godz. 15:00 w Regionalnym Centrum Oświatowo Sportowym w Dobczycach.

Porządek obrad:    

 1. Otwarcie sesji i ustalenie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 3. Informacja Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce na temat bieżących spraw Gminy jakie miały miejsce  w okresie międzysesyjnym oraz o realizacji uchwał Rady Miejskiej podjętych na poprzedniej sesji.
 4. Wnioski i interpelacje Radnych.
 5. Wolne wnioski.
 6. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia służebności gruntowej przejazdu, przechodu po nieruchomości położonej w Dobczycach, oznaczonej jako działki nr 2743 i 2748, stanowiącej własność Gminy Dobczyce
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Dobczyce - Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobczycach do realizacji projektu pt.: „Jestem i działam – Aktywne Dobczyce”, w ramach 9 Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działania 9.1 Aktywna Integracja, Poddziałania 9.1.1 Aktywna integracja – projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Dobczyce na 2018 rok, Uchwały Nr XLVI/318/17 z dnia 20 grudnia 2017 roku.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Dobczyce.
 11. Wolne wnioski.
 12. Zamknięcie sesji.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Dobczycach

dr Tadeusz Bochnia

 

 

 

08 października 2018 roku o godz. 15:00 w sali konferencyjnej Regionalnego Centrum Oświatowo Sportowego w Dobczycach odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Gospodarczej, Komisji Społecznej, Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Dobczycach.

Tematem posiedzenia będzie wyrażenie opinii do projektów uchwał:

 1. w sprawie
 2. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Dobczyce - Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobczycach do realizacji projektu pt.: „Jestem i działam – Aktywne Dobczyce”, w ramach 9 Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działania 9.1 Aktywna Integracja, Poddziałania 9.1.1 Aktywna integracja – projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020;
 3. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Dobczyce na 2018 rok, Uchwały Nr XLVI/318/17 z dnia 20 grudnia 2017 roku;
 4. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Dobczyce.
 5. Wolne wnioski.

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Dobczycach

dr Tadeusz Bochnia